กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : คำขอประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ :

 เอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการไซโล/ห้องเย็น

๑ แบบ ซ.ล.๑/ห.ย.๑ ประกอบด้วย
  ๑) สำเนาร่างหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาร่างข้อบังคับของบริษัท หรือ
  ๒) สำเนาร่างรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนอย่างละ ๓ ชุด
  ๓) ถ้าผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นนิติบุคคลแล้วต้องส่งหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทด้วย
๒ แบบ ซ.ลซ.๒/ห.ย.๒ ประกอบด้วย
  ๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  ๒) สำเนาหนังสือบรืคณห์สนธิ หรือ
  ๓) สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  ๔) สำเนาข้อบังคับของบริษัท
  ๕) สำเนาแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท (สสช.๑)
  ๖) แบบสัญญาเก็บของ แบบใบรับของคลังสินค้า แบบประทวนสินค้า
  ๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)
  ๘) สำเนาระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขในการรับฝาก
  ๙) สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองในไซโลหรือห้องเย็น
  ๑๐) เอกสารแสดงกำลังการผลิต และขนาดความจุของไซโลหรือห้องเย็น
  ๑๑) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / สำนักงานสาขา (ถ้ามี) / สถานี่ตั้งไซโล/ห้องเย็น
สามารถยื่นคำขอได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายในชั้น ๗ ถ.นนทบุรี ๑ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.๐๒-๕๔๗๕๔๒๒ และ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่สำนักานใหญ่บริษัทตั้งอยู่ และดาน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอ และข้อกฎหมายได้ที่
  ๑) http://mwsc.dit.go.th/Upload/web_old/silo/warehouse_menu.htm
  ๒) http://mwsc.dit.go.th
  ๓) http://www.dit.go.th/dit_download/linkForm.html  
prescription transfer coupon sentencingguidelines.co.uk drug coupons
prescription drug cards bioselect-us.com cialis.com coupons
coupon prescription coupons for prescription drugs free prescription cards
forest laboratories patient assistance bystolic card
cialis dosage for enlarged cialis dosage for 170 pounds cialis dosage guide
cialis coupons and discounts site coupons for prescription medications
drug coupon codesamples.in coupon for prescriptions
canada drug pharmacy coupon discount prescription coupons lilly coupons for cialis
augmentin duo 400 click augmentin duo
loperamide fk loperamide eg loperamide 2mg
amoxil 125 ilkpirlantam.com amoxil 125
valsartan generic oscarsotorrio.com valsartan generic
coupons for prescription medications ouralfreton.co.uk coupons cialis
telmisartan 80 mg blog.dotnetnerd.dk telmisartan 80 mg
vermox bez recepta vermox doziranje vermox sirup cijena
zimox per cistite zimox in gravidanza zimox
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin antibiyotik fiyat
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete duphaston
flagyl plm flagyl flagyl plm
viagra peider.dk viagra pret
coupon for cialis cialis manufacturer coupon 2016 cialis discount coupon
voltaren krem nedir karensmith.us voltaren retard
dilation and curettage surgery video amres.nl vacuum for abortion
free coupons code grocery coupon websites discount coupon code
cialis 20 cialis nedir cialis tablet
clomid lasertech.com clomid proviron pct
free abortions accuton.com natural abortion pill