เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน "โครงการถ่ายทอดความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน


ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปี 2556/57 

เรื่อง การหัดลดน้ำหนักความชื้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ตามมาตรการแทรกแซงราคาตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 

 

--ข้อมูลเพิ่มเติม--