กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมการค้าภายในตะหนักถึงผลร้ายแรงที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงจัดโครงการ "อบรมให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลประโยชน์ทัยซ้อน" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ จังหวัดระยอง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมการค้าภายในต่อไป ทั้งนี้ กรมได้จัดทำคู่มือ "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" (conflict of interest)  ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมการค้าภายในอีกทางหนึ่งด้วย


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่มา