กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ
กระดานข่าว
 รหัสกระทู้ 20860
  หัวข้อคิดเห็น : สอบถามความผิดชอบของห้องเย็น กรณีรับฝากสินค้าผิดกฎหมาย
  รายละเอียด : สืบเนื่อง สารวัตรกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบนำซากสุกรเล็กแช่แข็ง (หมูกี้) จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเก็บไว้ แล้วทยอยส่งไปขายในหลายพื้นที่ จำนวน 3,480 ตัว น้ำหนักประมาณ 8,700 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 4,350,000 บาท ไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษกับเจ้าของห้องเย็น ซึ่งเป็นเจ้าของซากสัตว์ดังกล่าว โดยแจ้งข้อหาในการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขอสอบถามว่า เนื่องจาก ตาม พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นจะกระทําได้ เฉพาะนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน
เจ้าของกิจการมีความผิดตาม พรบ คลังสินค้า ฯ ด้วยหรือไม่ เนื่องจากรับฝากสินค้าที่ผิดกฎหมาย ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ
กรณีถ้าไม่ผิดกฎหมาย กรมการค้าภายใน จะมีช่องทางใดหรือไม่ที่จะช่วยกำกับ ห้องเย็นไม่ให้รับฝากสินค้าผิดกฎหมาย
  โดย : ป้อม
  วันที่ : พฤ. ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11:18 น.

 ความคิดเห็นที่ : 1

 เรียน  คุณป้อม

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องที่ท่านสอบถามมาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของท่าน และจะได้นำคำตอบมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ตอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
วันที่ตอบ : ศ. ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14:02 น.

 ความคิดเห็นที่ : 2

กองนิติการ กรมการค้าภายใน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายแล้ว มีความเห็น ดังนี้

1.โดยพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 มีเจตนารมณ์เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งการประกอบธุรกิจและวิธีการดำเนินการให้มีหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากสินค้า รวมทั้งให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น โดยต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งต้องมีคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่มีลักษณะ สภาพ และวิธีการดำเนินงานตามที่กำหนด เช่น โครงสร้างอาคารต้องมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสินค้าที่รับฝากเก็บ แยกเป็นเอกเทศ และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฝากสินค้าเกิดความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการรับฝากเก็บรักษาสินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้าและความรับผิดชองผู้ประกอบกิจการ เช่น ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น ปีละสองครั้ง ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดต่อผู้ฝากกรณีสินค้าที่รับฝากเกิดความสูญหายหรือเสียหาย เว้นแต่จะพิสูจน์ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย สภาพของสินค้าเอง หรือเป็นความผิดของผู้ฝากสินค้าต้องจัดทำบัญชีคุมสินค้า เป็นต้น

2.ข้อเท็จจริงตามที่หารือ หากปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ประกอบกิจการห้องเย็นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 แล้ว ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ นี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ สภาพ และวิธีดำเนินงานของห้องเย็น มาตรฐานการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝาก โดยพระราชบัญญัติฯ นี้ไม่ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลครอบคลุมถึงสินค้าที่รับฝากเก็บด้วยว่าต้องไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือได้รับการร้องเรียนว่าผู้ประกอบกิจการรายใดมีการรับฝากสินค้าที่ผิดกฎหมาย จะดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้นๆ ต่อไปโดยไม่ชักช้า

 

**หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ กองนิติการ โทร. 02-5075762

ผู้ตอบ : กองนิติการ
วันที่ตอบ : ศ. ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 15:22 น.

 ความคิดเห็นที่ : 3

         กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตาม พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 การประกอบกิจการห้องเย็นที่มีลักษณะเป็นการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด (มาตรา 3) ผู้ประกอบกิจการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากอธิบดีกรมการค้าภายใน (มาตรา 18) หากมีการประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้าในห้องเย็น โดยมิได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน จะเป็นความผิดตามมาตรา 64 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการกิจการห้องเย็นจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในห้องเย็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม และต้องแจ้งวันทำการตรวจสอบเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ฝาก และผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบนั้น และผู้ประกอบกิจการห้องเย็นต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร (มาตรา 31) ประกอบกับในส่วนของความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการที่สินค้าที่รับฝากสูญหาย เสียหาย เกิดการผสมปลอมปน หรือปริมาณ น้ำหนัก ขนาด คุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้าที่รับฝากเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ากิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นต้องรับผิดต่อผู้ฝากหรือผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าหรือประทวนสินค้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาพของสินค้าที่รับฝากหรือเพราะความผิดของผู้ฝาก (มาตรา 38) ซึ่งเป็นมาตรการในการกำกับดูแลการจัดตั้งการประกอบธุรกิจ และวิธีการดำเนินกิจการ เพื่อให้มีหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน รวมทั้งให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการที่เกี่ยวกับชนิดสินค้านั้นๆ เป็นการเฉพาะในการปฏิบัติ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือระเบียบนั้นๆ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งจะประสานมายังกรมการค้าภายใน เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน โทร. 02-5075900

ผู้ตอบ : กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
วันที่ตอบ : อ. ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16:58 น.
ข้อความคิดเห็น
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* ข้อความคิดเห็น :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :