กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  ภารกิจ  
ภารกิจ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ราคาและสถานการณ์การตลาด และติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและแนะนำ ชี้แจง การรับแจ้งความนำจับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
 2. การเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง ประสาน สนับสนุน และดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม พฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกข์ และวิเคราะห์ ให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวการณ์ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์เตือนภัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินมาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
 6. ส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อการเก็บรักษาและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกด้านการตลาดภายในประเทศ
 7. กำกับดูแลประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาและขยายช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับราคาและการตลาด รวมทั้งกฎหมายในความรับผิดชอบ
 10. ดำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินตามนโยบายและมาตรการข้าว การประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ปัญหาสินค้าข้าวในระดับพื้นที่จังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
viagra szedรฉse click viagra hatรกs
flagyl for bv flagyl over the counter flagyl dosing
kamagra wikipedia click kamagra wirkung
metronidazole chien nufactor.com metronidazole
getting an abortion sgaasports.com abortion las vegas
dexamethasone dosage dexamethasone suppression test results dexamethasone mechanism of action pdf
duphaston tablete duphaston tablete duphaston
zimox per cistite zimox in gravidanza zimox
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin
vermox vermox vermox cena
cialis coupons online cialis.com coupons free cialis samples coupon
duphaston iskustva duphaston tablete duphaston tablete
vermox suspenzija ibrahimbayir.com.tr vermox bez recepta
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
abortion pill online continentalnord.com how much is an abortion pill
clomid cycle blog.lakerestoration.com clomid testosterone
free printable cialis coupons fedbeton.be cialis coupons and discounts
abortion pill costs cost of medical abortion alternatives to abortion pill
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ