กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
เกี่ยวกับกรม | ผู้บริหารกรม
เกี่ยวกับกรม
ผู้บริหารกรม
Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายวิชัย โภชนกิจ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2507-6068 โทรสาร 0 2547 5486
e-mail : whichaip@dit.go.th
Deputy Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2547 5469 โทรสาร 0 2547 5475
e-mail : chatchais@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายประโยชน์ เพ็ญสุต
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2547 5477 โทรสาร 0 2547 5479
e-mail : prayothb@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2547 5474 โทรสาร 0 2547 5480
e-mail : wattanasaks@dit.go.th
Senior Expert
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นางสาวพัชรี พยัควงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร (รักษาการ)

โทร 0 2507 6025 โทรสาร 0 2507 6027
e-mail : patchareep@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางวราภรณ์ สุวรรณเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า

โทร 0 2507 5688 โทรสาร 0 2507 5590
e-mail : waraporns@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ

โทร 0 2547 5371 โทรสาร 0 2547 5368
e-mail : wannaporn@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวจินตนา สุวรรณพานิช
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ

โทร  โทรสาร
e-mail : jintanas@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายเทพภิญโญ โคตรนนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด สำนักชั่งตวงวัด (รักษาการ)

โทร 0 2547 4351 โทรสาร 0 2547 4349
e-mail : theppinyok@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาววรนุช กันหาบุตร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า (รักษาการ)

โทร 0 2507 5618 โทรสาร 0 2547 5374
e-mail : woranuchk@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสุธินาท วงษ์สุวรรณคูหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์ (รักษาการ)

โทร 0 2547 5760 โทรสาร 0 2547 5405
e-mail : suthinatv@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)

โทร 0 2507 5571 โทรสาร 0 2507 5578
e-mail : duanphenk@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)

โทร 0 2507 5982 โทรสาร 0 2547 5453
e-mail : sirirats@dit.go.th
Director
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นางสาวภาวิไล คำเพ็ง
เลขานุการกรม

โทร 0 2507 5997 โทรสาร 0 2547 5438
e-mail : pawilaik@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายณรงค์ งามสมมิตร
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย

โทร 0 2547 5403 โทรสาร 0 2547 5405
e-mail : narongn@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

โทร 0 2507 5711, 0 2547 5390 โทรสาร 0 2547 5391
e-mail : titiman@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวพัชรี พยัควงษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

โทร 0 2507 6188 โทรสาร 0 2507 6181
e-mail : patchareep@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

โทร 0 2547 5414 โทรสาร 0 2547 5415
e-mail : wacharasak@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม
ผู้อำนวยการกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 1

โทร 0 2547 5380 โทรสาร 0 2245 5381
e-mail : vanpenb@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางวราภรณ์ สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 2

โทร 0 2507 5688 โทรสาร 0 2507 5590
e-mail : waraporns@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายจรินทร สุทธนารักษ์
ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

โทร 0 2547 4357 โทรสาร 0 2547 4356
e-mail : jarins@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายชาตรี อารีวงศ์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ

โทร 0 2547 5414 โทรสาร 0 2547 5463
e-mail : chartreea@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาววรนุช กันหาบุตร์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โทร 0 2507 5561 โทรสาร 0 2507 6173
e-mail : woranuchk@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2547 5364-5 โทรสาร 0 2547 5368
e-mail : pattapornc@dit.go.th
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร 0 2547 5448 โทรสาร
e-mail :
MESSAGEDET1
นางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร 0 2507 5647 โทรสาร 0 2507 6198
e-mail : wannaporn@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

โทร 0 2547 4360 โทรสาร 0 2507 5890
e-mail : surachais@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวจินตนา สุวรรณพานิช
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพและธงฟ้าประชารัฐ

โทร 0 2547 5384 โทรสาร 0 2547 5387
e-mail : jintanas@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 0 2507 5571 โทรสาร 0 2507 5578
e-mail : duanphenk@dit.go.th