เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม เรื่อง "การจัดกิจกรรมลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน" ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน