กรมการค้าภายใน
home
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss login TH TH EN
img_BannerMain
การกำกับดูแลสินค้าและบริการ

Sensitive List (SL) 

Sensitive List (SL)

            เป็นสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการตรวจสอบราคาจำหน่ายเข้มงวดและต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
            1. กำหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม
            2. ควบคุมราคาจำหน่ายอย่างเข้มงวด
            3. กำหนดให้มีการปันส่วนสินค้า
            4. จัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และจัดระบบการจำหน่าย ให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ

 

Priority Watch List (PWL) 

Priority Watch List (PWL)
          เป็นสินค้าที่ติดตาม ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฎิบัติการ ตรวจสอบราคาจำหน่ายและหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
          1. เชื่อมโยงให้ผู้จำหน่ายปลีกรับสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
          2. จัดระบบการผลิตและจำหน่ายสินค้า รวมถึงสินคัาที่เป็นปัจจัยการผลิต
          3. ป้องกันมิให้เกิดการกักตุนสินค้า
 

Watch List (WL) 

Watch List (WL)
            ในภาวะปกติ ได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแล ดังนี้
            1. ติดตามภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าและบริการเป็นประจำทุกปักษ์ รวมทั้งตรวจสอบและกำกับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโดยสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
            2. เปิดสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
 
 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
ที่มา