กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาววาสนา อยู่ดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแล และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

  ผู้ประกอบการ  
ทำเนียบผู้ประกอบการฟาร์มสุกร

รายชื่อผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา


ลำดับที่

ชื่อฟาร์ม/บริษัท

  

 

ที่อยู่ 

 

ชื่อผู้ประกอบการ

1

ฟาร์มพนมสารคาม

323 ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นายประพันธ์ อุทธิยา

2

บริษัท พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค จำกัด (มหาชน)

361 ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นายบัญชี สามัญทิตย์

3

หนองหว้าฟาร์ม

109 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายอโนทัย ภาสดา

4

ฟาร์มบุญอนันต์ 2002

78 ม.11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

นายเอนก ลีอนันต์

5

บุญอนันต์ฟาร์ม

78 ม.8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายเอนก ลีอนันต์

6

ฟาร์มวังเย็น 3

211 ม.6 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายสุพจน์ ปิ่นแก้ว

7

เดชาฟาร์ม

101/7 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นางสุนันท์ สุขสันติกุล

8

พนมฟาร์ม

133 ม.3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม

นายสุเทพ ลี้บุญชู

9

บริษัท ฟาร์มเกาะขนุน จำกัด

626/1 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นายชวลิตร ตัญยะบุตร

10

ศรีอุดมศิลป์ฟาร์ม

129/1 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

 นายดำรงค์ ศรีอุดมศิลป์

11

โชคอนันต์ฟาร์ม

112/3 ม.8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายธีระศักดิ์ ลีอนันต์

12

พนมฟาร์ม 2

40/7 ม.9 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายสกล พูลสวัสดิ์

13

บริษัท คณาไฮบริด จำกัด

191 ม.13 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

 นายประจวบ นวนรักษา

14

เอกรัตน์ฟาร์ม 2

124/1 ม.8 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายธเนศ สีมาเอกรัตน์

15

ริเวอร์ฟาร์ม 1

30 ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมือง

นายถวัลย์ โขมศิริ

16

ริเวอร์ฟาร์ม 2

55 ม.9 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายถวัลย์ โขมศิริ

17

สุมลศักดิ์ฟาร์ม

19/6 ม.6 ต.จุกกระเฌอ อ.เมือง

นายสุรศักดิ์ บำรุงศิริ

18

หนองแหนฟาร์ม

150 ม.7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายเสน่ห์ นัยเนตร

19

สมชายฟาร์ม

94/6 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นางประเทือง เฮงเจริญ

20

บ.พนมตะวันออกฟาร์ม จำกัด

30 ม.14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นายสมพงษ์ เลาหบุตร

21

รัตนศิริดำริฟาร์ม

153 ม.7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายณภพ รัตนศิริดำริ

22

เหรียญทองราชสาส์น

5 ม.2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น

นางสาวแก้วตา ศรีสาลีกุลรัตน์

23

วิโรจน์ฟาร์ม

42 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญสกุล

24

ย้วนฟาร์ม 1

44/1 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายย้วน ปฏิหารย์

25

ฟาร์มแสนสุข

20 ม.4 เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า

นางสาวหมวย แซ่กัว

26

ทรงศักดิ์ฟาร์ม

89 ม.1 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายทรงศักดิ์ เจือพานิช

27

ศิริปุณย์ฟาร์ม (สนามช้าง)

90 ม.4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า

นายเกษม ศิริปุณย์

28

แสนสุขฟาร์ม

78 ม.2 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

นายแสนสุข วชีระสกุล

29

ประเสริฐฟาร์ม

66/3 ม.6 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า

นายประเสริฐ สุจิตตานนท์รัตน์

30

เทียนทองฟาร์ม

17/2 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายสมทบ เทียนทอง

31

เอกรัตน์ฟาร์ม 1

24 ม.10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

นายธเนศ สีมาเอกรัตน์

32

วราศักดิ์ฟาร์ม

35 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายวราศักดิ์ สมัครช่วย

33

เปียฟาร์ม

166 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายเปีย ศรีสวัสดิ์

34

ย้วนฟาร์ม 2

44 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายย้วน ปฏิหารย์

35

ศุภโชคฟาร์ม

199 ม.2 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายศุภโชค นพตากุล

36

กิตติศักดิ์ฟาร์ม

132 ม.6 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายหาร นพศิริ

37

วิทยาฟาร์ม

212 ม.12 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

น.ส.วรรณี ชุติวรรณโสภณ

38

บุญยืนฟาร์ม

48 ม.1 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน

นายแสงชัย ทองอม

39

ศิริปุณย์ 5 (สุกร)

26 ม.10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

นายไกรสร ศิริปุณย์

40

มานิดาฟาร์ม

222 ม.11 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายกมณสัณห์ สุขบำรุงทรัพย์

41

อมรฟาร์ม

344 ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นายอมร เดชาวงศน์

42

ชณัฎฎาฟาร์ม

88 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นางชณัฎฎา วัฒนพรไพโรจน์

43

วัชรินทร์ฟาร์ม

6/1 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมือง

นายวัชรินทร์ แดงเจริญ

44

พรชัยฟาร์ม

17 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง

นายพรชัย พัชรกุล

45

อนุกูลฟาร์ม

9 ม.8 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายอนุกูล วงศ์โกศลจิตร

46

คุณกมลสัณห์ฟาร์ม

66 ม.4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า

นายกมลสัณห์ สุขบำรุงทรัพย์

47

ชรินทร์รัตน์ฟาร์ม

82/4 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นางบุษกร สุขสันติกุล

48

มานพฟาร์ม

5 ม.7 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายมานพ นิติการ

49

ลีอนันต์ฟาร์ม

38 ม.6 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายมนต์รัก จันทราสกุล

50

ชุติพงศ์ฟาร์ม

91/2 ม.2 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

น.ส.สิริมา ชุติพงศ์พัฒนกุล

51

มนตรีฟาร์ม

4/1 ม.5 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายมนตรี ตันสดสง่า

52

ปรีชาฟาร์ม

9 ม.6 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายปรีชา ตันยานนท์

53

ทวิชัยฟาร์ม

17 ม.8 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายพรเลิศ ทวิชัย

54

ธนเสฎฐ์ฟาร์ม

18/1 ม.8 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายธนเสฎฐ์ จันทร์พิทักษ์

55

บุญทันธ์ฟาร์ม

91 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นายบุญทันธ์ ศิรินิยมผล

56

เกษมสุขฟาร์ม

22 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นายเกษมสุข เฮ็งเจริญ

57

ศรีอุดมศิลป์ฟาร์ม 1

129/2 ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง

นางสาวภัทรามนต์ ศรีอุดมศิลป์

58

กิติพงษ์ฟาร์ม

36 ม.1 ต.บางสวน อ.บางคล้า

นางสุณัฎฐา สาริภูติ

59

ประสงค์ฟาร์ม

11 ม.6 ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง

นายประสงค์ ปิติวิชการต์

60

จรัญฟาร์ม

64/4 ม.8 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม

นายจรัญ อ่วมเถื่อน

61

จิตรพรรณ์ฟาร์ม

353/2 ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นางสาวนาฎยา แต้มสุพรรณ์

62

ภักดีฟาร์ม

1/7 ม.5 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นายทองมี โคแก้ว

63

สุดารัตน์ฟาร์ม

77/3 ม.2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม

นายวัฒนา บริบูรณ์พานิช

64

สมจิตรฟาร์ม

150/1 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสมจิตร หมื่นพิชิต

65

ดิเรกฟาร์ม

307 ม.7 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายดิเรก ศรีเกษม

66

บรรเจิดฟาร์ม

110/2 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายบรรจบ ศรีเกษม

67

ชาญวิทย์ฟาร์ม

20 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายบัญชา ฉานุ

68

สุเทพฟาร์ม

200 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสุเทพ ทรัพย์สมบัตร

69

บุญยื่นฟาร์ม

200 ม.10 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายบุญยื่น วงษ์คำภู

70

เตชวิทย์ฟาร์ม

11/1 ม.9 ต.บางพระ อ.เมือง

นายเตชวิทย์ เทียรประมุข

71

ศิริพงษ์สมานฟาร์ม

91/1 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายศิริพงษ์ พึ่งเกษม

72

ปราโมทย์ฟาร์ม

2 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายปราโมทย์ สามารถ

73

สุดใจฟาร์ม

7/4 ม.7 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสุดใจ นาชัย

74

ทักษิณฟาร์ม

160/2 ม.5 ต.เกาะชนุน อ.พนมสารคาม

นายทักษิณ กุลสารี

75

สุรีรัตน์ฟาร์ม

61 ม.14 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสุรีรัตน์ กมลรัตน์

76

สยามฟาร์ม

11 ม.5 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นายสยาม บุญยรักษ์

77

บริษัท โปรเกรสซีพ สเต็ป จำกัด

169 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต

นายขจรศักดิ์ อุ่นแก้ว

78

บริษัท อเมริกัน มาร็เก็ตติ้ง จำกัด

354 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต

นายขจรศักดิ์ ศรีแก้ว

79

ฟู้ดฟาร์ม1

4 ม.2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง

นายอิทธิพงษ์ รัตนกิจ

80

ฟู้ดฟาร์ม2

4/1 ม.2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง

นายอิทธิพงษ์ รัตนกิจ

81

โสพิณฟาร์ม

150 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางโสพิณ เกตุสุวรรณ

82

ผ่องศรีฟาร์ม

9 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นางผ่องศรี จารัตน์

83

สุกัญญาฟาร์ม

20/1 ม.2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวสุกัญญา เขียนวิชัย

84

วิจิตราฟาร์ม

6 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางวิจิตรา ศรีสมบัติ

85

อัญชลีฟาร์ม

30 ม.2 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางช่อ ศรีเกษม

86

พ่วงฟาร์ม

35/2 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายพ่วง รักสุด

87

ต่อศักดิ์ฟาร์ม

203/1 ม.12 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายต่อศักดิ์ ทาทิตย์

88

อาภัสราฟาร์ม

297 ม.14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นางอาภัสรา อินทสร

89

เชาวลิตรฟาร์ม

296 ม.14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม

นายเชาวลิตร อินทรสร

90

บริษัท เค เอน ซี ฟาร์ม จำกัด

132/9 ม.8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นางสาวบุญตา ตันยิกุล

91

ประยูรฟาร์ม

1/2 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม

นางประยูร อินทศรี

92

ชาญฟาร์ม

110 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายชาญ ศรีเกษม

93

ประนอมฟาร์ม

86 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางประนอม ส่องแสงจันทร์

94

กรกรรณ์ฟาร์ม

119 ม.7 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายธนิสร กรกรรณ์

95

รัตนฟาร์ม1

66 ม.5 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายธนารัตน์ กำธรพิพัฒนกุล

96

รัตนฟาร์ม2

269 ม.7 ต.วังเย็น อ.เมือง

นายธนารัตน์ กำธรพิพัฒนกุล

97

นภาพรฟาร์ม

9/1 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางนภาพร แต้มสุพรรณ์

98

พชรฟาร์ม

109/22 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายฉลวย ส่องแสงจันทร์

99

สุริยาฟาร์ม

109/46 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสุริยา หอมขจร

100

วิรัตน์ฟาร์ม

109/45 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายวิรัตน์ สาริบุตร

101

สุคนธ์ชื่นฟาร์ม

109 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวสุคนธ์ชื่น แต้มสุพรรณ์

102

นิเวศน์ฟาร์ม

109/14 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายนิเวศน์ พ่อค้า

103

ณรงค์ศรีฟาร์ม

109/18 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายณรงค์ศรี พิมเสน

104

โสภาฟาร์ม

109/51 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวโสภา กิตติพงษ์อนันต์

105

นัฒวุธฟาร์ม

109/39 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายนัฒวุธ บัวลพ

106

ฉานุฟาร์ม

109/48 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายจีระศักดิ์ ฉานุ

107

สุเชษฐ์ฟาร์ม

109/42 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสุเชษฐ์ บัวลพ

108

จีรัฐติกุลฟาร์ม

109/41 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวจีรัฐติกุล แต้มสุพรรณ์

109

วิจิตรฟาร์ม

109/26 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางวิจิตร เรียบร้อย

110

ศรีนภาฟาร์ม

109/23 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวศรีนภา มงคล

111

สุทินฟาร์ม

109/19 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางทองม้วน ศรีเกษม

112

สายฟาร์ม

109/7 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางวัชรี ศรีระชัย

113

วสันต์ฟาร์ม

109/17 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายวสันต์ โปสูงเนิน

114

สุชาติฟาร์ม

109/32 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสุชาติ คูณขุนทด

115

ประคองฟาร์ม

148 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายประคอง พูลสวัสดิ์

116

รุ่งโรจน์ฟาร์ม

109/86 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายรุ่งโรจน์ เรียบร้อย

117

วิจิตรฟาร์ม

109/27 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายวิจิตร เรียบร้อย

118

บุญยืนฟาร์ม

109/38 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางบุยยืน ชาญกาญ

119

ทองหล่อฟาร์ม

109/29 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายทองหล่อ บุญปองหา

120

สุพจน์ฟาร์ม

109/10 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสุพจน์ อุตอามาตย์

121

ภักดีฟาร์ม

109/40 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายภักดี ไทยสยาม

122

ภัทราพลฟาร์ม

109/2 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายไชยรัตน์   เอียดวาณะ

123

ราศรีฟาร์ม

90 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางราศรี แสงสุข

124

สมชายฟาร์ม

99/9 ม.1 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว

นายสมชาย ธนะภูมิกุล

125

พินิจฟาร์ม

109/44 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวกฤษณา อาษากิจ

126

ณัฐชัยฟาร์ม

109/35 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายถวัลย์ แก่นงาม

127

ผงนวลฟาร์ม

109/25 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางผงนวล เถาทอง

128

ธนัยนันท์ฟาร์ม

115/1 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางธนัยนันท์ แต้มสุพรร์

129

สนิทฟาร์ม

109/49 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสนิท ผมน้อย

130

ศรีดาฟารืม

134 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวคำแดง ศรีดา

131

มาลัยฟาร์ม

134/1 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวมาลัย ทาสิมมา

132

ยุพินฟาร์ม

134/3 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางยุพิน ศรีดา

133

มณีรัตน์ฟาร์ม

185/3 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางมณีรัตน์ กรกรรณ์

134

สุรางค์ฟาร์ม

185/4 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางสาวสุรางค์ กรกรรณ์

135

บุญเหลือฟาร์ม

250/1 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นางบุญเหลือ กรกรรณ์

136

มงคลฟาร์ม

129 ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายมงคล นาคนพคุณ

137

บังอรฟาร์ม

11/1 ม.9 ๖งบางพระ อ.เมือง

นางบังอร เทียรประมุข

138

สยามฟาร์ม

13/1 ม.8 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม

นายสยาม    แก้วภักดี

139

สนิทฟาร์ม

80 ม.6 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นายสนิท   อานุภาเวนะวัฒน์

140

ชูเกียรติฟาร์ม

14 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายชูเกียรติ    ลีอนันต์

141

ประคองฟาร์ม

148 ม.6 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

นายประคอง พูลสวัสดิ์

142

อัจฉราฟาร์ม

88/8 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นางอัจฉรา   อภิสิริยศ

143

ปรีชาฟาร์ม2

88/7 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว

นายปรีชา   วิชาญอนุศิษฏ์

144

ชวลิตรฟาร์ม

18/2 ม.3 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า

นายชวลิตร ศรีสาลีกุลรัตน์

145

ดนัยฟาร์ม

42/1 ม.5 คต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายดนัย อานุภาเวนะวัฒน์

146

ราวันฟาร์ม

26 ม.2 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายวิชิต ภัทรปัญญาพร

147

วสันต์ฟาร์ม

56/3 ม.4 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายวสันต์ ศิริจรรยานนท์

148

ทวีฟาร์ม

57 ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า

นายทวี ยาตะพงษ์

149

สนธิชัยฟาร์ม

55 ม.4 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายสนธิชัย ศิริจรรยานนท์

150

ชาตรีฟาร์ม

62 ม.4 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริจรรยานนท์

151

วินัยฟาร์ม

56/1 ม.4 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า

นายวินัย   มุ่งการงาน

152

สุรพลฟาร์ม

61/3 ม.5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า

นายสุรพล ชุณหกุล

153

บุญนะฟาร์ม

4 ม.6 ต.คลองจุกเฌอ อ.เมือง

นายบุญนะ พานิชเจริญ


จำนวนผู้เข้าชม 2959 ครั้ง วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ