กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  โครงสร้างบุคลากร  
กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
นายเทพภิญโญ โคตรนนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
นางจินตนา เพ็งใย
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง
นางหทัยรัตน์ กาซัน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
นายจรัล แสงทอง
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องชั่งขนาดเล็ก
กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง
นางสาวสาธนี ภูรัพพา
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายสุทธิ์ชาย ศรีขจรเดช
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางสาวทิพากร ขจรมณี
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวอนงค์นภา เผ่ากันทะ
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวปนิสา พรายนาค
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวรรณชาติ ม่วงจันทร์
พนักงานชั่งตวงวัด
นายชินวัตร นาคมอญ
พนักงานชั่งตวงวัด
กลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
นายธรรมศิริ เทสสิริ
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา แตงฉ่ำ
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ รอดแป้น
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวรพีพรรณ นัยจิตร
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวุฒิพงษ์ คำเกาะ
พนักงานชั่งตวงวัด
นายนัฐนนท์ สุชาติกุลวิทย์
พนักงานชั่งตวงวัด
นายชยพล ทองสุทธิ์
พนักงานชั่งตวงวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวปุณญาณัช ยืนยิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววินัสมล อ่อนละมูล
พนักงานชั่งตวงวัด
นายศุภชัย ทั่งทองคำ
พนักงานขับรถ
นายอรุณ คุ้ยเหมือน
พนักงานขับรถ
นายกิตติศักดิ์ น้อยกล่ำ
พนักงานขับรถ
ส่วนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
นายธเรศ ยศอาลัย
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอัศวเทพ ขันโบราณ
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายพรศักดิ์ กางทา
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
นายเจตน์สฤษฎ์ โซยรัมย์
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นายจักรกฤษณ์ บุญขันธ์
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวบุษยา ทับทิมดี
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวรรณเฉลิม พันธ์นวม
พนักงานชั่งตวงวัด
นายเนือง พึ่งชู
พนักงานขับรถ
นายประเทือง ปรางมณี
พนักงานขับรถ
ส่วนเครื่องชั่งขนาดเล็ก
นางสาวธัญวรัตม์ สงวนสิงห์
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางเบญจมาส วิญญา
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายวิสูตร สมภักดี
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นายนพวัฒน์ ไชยประพันธ์
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาววิภา บดีรัฐ
พนักงานชั่งตวงวัด
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ