กรมการค้าภายใน
home
1569
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
เกี่ยวกับกรม | ผู้บริหารกรม
เกี่ยวกับกรม
ผู้บริหารกรม
Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 02-547-5484-5 โทรสาร 02-547-5486
e-mail : boonyaritk@dit.go.th
Deputy Director-General
Department of Internal Trade
MESSAGEDET2
-ว่าง-
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0-2547-5469 โทรสาร 02-547-5475
e-mail : -
MESSAGEDET1
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0-2547-5477 โทรสาร 02-547-5479
e-mail : somsakk@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0-2547-5474 โทรสาร 0-2547-5480
e-mail : suthatsanee@dit.go.th
Senior Expert
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ (รักษาการ)

โทร 02-547-5371 โทรสาร 02-547-5368
e-mail : wannaporn@dit.go.th
MESSAGEDET2
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด สำนักชั่งตวงวัด

โทร 0-2547-4351 โทรสาร 0-2547-4349
e-mail : -
MESSAGEDET1
นางสาวภาวิไล คำเพ็ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 0-2507-5982 โทรสาร 0-2547-5453
e-mail : pawilaik@dit.go.th
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 0-2507-5571 โทรสาร 0-2507-5578
e-mail :
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

โทร 02-507-6026 โทรสาร 02-507-6027
e-mail :
MESSAGEDET1
นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

โทร 02-507-6025 โทรสาร 02-507-6027
e-mail : titiman@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า

โทร 02-507-5618 โทรสาร 02-547-5374
e-mail : vanpenb@dit.go.th
MESSAGEDET2
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า

โทร 0-2507-5688 โทรสาร 02-507-5590
e-mail :
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ

โทร  โทรสาร
e-mail :
MESSAGEDET1
นายณรงค์ งามสมมิตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์

โทร 0-2547-5411 โทรสาร 0-2547-5405
e-mail : narongn@dit.go.th
Director
Department of Internal Trade
MESSAGEDET1
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1

โทร 0-2507-5711, 0-2547-5390 โทรสาร 0-2547-5391
e-mail : vorapunp@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ

โทร 0-2547-5364-5 โทรสาร 02-547-5368
e-mail : wacharasak@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายจรินทร สุทธนารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด

โทร 0-2547-4357 โทรสาร 0-2547-4356
e-mail : jarins@dit.go.th
MESSAGEDET2
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

โทร 0-2547-5380 โทรสาร 02-245-5381
e-mail :
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ

โทร 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5463
e-mail :
MESSAGEDET2
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองนิติการ

โทร 02-547-5403 โทรสาร 02-547-5405
e-mail :
MESSAGEDET1
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
เลขานุการกรม

โทร 02-507-5997 โทรสาร 02-547-5438
e-mail : pattapornc@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

โทร 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5415
e-mail : chatchais@dit.go.th
MESSAGEDET2
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 0-2507-5571 โทรสาร 0-2507-5578
e-mail :
MESSAGEDET1
นางสาวพัชรี พยัควงษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2

โทร 0-2507-6188 โทรสาร 0-2507-6181
e-mail : patchareep@dit.go.th
MESSAGEDET2
นายชาตรี อารีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

โทร 02-5474360 โทรสาร
e-mail : chatreea@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางสาวจินตนา สุวรรณพานิช
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า

โทร 0-2547-5384 โทรสาร 0-2547-5387
e-mail : jintanas@dit.go.th
MESSAGEDET1
นางวรรณิภา ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร 02-547-5448 โทรสาร
e-mail : vannipap@dit.go.th
MESSAGEDET1
นายอำนวย โพธาราม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร 02-507-5647 โทรสาร 02-507-6198
e-mail : amnuayp@dit.go.th