ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง
จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 13 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
0 01030315/2564
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สถานที่ตรวจ : ปตท.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย(ร้านสหกรณ์โรงงานน้ำตาล)
ที่ตั้ง : ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 7 มิถุนายน 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 0130121/2559
มว.051/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาบางปลาม้า(011)
ที่ตั้ง : ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วันที่ยื่น : 8 มีนาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2400.00
0 0130122/2559
มว.050/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโพธิ์ทอง(035)
ที่ตั้ง : ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วันที่ยื่น : 8 มีนาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1500.00
0 0130166/2559
มว.064/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พี พี เอส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
456 ซ.โชติวัฒน์ 3 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่ตรวจ : บจ.ไทย-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วันที่ยื่น : 18 เมษายน 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
900.00
0 01030710/2560
มว.309/2560
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พี พี เอส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
456 ซ.โชติวัฒน์ 3 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่ตรวจ : บจ.พลับพลาไชย พลังงาน
ที่ตั้ง : ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 22 ธันวาคม 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
0 01030505/2560
มว.213/2560
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท สุขการช่าง จำกัด
11/8 ม. 8 ซ.บัวขาว ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สถานที่ตรวจ : นายละเอียด ไข่เจียว
ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วันที่ยื่น : 14 กันยายน 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 01030301/2564
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท สุขการช่าง เซอร์วิส จำกัด
7/531 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
สถานที่ตรวจ : หจก.โพธิ์ม่วงพันธ์บริการ
ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
วันที่ยื่น : 29 พฤษภาคม 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 01030289/2564
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาดอนเจดีย์3
ที่ตั้ง : ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
วันที่ยื่น : 25 พฤษภาคม 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
0 01030290/2564
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาศรีประจันต์2
ที่ตั้ง : ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วันที่ยื่น : 25 พฤษภาคม 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
3000.00
0 01030292/2564
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัดสาขาบางปลาม้า4
ที่ตั้ง : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วันที่ยื่น : 25 พฤษภาคม 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
3000.00
0 01030320/2564
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
64/4 ม.4 ซ.- ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานที่ตรวจ : 4-06-07-07 บจ.ไทยเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๒ (น้ำมันเต็มลิตร)
ที่ตั้ง : ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ยื่น : 10 มิถุนายน 2564
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
9500.00
0 01030618/2561
ผู้ยื่นคำขอ : สหกรณ์เคดิตยู่เนี่ยนวังขนายจำกัด สาขาอู่ทอง
99 ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์เคดิตยู่เนี่ยนวังขนายจำกัด สาขาอู่ทอง
ที่ตั้ง : ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 12 ธันวาคม 2561
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
500.00
0 01030249/2559
มว.262/2559
ผู้ยื่นคำขอ : สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนวังขนาย
99 ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำกัด
ที่ตั้ง : ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 28 ธันวาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
300.00
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
อาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี เลขที่ 9/21 หมู่ 4 สุพรรณ-บางลี่ (ถนนเลียบคลองวัดป่าฯ)
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-960366
โทรสาร : 035960367
อีเมล : cbwmsuphanburi@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
05589
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ