สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

นางเกศินี พวงประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

  ผู้ประกอบการ  
รายชื่อโรงงานปาล์มน้ำมัน / ลานเทรับซื้อผลปาล์ม
รายชื่อโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/ลานเทปาล์มน้ำมัน
จังหวัดสตูล
ที่ อำเภอ รายชื่อลานเท ชื่อผู้ประกอบการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
1 เมืองสตูล หน้ากองพัน นายอดินันท์ ยาแบโด 673 ม.6 ต.คลองชุด   081-798-1718
2   KP รุ่งทรัพย์ทวีปาล์ม นายอดินันท์ ยาแบโด 76 ม.7 ต.ควนโพธิ์  089-876-1512
3   สนามบิน นายพรพนม รัตนวงศ์ 643 ม.6 ต.คลองขุด 081-959-0513
4   ลานปาล์มทวีทรัพย์ นางอำนวย ถวิลวรรณ์ 127/2 ม.2 ต.คลองขุด 084-300-4961
5   บ้านใหม่ลานเท นายสมศักดิ์ สตันน็อค ม.5 ต.ควนโพธิ์ (ซอยพญาบังสา เลยศูนย์การเรียนรู้พญาบังสา 200 ม.) 080-549-4806
6   พัฒน์ณรงค์ลานเท นายพัฒน์ณรงค์ ปานเมือง 173/1 ม.4 ต.ควนโพธิ์ (บ้านเกาะเนียง เลยวัด 200 ม.) 063-881-7059
7   ควนโพธิ์ 2 นายอดินันท์ ยาแบโด ม.2 ต.คลองขุด 098-067-1516
8   ร้านพี รัตนวงค์ นายพรพนม รัตนวงศ์ ต.คลองขุด (ถนนเลี่ยงเมือง ซอยเอวหัก) 081-959-0513
9 ท่าแพ บจก.สหรุ่งทรัพย์น้ำมันปาล์ม นายฉัตรชัย สุวัฒนกุลวงศ์ 151 ม.4 ถ.ฉลุง-ละงู 074-751-515
10   หจก.เพิ่มพูนทรัพย์ปาล์มออยล์ นายเกรียงศักดิ์ แซ่ซี 96 ม.2 ต.ท่าเรือ 095-069-7788
11   นพรัตน์ลานเท นายนพรัตน์ เอกมณี 70/2 ม.7 ต.ท่าแพ (สามแยกเข้าสาคร เข้ามา 3 กม.)  089-289-2478
12   ลานปาล์มควนเก นายนพรัตน์ โดงกูล 63 ม.1 ต.แป-ระ  090-074-4051
13 ละงู หจก.ลาภทวีอินดัสตรี้ส์ นายภามาศ อังแสนสุข 58 ม.10 ตละงู 074-710-980-1
14   คลองขุดลานเท นายเอนก หรันหลัง 97 ม.9 ต.ละงู 087-399-1841
15   กาแบงลานเท นายปัตถกร บัวงาม ม.2 ต.แหลมสน 083-168-2799
16   นพรัตน์ลานเท นายนพรัตน์ เอกมณี 1 ม.4 ต.กำแพง 083-651-7219
17   เส็นลานปาล์ม นายเส็น หวังนุรักษ์ 94 ม.4 ต.แหลมสน 083-181-6123
18   ลาหงาลานเท นายไพจิตร เมืองเล่ง 53 ม.4 ต.ละงู  082-832-5187
19   บังเฉ็มลานเท นายเฉ็ม สตันน๊อด 482 ม.12 ต,ละงู 086-968-3034
20 ทุ่งหว้า ลานเทปาล์มหลวง นายภิเชษฐ์ อุทัยรังสี 128 ต.ขอนคลาน (เยื้อง อบต.ขอนคลาน) 081-276-9241
21   เพชรสิณัฐลานเท นางสาวอนันตยา สุขลิ้ม ต.นาทอน (เยื้อง อบต.นาทอน) 083-634-2429
22   ศิรภัทร ลานปาล์มราไว นายปิติมัย อุสมาน 1103/4 ม.4 ต.ขอนคลาน 093-654-1939
23   ลานเทปาล์มหลวง นายกูสะหรี ยาแบโด ต.ทุ่งบุหลัง (เลยทางแยกเข้า ร.ร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ) 097-350-9333, 081-276-1616, 097-351-2859
24   เพชรสิณัฐลานเท นางสาวอนันตยา สุขลิ้ม 4/7 ม.5 ต.ป่าแก่บ่อหิน (สามแยกสะพานวา) 061-659-5415
25 ควนโดน พัชรธิดาลานเท นายเอก สตันน็อต 181 ม.2 ต.วังประจัน 083-658-2486
26   ลานปาล์มทวีศักดิ์ นายเอก สตันน็อต ม.1 ต.ควนสตอ  098-976-4590, 083-658-2486
27 ควนกาหลง ทวีศักดิ์ นายทวีศักดิ์ จันทรมณี ม.10 ต.ควนกาหลง 081-969-0733
28   สหกรณ์ควนกาหลง นายสมนึก แก้วสม 288 ม.4 ต.ควนกาหลง (หน้าวัดควนกาหลง) 081-542-0271
29   ควนกาหลงปาล์ม นายเฉลิม คงทอง 428 ม.4 ต.ควนกาหลง (ซอย4) หน้าวัดควนกาหลง 081-969-7060
30   ศุภรัชด์ลานเท นายศุภรัชด์ หนูฤทธิ์   42/3 ม.1 ต.อุใดเจริญ (ผัง1) 089-733-9455
31   วิเชียรการยาง นายวิเชียร บัวงาม 910ม.2 ต.อุใดเจริญ (ผัง32) 099-093-2061
32   กลุ่มออมทรัพย์ควนกาหลง นายพานิช ด่านเท่ง 61 ม.6 ต.ควนกาหลง (เขาไคร) 086-295-9687
33   บังหาบค้าปาล์ม นายดลหมาน ขาวเขาไคร 152 ม.5 ต.ควนกาหลง (เขาไคร) 087-292-5766
34   สหกรณ์เหนือคลอง นายถาวร เตชะพันธ์  127 ม.8 ต.ควนกาหลง (เหนือคลอง) 097-197-3112
35   ทรัพย์ทวีปาล์ม นายสันทัด พุมมณี 264 ม.9 ต.ควนกาหลง (วังกุลี) 080-547-8889
36   ปาล์มไทยพัฒนา นายประเสริฐ จันเพ็ญ 2 ม.11 ต.ควนกาหลง (เหนือคลอง) 089-876-4355
37   บจก. ปาล์มไทยพัฒนา นายวิศาล โสภาพงษ์ 59 ม.9 ต.อุใดเจริญ 081-627-8696
38   พัฒน์ณรงค์ลานปาล์ม นายณรงค์ศักดิ์ เมืองปาน 375 ม.1 ต.ควนกาหลง 083-183-1625
39   ลานปาล์มดีดี 59 นายสุภัทร รักขา 253 ม.8 ต.ควนกาหลง (เหนือคลอง) 081-898-3433
40   เกษาลานปาล์ม นายซอบีรีน เกศา 30 ม.8 ต.ควนกาหลง (เหนือคลอง) 093-674-2552
41   โซเฟียลานปาล์ม นายอับดุลก่อดีร วงแหวน 184 ม.8 ค.ควนกาหลง (เหนือคลอง) 099-304-4184
42   พิมพ์ชนกลานเท 2 นางสาววรัชยาพร ตรึกตรอง 15/1 ม.8 ต.อุใดเจริญ 080-710-0278
43   ผังตัวอย่าง (เอกลานเท) นางสาวสุทธิรักษ์ หนูสง 48/1 ม.8 ต.อุใดเจริญ 081-540-4055, 081-599-2232, 091-1489797
44   ทวีศักดิ์ลานเท สาขา 3 นายทวีศักดิ์ จันทรมณี ต.ควนกาหลง (ข้างการไฟฟ้าควนกาหลง) 081-969-0733
45 มะนัง วิเวกลานเท นายวิเวก จุลพงศ์ 53 ม.1 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 14) 097-226-3358
46   ทวีศักดิ์ลานเท นายทวีศักดิ์ จันทรมณี 82/1 ม.9 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 6) 081-969-0733
47   ลานปาล์มพัฒน์ณรงค์ นายณรงค์ศักดิ์ เมืองปาน 58 ม.3 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 7) 083-183-1625
48   ลานปาล์มสมเกียรติเจริญกิจ นายสมเกียรติ หนูคง 9/1 ม.3 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 7) 086-957-1219
49   น้องฟาซีลานเท นางสาวอังคณา หนูนวล 196 ม.5 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 50) 086-967-1232
50   สกย.นิคมพัฒนา 1 นายสุภา อินทร์ยอด 100 ม.7 ต.นิคมพัฒนา (ผัง 15) 074-774-394
51   หร่อเฉดลานเท นายหร่อเฉด มหาชัย 2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 2) 089-974-8570
52   ฝาตีมะลานเท นายอรุณ มหาชัย  2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 2 ซอย 1) 089-293-6331
53   ราชาพืชผล นายภิเชฐ อุทัยรังษี 219 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 3) 081-276-9241
54   กนกพลลานเท นายกนกพล เมืองเล่ง ซ.1 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 3) 080-699-6829
55   พันทองค้าปาล์ม นายพัฒน์ พันทอง 104 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 3 ซอย 3) 089-878-7089
56   นพรัตน์ลานเท นายณรงค์ เอกมณี 196 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 1) 086-282-3345
57   สหกรณ์ควนกาหลง สหกรณ์ควนกาหลง 23 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 1) 086-239-1715
58   ลานปาล์มสมเกียรติ นายสมเกียรติ หนูคง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา (ย่าบ่น) 086-957-1219
59   พัฒน์ณรงค์ลานเท นายประพัฒน์ เมืองปาน 49 ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม7) 062-961-7141
60   เพ็ชรรัตน์ลานเท นายประวิทย์ เพ็ชรรัตน์ 131 ม.1  ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 1) 081-099-9376
61   สรนันท์ลานเท นางสาวฟาตีเมาะ มะมิง 263 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 2 ซอย 1) 081-738-1834
62   ทรัพย์เจริญปาล์มออยล์ นางพรชนก มีศรี 217 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 4) 085-254-2833
63   โก้โตลานเท นายสุชาติ จิตรานนท์  148 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 1) 087-397-2964
64   พิมพ์ชนกลานเท  นางสาววรัชยาพร ตรึกตรอง 199 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา (ปาล์ม 1) 089-599-6659
65   สุขการณ์พาณิชย์ นายถวิล สุขการณ์ 30 ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา (บ้านมะนัง) 085-583-8135
จำนวนผู้เข้าชม 10961 ครั้ง
 
      
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสตูล
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่ 4 บุรีวานิช
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๗๒ ๔๙๖๖ ๗
โทรสาร : ๐ ๗๔๗๒ ๔๐๒๖
อีเมล : satun@dit.go.th
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
06885
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ