กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมการค้าภายในได้กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลำดับแรก เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=91&c=23920


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่มา