ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม

นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 - 3 นครปฐม

  กฎหมายชั่งตวงวัด  
ประกาศสำนักงานกลาง

 

ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

    รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ :
hlaw.dit.go.th/SearchResultSub_2UI.aspx
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
   
    เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
 
    เป็นกฏหมายหลักของ
  กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
  กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และเครื่องรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
  กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งทางมวลตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่และมีการให้คำรับรองแล้ว พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชั่งตวงวัด ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวล ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 มิลลิกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวลตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าต่อออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสองทางมวล 500 กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  ประกาศกระทรวงพาณชย์ เรื่อง การใช้เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่ให้มีการรับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง วิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่แสดงค่าได้เองที่มีลักษณะการแสดงค่าแบบดิจิทัลในการชั่งเพื่อซื้อขายปลีกทองคำ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550
  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริงแบบหน้าปัดเดียว ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549
  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การใช้เครื่องชั่งสปริง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ขาย และซ่อมส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนักเป็นเครื่องชั่ง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดชนิดสินค้าหีบห่อที่ต้องบรรจุสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด ที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงพิกัดกำลังของเครื่องชั่งตวงวัดและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนัก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองนอกสถานที่ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดหน่วยงานที่ให้หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั่งตวงวัด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าที่ต้องซื้อขายหรือจำหน่ายโดยใช้มาตราชั่งในระบบเมตริก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2537
  ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2528 เรื่อง กำหนดระเบียบปฏิบัติการยึด ส่งคืน และให้นำไปใช้สำหรับเครื่องชั่งชนิดที่ 6 แบบหน้าปัดเดียว ที่นำเข้าในราชอาณาจักร ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2528
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณน้ำมัน (Flow meter) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2519
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2518
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ให้ทำการซื้อขาย ทอง นาก เงิน ตามน้ำหนักมาตราเมตริก ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การปรับปรุงเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
  ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513
  ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต ซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553
  ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ.2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดสอบต้นแบบมาตราวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหา หรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2550
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
  ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549
  ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547
  ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการให้ใช้ตุ้มน้ำหนักของผู้ผลิต หรือผู้ซ่อม เป็นแบบมาตราสำหรับตรวจสอบความเที่ยงและให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
  ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547
  ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
  ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วย การเปรียบเทียบคดีและการปล่อยชั่วคราวตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545
  ระเบียบกรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
  ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดว่าด้วยการอนุญาตให้เป็นผู้ถืออาชญาบัตรทำเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
  คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่ 1/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งวัดตวง ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
  คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2556 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 443/2548 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 178/2543 เรื่อง แต่งตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2541 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2541
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2540 เรื่อง การกำหนดเลขที่ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2538 เรื่อง กำหนดลักษณะและการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่ใช้วัดปริมาณผลิตภัณฑ์หลายชนิดได้ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2530 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 2/2527 เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2527
  คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 2/2526 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2536
  คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 196/2521 เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521
  คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 139/2518 เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2518
  คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 100/2518 เรื่อง การตรวจให้คำรับรองเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2518
  คำสั่งกระทรวงเศรษฐการ ที่ 299/2513 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้วิธีมาตราชั่งตวงวัดและเครื่องชั่งตวงวัดนอกจากวิธีเมตริก ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2513
 
    แก้ไขเพิ่มเติมโดย
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 
    คำวินิจฉัย
  ขอหารือเครื่องชั่ววัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
  การกำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง 

จำนวนผู้เข้าชม 455 ครั้ง
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ