กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
เกี่ยวกับกรม | ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
เกี่ยวกับกรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม)

โทรศัพท์ : 0 2547 6024 โทรสาร : 0 2547 5470
อีเมล : chakray@dit.go.th

   วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 กรมการค้าภายใน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566-2570 กรมการค้าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559   นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555