เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ประกาศกรมการค้าภายใน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

..........................................

รายละเอียด คลิก