กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2507 5530 | สายด่วน 1569 | โทรสาร : 0 2547 5361 | อีเมล : saraban@dit.go.th