เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก  
 
นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

                  วันที่ 30 มีนาคม 2558 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน บรรยายหัวข้อ "บทบาทของรัฐในการดูแลราคาสินค้าโดย พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542" ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย