นายนพพร ชูพล

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

เกี่ยวกับหน่วยงาน

bullet โครงสร้าง
bullet ภารกิจ
bullet โครงสร้างบุคลากร
bullet ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน

โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้า
นายนพพร ชูพล
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี
โทรศัพท์ 0 3621 1668 , 08 9901 1077  โทรสาร 0 3621 1668
e-mail : saraburi@cbwmthai.org
เจ้าหน้าที่
นางสาวชนกานต์ เดชปั้น
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดชำนาญงาน
โทรศัพท์ 09 4983 7331
นายรัตนชาติ ธรรมสาร
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 09 7959 6454
นายพงศวุฒิ อ่อนเฉวียง
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 08 0731 8365
นายสมชาย สมศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 08 6128 7673
นายแดง โตมานิตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 08 6164 6771
นายนราธิป ศรีหาขันธ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 09 7258 1844
นางศิริขวัญ พงษ์ศิริ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 08 9239 6706
นายสด สมดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรชัย ใจตรง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 06 5556 0571
นางสาววิไลลักษณ์ ว่องธัญกรณ์
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 08 2989 0385