imgmap หมู่บ้านริมสีม่วง หมู่บ้านทัพไทย หมู่บ้านหนองเม็ก หมู่บ้านบ้านบัว หมู่บ้านโสกขุมปูน หมู่บ้านหนองสะโน หมู่บ้านหนองหอย หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย หมู่บ้านยางแดง หมู่บ้านหนองเทา หมู่บ้านซอง มู แฮง หมู่บ้านห้วยพลู
Workplace
 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2507 5530 | สายด่วน 1569 | โทรสาร : 0 2547 5361 | อีเมล : webmaster@dit.go.th