กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  ผู้ประกอบการ  
ผู้ประกอบการไก่ไข่

ทำเนียบผู้ประกอบการไก่ไข่ในจังหวัด

ลำดับที่

ชื่อฟาร์ม

ชื่อผู้ประกอบการ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

001

ส.สิริฟาร์ม1

นายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ์

12/2

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

002

ไก่เทพฟาร์ม

นางปรียา มณีโชติ

136/5

2

เทพราช

บ้านโพธิ์

003

บ.เกียรติดำรงชัยฟาร์ม จำกัด

นายอนุชิต บุญช่วย

45/6

1

เสม็ดเหนือ

บางคล้า

004

ไก่เทพฟาร์ม2

นางปรียา มณีโชติ

26/2

9

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

005

อารีย์ฟาร์ม

นายอารีย์ นันทพานิช

15/1

5

สนามจันทร์

บ้านโพธิ์

006

อุบลฟาร์ม

นางอุบล บุญแย้ม

81

3

เทพราช

บ้านโพธิ์

007

สุนันท์ฟาร์ม

นายเฉลิมศักดิ์ มณีโชติ

18/1

10

คลองเปรง

เมือง

008

ฟาร์มทรายมูล A

นายวินิจ สุขสงวน

6

1

คลองนา

เมือง

009

ทรายมูลฟาร์ม B

นายอาณัติ สุขสงวน

6/1

1

คลองนา

เมือง

010

ฟาร์มคลองนา C

นายวินิจ สุขสงวน

23/5

4

คลองนา

เมือง

011

ฟาร์มคลองนา D

นายวินิจ สุขสงวน

6/1

2

คลองนา

เมือง

012

คลองนา E

นางสาวทรงกุล สุขสงวน

7/1

3

คลองนา

เมือง

013

ศรีรุ่งเรือง 1

น.ส.ลาวัลย์ วงศ์วานรุ่งเรือง

88

6

ท่าทองหลาง

บางคล้า

014

ศรีรุ่งเรือง 2

น.ส.ลาวัลย์ วงศ์วานรุ่งเรือง

81

3

เสม็ดเหนือ

บางคล้า

015

อาคเนย์ฟาร์ม 1

นายเธียรศิริ ศรีสาลีกุลรัตน์

22/1

4

เสม็ดใต้

บางคล้า

016

อาคเนย์ฟาร์ม 2

นายเธียรศิริ ศรีสาลีกุลรัตน์

66/5

2

เสม็ดเหนือ

บางคล้า

017

ไวพจน์ฟาร์ม

นายไวพจน์ ทองสุ่น

37/4

12

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

018

ฟาร์มเหรียญทองราชสาส์น

น.ส.แก้วตา ศรีสาลีกุลรัตน์

5

2

บางคา

ราชสาส์น

019

ธนวัตรฟาร์ม

นายธนวัตร รุ่งวิทยาธิวัฒน์

13/4

18

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

020

ฟาร์มรพีพัฒน์

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์

345/1

15

เกาะขนุน

พนมสารคาม

021

บริษัท แสงอุไรฟาร์ม จำกัด

นายสุธี เตชะธนะวัฒน์

15/1

5

เทพราช

บ้านโพธิ์

022

บริษัท ฟาร์มวิศาลี D จำกัด

นางเสริมสุข เตชะธนะวัฒน์

9

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

023

บริษัท ฟาร์มวิศาลี C จำกัด

นางเสริมสุข เตชะธนะวัฒน์

9

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

024

ชาติรักษาฟาร์ม

นายสุชาติ รักษาคำ

55/7

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

025

ทับถาวรฟาร์ม

นายโสภณ ทับถาวร

6/1

2

เทพราช

บ้านโพธิ์

026

พิสัยฟาร์ม

นายพิสัย เทียมเมฆ

6/1

6

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

027

วิชิตฟาร์ม

นายวิชิต เทียมเมฆ

12/2

5

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

028

มาเรียมฟาร์ม

นางมาเรียม ณ รังสี

53/4

15

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

029

สมจิตรฟาร์ม

นางสมจิตร ณ รังสี

53/7

15

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

030

สุชินฟาร์ม

นายสุชิน อุ่ยคำ

40

12

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

031

ปรีชาฟาร์ม

นายปรีชา กตเวทิตาธรรม

58/2

9

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

032

หจก.ศรีคลองเจ้าฟาร์ม

นายมงคล นคร

12/1

8

คลองหลวงแพ่ง

เมือง

033

เธียรชัยฟาร์ม

นายสุรชาติ เธียรพิเชษฐ

57

7

บางเกลือ

บางปะกง

034

เอกชัยฟาร์ม

นายเอกชัย ศรีเจริญวงศ์วาน

36

1

หนองตีนนก

บ้านโพธิ์

035

เจริญฟาร์ม

นายเจริญ สิวะโมกข์

4/1

8

บางกะไห

เมือง

036

สะอาดฟาร์ม

นางสะอาด อินศิริ

38/7

12

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

037

ปลิวฟาร์ม

นายปลิว ฤทธิ์เรือง

24

3

บางกะไห

เมือง

038

ซิ้มย่งลีฟาร์ม

นายธนิน เผ่าบรรจง

135

2

เทพราช

บ้านโพธิ์

039

บ.ปราโมทย์ฟาร์มไก่ไข่

นายปราโมท ชูทับทิม

39

8

บางพระ

เมือง

040

สายรุ้งฟาร์ม

นางสายรุ้ง อาตยะพันธุ์

32

3

ปากน้ำ

บางคล้า

041

คำรณฟาร์ม

นายคำรณ จตุรสานนท์

90

3

บางกรูด

บ้านโพธิ์

042

อภิชาตฟาร์ม1

นางพยัพ อ่อนใจเอื้อ

2/2

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

043

อภิชาติฟาร์ม2

นางพยัพ อ่อนใจเอื้อ

32/3

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

044

ชาติรักษาฟาร์ม2

นายดำรงค์ เฉลิมโชคชัย

60/3

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

045

ประเชิญฟาร์ม

นายประเชิญ สราสำรวย

1

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

046

สำราญฟาร์ม

นายสำราญ เจริญสุข

30

1

หนองตีนนก

บ้านโพธิ์

047

ฟาร์มเพ็ญทอง

นางวันเพ็ญ หนูรี

21

8

หนองจอก

บางปะกง

048

กิตติฟาร์ม

นายกิตติ หอบรรลือกิจ

74/1

1

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

049

วัฒนาฟาร์ม

นายวัฒนา เรืองจันทร์

11/2

18

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

050

พนมฟาร์ม

นายพนม รัตนกำเนิด

10/1

18

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

051

ประพนธ์ฟาร์ม

นายประพนธ์ ลิ่มสุวรรณ

56

11

ดอนฉิมพลี

บางน้ำเปรี้ยว

052

วิทยาฟาร์ม

นายวิทยา รัตนะนาวา

35

5

โสธร

เมือง

053

กลั่นเจริญฟาร์ม

น.ส.ศิราณี กลั่นเจริญ

30/1

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

054

วิไลฟาร์ม

นายเฉลิมศักดิ์ บันเทิงจิตร

38/4

12

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

055

ศิริโสภาพงษ์ฟาร์ม

นายวรพจน์ ศิริโสภาพงษ์

9/5

2

หมอนทอง

บางน้ำเปรี้ยว

056

มณฑาฟาร์ม 2

นางสุกัญญา ดิษสงวน

78/1

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

057

โชคชัยรัตน์ฟาร์ม

นางยุภาพรณ์ รัตนมงคลมาศ

29/7

9

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

058

สุริยัน-วิไลวรรณฟาร์ม

นางวิไลวรรณ ตั้งพร้อมพงศ์

30/1

16

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

059

รัศมีฟาร์ม

นายอมร กาญจนะเดช

17

3

บางกะไห

เมือง

060

รวีวรรณฟาร์ม

น.ส.รวีวรรณ พูลสวัสดิ์

29

4

วังเย็น

แปลงยาว

061

ชัยณรงค์ฟาร์ม

นายชัยณรงค์ ดรุณเนตร

61

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

062

บุญมาฟาร์ม

นายบุญมา ดรุณเนตร

122

2

เทพราช

บ้านโพธิ์

063

ช่วยณรงค์ฟาร์ม

นายวรยุทธ ช่วยณรงค์

36

3

บางพระ

เมือง

064

ทัศนีย์ฟาร์ม

น.ส.ทัศนีย์ ศรีโสภา

7/1

9

บางพระ

เมือง

065

ชวนฟาร์ม1

นายชวน คุ้มเกิp[ด

1/1

6

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

066

บ้านป้าเช้าฟาร์ม

น.ส.กนกวรรณ วิเชียรวรรณ

30/2

4

บางตีนเป็ด

เมือง

067

บ.ไก่เทพฟาร์ม จก

นายมาโนช ชูทับทิม

60/3

7

หนองแหน

พนมสารคาม

068

สุชินฟาร์ม2

นายสุชิน อุ่ยคำ

43/5

12

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

069

กอเซ็มฟาร์ม

นายกอเซ็ม เย็นประเสริฐ

27/2

11

บางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

070

อุไรฟาร์ม

นางอุไร เต่ารั้ง

1

3

บางกะไห

เมือง

071

ประเมศฐ์ฟาร์ม

นายประเมศฐ์ วรัณวงศ์เจริญ

30

16

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

072

ชาติชายฟาร์ม

นายชาติชาย แซ่ตั้น

26/2

4

ท่าพลับ

บ้านโพธิ์

073

จันทาฟาร์ม

นางฉอ้อน สราสำรวย

23/1

3

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

074

ทับถาวรฟาร์ม

นายโสภณ ทับถาวร

27/1

9

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

075

บุญเริ่มฟาร์ม

น.ส.บุญเริ่ม ชุนหศรี

22/2

11

คลองเปรง

เมือง

076

วิเชียรฟาร์ม

นายเชียร ปิ่นมณี

3/1

11

คลองเปรง

เมือง

077

เจริญสุขฟาร์ม

นางสมพิศ เจริญสุข

19

2

เทพราช

บ้านโพธิ์

078

ประเสริฐรัตน์ฟาร์ม

นางไพรัตน์ ศรีสลวย

93/2

1

ดอนเกาะกา

บางน้ำเปรี้ยว

079

ทวีทรัพย์ฟาร์ม

นายทวี สุดสวาท

38/1

9

ดอนฉิมพลี

บางน้ำเปรี้ยว

080

เกษมฟาร์ม

นายกิตกร โชคชัย

274

9

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

081

อภิชาตฟาร์ม3

นางพยัพ อ่อนใจเอื้อ

61/2

10

บางพระ

เมือง

082

อำนาจฟาร์ม

นายอำนาจ หรั่งสิโย

5

4

หนามแดง

เมือง

083

ชูชัยฟาร์ม

นายชูชัย บุญสร้าง

36/5

7

แปลงยาว

แปลงยาว

084

อานนท์ฟาร์ม

นายอานนท์ ชูทับทิม

33/3

1

เทพราช

บ้านโพธิ์

085

ชาติรักษาฟาร์ม

นายสุชาติ รักษาคำ

29/6

9

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

086

ขวัญชัยฟาร์ม

นายขวัญชัย เกรียงอุปถัมถ์

19/1

5

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

087

ละอองฟาร์ม

นางละออง สุขศิริ

16/4

5

เกาะขนุน

พนมสารคาม

088

บ.ไทยเอกฟาร์ม จำกัด

นางขจรวรรณ เผ่าบรรจง

88

4

ท่าทองหลาง

บางคล้า

089

เลิศชัยฟาร์ม

นางนงเยาว์ เตชะธนะวัฒน์

29/3

6

เทพราช

บ้านโพธิ์

090

ปรีชาฟาร์ม

นายปรีชา สุรชัยธนวัฒน์

29/2

9

โพรงอากาศ

บางน้ำเปรี้ยว

091

บจก.เอส.แอล.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์

น.ส.ณัฎฐ์ชยธร บุญเกิดทรัพย์สิน

37/8

14

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

092

ยี่สิบไพบูลย์ฟาร์ม2

นายทศพร ศิริโสภาพงษ์

93/1

1

ดอนเกาะกา

บางน้ำเปรี้ยว

093

สุนทรฟาร์ม

นางอรุณี สิวะโมกซ์

43

7

บางกะไห

เมือง

094

มานิดาฟาร์ม

นายอาทิตย์ ปัดภัย

222

11

บ้านซ่อง

พนมสารคาม

095

บ.8สุไก่รุ่นฟาร์ม จำกัด

นายบุญเยี่ยม จอกทอง

288

13

คู้ยายหมี

สนามชัยเขต

096

โกวิทย์ฟาร์ม

น.ส.อุบล โพธิ์สุวรรณ

50

4

สิบเอ็ดศอก

บ้านโพธิ์

097

วีระศักดิ์ฟาร์ม

นายวีระศักดิ์ เพื่อนงาม

86

8

ปากน้ำ

บางคล้า

098

สมทรงฟาร์ม

นายวิทยา ทัศนา

1/4

8

หนองจอก

บางปะกง

099

สุนันท์ฟาร์มไก่ไข่สาว

นายเฉลิมศักดิ์ มณีโชติ

18/1

10

คลองเปรง

เมือง

100

บริษัทไก่เทพฟาร์ม

นายมาโนช ชูทับทิม

233/1

5

บ้านซ่อง

พนมสารคาม

101

ศรีรัตน์ฟาร์ม

นายไรวินทร์ บริบูรณ์ทรัพย์

142/1

9

บ้านซ่อง

พนมสารคาม

102

สินทวีฟาร์ม

นางสุภาภรณ์ วรศิลป์ชัย

184

5

แปลงยาว

แปลงยาว

103

ชรินทร์ฟาร์ม

นางหรรษมน เรืองจันทร์

11/3

18

ศาลาแดง

บางน้ำเปรี้ยว

104

วันเพ็ญฟาร์ม

นางวันเพ็ญ ชูทับทิม

60/5

7

หนองแหน

พนมสารคาม

105

บ.ร่วมมิตรกรุ๊ป (2007)จก.

นายเกรียงศักดิ์ บุญเกิดทรัพย์

12/2

8

คลองหลวงแพ่ง

เมือง

จำนวนผู้เข้าชม 2852 ครั้ง วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ