กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 กรมการค้าภายในได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 โดยส่วนหนึ่งเป็นการระดมสมองบุคลากรจากหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมการค้าภายเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในแต่ละภารกิจงานที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2562 ได้ ดังนี้


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ที่มา