กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

นายเทพภิญโญ โคตรนนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562

- เพื่อให้การกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวเกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนด ชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

 

- เพื่อให้การซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้องของผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับ ความเป็นธรรม มีมาตรฐาน และเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคาซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้องในปัจจุบัน คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือ จำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

 

- ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว ในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้การซื้อขาย หรือจำหน่ายข้าวเปลือกที่มีความชื้นได้มาตรฐานและเกิดความเป็นธรรมในการคำนวณราคาซื้อขาย หรือจำหน่ายข้าวเปลือกมากขึ้น ไปแล้ว นั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย วิธีการสุ่มตัวอย่างข้าว และการวัดความชื้นข้าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของเครื่องวัดในปัจจุบัน คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขาย หรือจำหน่ายข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคา ในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการซื้อขายหรือจำหน่าย ข้าวเปลือกในปัจจุบัน รายละเอียดตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน
 
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ