กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
img_BannerMain
บริการ | ดาวน์โหลด
บริการ
ดาวน์โหลด
ข้าว
     - คำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว(ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ประเภทนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ประเภทสีข้าว ประเภทนายหน้าค้าส่ง ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอื่น (แบบ ค.ข.1)
     - แบบแจ้งรายงานการค้าข้าวตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 (ค.ข.16)
     - คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข .2)
     - แบบแจ้งการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ต.ข.)
     - คำขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.4)
     - คำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.5)
     - หนังสือมอบอำนาจ
     - ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
     - คู่มือการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าข้าว
     - ตัวอย่างการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และเอกสารประกอบคำขอ
     - คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภานในประเทศ (รูปพนมมมือ)
     - คำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภานในประเทศ (รูปพนมมมือ)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
     - แบบรับเรื่องร้องเรียน (เหล็กเส้น)
แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ย้อนหลัง 2 ปี
     - แบบคำขอตั้ง/ปรับราคาสินค้า ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
     - รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 2 ปี ย้อนหลัง
ชั่งตวงวัด
     - คำขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร
ข้อมูลน้ำมันต่างประเทศผู้ผลิต/ผู้นำเข้า
     - แบบการแจ้งข้อมูลน้ำมันของต่างประเทศ
ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
     - แบบคำขอรับการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร
แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
     - คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ขนย้ายน้ำมันปาล์ม สารกาเฟอีน(Caffeine)
     - คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนยายน้ำมันปาล์ม
การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
     - การขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
     - คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542