สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน


   
-
1.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จำกัด ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง เอกสารคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
-
2.คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
-
3.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
-
4.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จำกัด ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้ยืมเงินกู้สามัญ
-
5.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
-
6.การเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นรายเดือน
-
7.การขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
-
8.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
-
9.รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดสัญญากับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-
10.ใบสมัครประกันสุขภาพของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ
-
11.ข้อยกเว้นการประกันสุขภาพ
-
12.หนังสือแสดงความจำนงให้หักเงินกู้สามัญเพื่อชำระค่าหุ้น กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญ
-
13.แบบฟอร์มประกันหนี้ (950,000)
-
14.วงเงินกู้สามัญ
-
15.ตารางผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ / 180 งวด
-
16.อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพื่อลดภาระผู้ค้ำประกัน
-
17.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน