กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
กระทรวงพาณิชย์มีหลักการในการดูแลราคาสินค้าอย่างไร
หลักเกณฑ์ในการกำหนดสินค้าควบคุมมีอะไรบ้าง
ปัญหาปุ๋ยมีราคาแพงกระทรวงพาณิชย์จะแก้ไขอย่างไร
กรมการค้าภายใน มีมาตารการในการกำกับดูแลราคา/ปริมาณสินค้าและป้องกันการฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไร
กรมการค้าภายใน มีนโยบายในการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน "อาสาธงฟ้า ๑๕๖๙" เข้ามามีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรมอย่างไร
เครื่องชั่งตวงวัดที่นำเข้ามาถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากรจะต้องทำอย่างไร
เครื่องชั่งตวงวัดประเภทใดบ้างที่จะต้องขออนุญาต
การขอหนังสืออนุญาตนำเครื่องชั่ง ตวงวัด จากด่านศุลกากรใช้เวลานานเท่าไร
การนำเข้าเครื่องชั่งตวงวัดมาเพื่อขายหรือจำหน่ายต้องดำเนินการอย่างไร
กรมกรค้าภายในมีแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำหรือมีราคาสูง
การสมัครเขาร่วมงานธงฟ้ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
กิจการคลังสินค้าที่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หมายถึงกิจการที่ดำเนินการย่างไร
ขั้นตอนในการขออนุญาตต้องดำเนินการอย่างไร
คำขอประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า มีอะไรบ้าง
กรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอยู่แล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าได้หรือไม่
กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลกิจการคลีงสินค้ามีอะไรบ้าง
กิจการไซโล/กิจการห้องเย็นที่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หมายถึงกิจการที่ดำเนินการอย่างไร
ขั้นตอนในการขออนุญาตต้องดำเนินการอย่างไร
คำขอประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลกิจการไซโล ห้องเย็น มีอะไรบ้าง