คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ควรมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ - สกุล และที่อยู่ผู้กล่าวหา
2. ชื่อ - สกุล หรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
3. รายละเอียดแห่งการร้องเรียน/กล่าวหา
4. บรรยายพฤติกรรมการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร
5. ควรกรอกรายละเอียดในส่วนของ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (E - mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับในการยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ - สกุลจริง และหลักฐานไม่ปรากฏชัดแจ้ง ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์อาจไม่รับดำเนินการให้ได้


Complaint instructions

Complaints should be addressed in full detail as required by law
1. First name – last name and address of the accuser
2. First name - last Name or position title the of the accused
3. Details of complaints / allegations
4. Describe the allegations in full detail, including the date and time of incident. Details must include evidence that can confirm or support the allegations. Please list names of any witnesses.
5. Clearly fill in the name, address, telephone number, and e-mail address of the accuser for future contact in case further clarification is needed or to report results. Personal information will be kept strictly confidential. Anonymous complaints and complaints with no supporting evidence may not be processed.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 โดย ศูนย์ปฏิบ้ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6216 , 02-507-6177 , 02-507-6220 Fax. 02-507-6217