กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
เกี่ยวกับกรม | ผู้บริหารกรม
เกี่ยวกับกรม
ผู้บริหารกรม
Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2507-6068 โทรสาร 0 2547 5486
e-mail : wattanasaks@dit.go.th
Deputy Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นางสาวพัชรี พยัควงษ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2547 5469 โทรสาร 0 2547 5475
e-mail : patchareep@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0 2547 5477 โทรสาร 0 2547 5479
e-mail : arwutw@dit.go.th
Senior Expert
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นางวราภรณ์ สุวรรณเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า

โทร 0 2507 5688 โทรสาร 0 2507 5590
e-mail : waraporns@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายเทพภิญโญ โคตรนนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด สำนักชั่งตวงวัด

โทร 0 2547 4351 โทรสาร 0 2547 4349
e-mail : theppinyok@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายวรพจน์ แพรัศมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์ (รักษาการ)

โทร 0 2547 5760 โทรสาร 0 2547 5405
e-mail : worrapotp@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 0 2507 5982 โทรสาร 0 2547 5453
e-mail : sirirats@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสมชาย รัตนสุภา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ

โทร  โทรสาร
e-mail : somchair@dit.go.th
Director
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายกรนิจ โนนจุ้ย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

โทร 0 2547 5414 โทรสาร 0 2547 5415
e-mail : goranijn@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสุธินาท วงษ์สุวรรณคูหา
ผู้อำนวยการกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

โทร 0 2547 5380 โทรสาร 0 2245 5381
e-mail : suthinatv@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวภาวิไล คำเพ็ง
เลขานุการกรม

โทร 0 2507 5997 โทรสาร 0 2547 5438
e-mail : pawilaik@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายณรงค์ งามสมมิตร
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย

โทร 0 2547 5403 โทรสาร 0 2547 5405
e-mail : narongn@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายชาตรี อารีวงศ์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ

โทร 0 2547 5414 โทรสาร 0 2547 5463
e-mail : chartreea@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายกฤชธนา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

โทร 0 2507 6188 โทรสาร 0 2507 6181
e-mail : krichthanat@dit.go.th
MESSAGEDET2
นางมณัฐษสลิล ประเสริฐสุด
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2507 5647 โทรสาร 0 2507 6198
e-mail : manatsalilp@dit.go.th
MESSAGEDET2
นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โทร 0 2507 5561 โทรสาร 0 2507 6173
e-mail : hathairatt@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายเทพภิญโญ โคตรนนท์
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

โทร 0 2547 4360 โทรสาร 0 2507 5890
e-mail : theppinyok@dit.go.th
MESSAGEDET2
นางสุวรรณา เฟื่ิองฟูผดุง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

โทร 0 2507 5711, 0 2547 5390 โทรสาร 0 2547 5391
e-mail : suwannaf@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสมชาย รัตนสุภา
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพและธงฟ้าประชารัฐ

โทร 0 2547 5384 โทรสาร 0 2547 5387
e-mail : somchair@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

โทร 0 2547 4357 โทรสาร 0 2547 4356
e-mail : surachais@dit.go.th
MESSAGEDET2
นางบุญศรี รวดเร็ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 0 2507 5926 โทรสาร 0 2547 5438
e-mail : boonsrir@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร 0 2507 5647 โทรสาร 0 2507 6198
e-mail : sirirats@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางเพ็ญจันทร์ วัฒนไตรภพ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร 0 2547 5448 โทรสาร
e-mail : penchanv@dit.go.th
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 0 2507 5571 โทรสาร 0 2507 5578
e-mail :