กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้

 

โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงเพื่อผู้บริโภค

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงเพื่อผู้บริโภค

 

 2. วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย

2.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อข้าวสารหอมมะลิบริโภค

 

 3. พื้นที่ดำเนิน

 ในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวสาร
หอมมะลิของผู้ผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการ เลือกซื้อ
ข้าวสารหอมมะลิ บรรจุถุงที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น
 

 4. วิธีการดำเนินงาน

 1. ปฏิบัติงานตามประกาศของกรมการค้าภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
จำหน่ายภายในประเทศ เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพข้าว
 
2. ตรวจสอบคุณภาพและอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ผ่านการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ใช้เครื่องหมายรูปพนมมือของกรมการค้าภายใน
 
3. สุ่มตรวจสอบข้าวที่เข้าร่วมโครงการกับกรมการค้าภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้าวที่วาง
จำหน่ายเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

รายชื่อข้าวตราที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย(รูปพนมมือ)


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ที่มา