กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
เกี่ยวกับกรม | ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
เกี่ยวกับกรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง)

โทรศัพท์ : 0 2547 5474 โทรสาร : 0 2547 5480
อีเมล : wattanasaks@dit.go.th

   วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 กรมการค้าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559   นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555