กองชั่งตวงวัด

นายชาตรี อารีวงศ์

ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด

  ภารกิจ  

   กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
 

ก.อำนาจหน้าที่

(๑) พัฒนา และกำหนดมาตรฐานของตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา เครื่องชั่ง และเครื่องวัดสินค้าเกษตร รวมทั้งวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง และวิธีการตรวจสอบให้คำรับรองตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่ง และเครื่องวัดสินค้าเกษตร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ

(๒) จัดทำ สอบเทียบ และเก็บรักษา ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา และเครื่องวัดสินค้าเกษตรแบบมาตรา

(๓) ตรวจสอบให้คำรับรองตุ้มน้ำหนัก เครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตร

(๔) สำรวจตรวจสอบความถูกต้องเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตร
(๕) กำหนดวิธีการซื้อขายสินค้าชนิดใดต้องทำการซื้อขายโดยการชั่งหรือการวัดสินค้าเกษตร

(๖) ดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่มีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่ง เครื่องวัดสินค้าเกษตร

(๗) ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ถูกต้องแก่ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค

(๘) พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องชั่งตวงวัด และความก้าวหน้าในกระบวนการปฏิบัติงานด้านชั่งตวงวัดนานาประเทศ

(๙) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานชั่งตวงวัดของประเทศต่างๆ หรือระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด และองค์กรชั่งตวงวัดอื่นๆ

(๑๐) จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานด้านเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจในธุรกิจเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตร

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ