กองชั่งตวงวัด

นายชาตรี อารีวงศ์

ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

  โครงสร้างบุคลากร  
กองชั่งตวงวัด
นายชาตรี อารีวงศ์
ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด
โทรศัพท์ 0 2547 4357  โทรสาร 0 2547 4356
e-mail : chartreea@dit.go.th
นางจินตนา เพ็งใย
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง
นางหทัยรัตน์ กาซัน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
นายธเรศ ยศอาลัย
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
นายจรัล แสงทอง
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องชั่งขนาดเล็ก
กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่ง
นางสาวสาธนี ภูรัพพา
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายสุทธิ์ชาย ศรีขจรเดช
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางสาวทิพากร ขจรมณี
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวอนงค์นภา เผ่ากันทะ
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวปนิสา พรายนาค
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวรรณชาติ ม่วงจันทร์
พนักงานชั่งตวงวัด
นายชินวัตร นาคมอญ
พนักงานชั่งตวงวัด
กลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตร
นายธรรมศิริ เทสสิริ
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา แตงฉ่ำ
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ รอดแป้น
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวรพีพรรณ นัยจิตร
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวุฒิพงษ์ คำเกาะ
พนักงานชั่งตวงวัด
นายนัฐนนท์ สุชาติกุลวิทย์
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวพุทธมาศ อมฤตวารี
พนักงานชั่งตวงวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวปุณญาณัช ยืนยิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐมน เทศทิม
พนักงานชั่งตวงวัด
ส่วนเครื่องชั่งขนาดใหญ่
-ว่าง-
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอัศวเทพ ขันโบราณ
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายวรันธร เวฬุวนารักษ์
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
นายพิษณุ บุญดิษฐ
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
นายเจตน์สฤษฎ์ โซยรัมย์
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นายจักรกฤษณ์ บุญขันธ์
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาวบุษยา ทับทิมดี
พนักงานชั่งตวงวัด
นายวรรณเฉลิม พันธ์นวม
พนักงานชั่งตวงวัด
นายสุรชัย พึ่งพินิจ
พนักงานขับรถ
นายประเทือง ปรางมณี
พนักงานขับรถ
ส่วนเครื่องชั่งขนาดเล็ก
นางสาวธัญวรัตม์ สงวนสิงห์
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นางเบญจมาส วิญญา
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ
นายศิริชัย วงษ์วิจิตร
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นายวิสูตร สมภักดี
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
นายนพวัฒน์ ไชยประพันธ์
พนักงานชั่งตวงวัด
นางสาววิภา บดีรัฐ
พนักงานชั่งตวงวัด
นายชัชชัย มุ่งหมาย
พนักงานขับรถ
นายวิทยา กิเกียน
พนักงานขับรถ
นายวโรดม จันทร์สวย
พนักงานขับรถ
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ