ดาวน์โหลด

Download

คลังความรู้

Knowledge

 
ตรวจสอบวันนัดตรวจให้คำรับรอง
จังหวัด :
วันที่ยื่นขอ -
ประเภทมาตรวัด :
เลขที่ใบคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
จำนวน 21 รายการ
คิวที่ใบคำขอเลขที่ข้อมูลผู้ยื่นคำขอค่าธรรมเนียม
1 01030312/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาเมืองอ่างทอง(โพสะ) (น้ำมันเต็มลิตร)พีที
ที่ตั้ง : 35/2 ม.2 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วันที่ยื่น : 11 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 20 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
2 01030313/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชั่น ป่างิ้ว (น้ำมันเต็มลิตร)
ที่ตั้ง : 65 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-อ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วันที่ยื่น : 11 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 20 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
2750.00
3 01030310/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : 4-04-09-05 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร)
ที่ตั้ง : 96 ม.5 ถ.วัดป่าฯ-สองพี่น้อง ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
วันที่ยื่น : 11 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 21 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
1000.00
4 01030311/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขาวิเศษชัยชาญ3
ที่ตั้ง : 65 ม.2 ถ.ผักไห่-วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ยื่น : 11 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 25 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
5 01030309/2562
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
27/70 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาไชโย 2 (น้ำมันเต็มลิตร)พีที
ที่ตั้ง : 97 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง
วันที่ยื่น : 11 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 25 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
2000.00
6 01030322/2562
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
64/4 ม.4 ซ.- ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สถานที่ตรวจ : 4-06-07-07 บจ.ไทยเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๒ (น้ำมันเต็มลิตร)
ที่ตั้ง : 92/3 ม.5 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ยื่น : 14 มิถุนายน 2562
วันที่นัดตรวจ : 26 มิถุนายน 2562
ชื่อผู้ตรวจ :
9500.00
0 0130634/2558
มว.343/58
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : หจก.เฉลิม บัวเอี่ยม
ที่ตั้ง : 645 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
วันที่ยื่น : 22 ธันวาคม 2558
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
600.00
0 0130081/2559
มว.025/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง : 50 ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วันที่ยื่น : 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
150.00
0 0130083/2559
มว.027/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : นายชัชชัย นิลยาน
ที่ตั้ง : 527 ม.3 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
วันที่ยื่น : 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
150.00
0 0130084/2559
มว.028/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : นายวสินชัย นิลยาน
ที่ตั้ง : 68 ม.9 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
วันที่ยื่น : 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
150.00
0 0130114/2559
มว.049/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : น.ส.หนึ่งนุช กาฬภักดี
ที่ตั้ง : 164 ม.7 ต.หนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
วันที่ยื่น : 7 มีนาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
300.00
0 0130121/2559
มว.051/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาบางปลาม้า(011)
ที่ตั้ง : 218 ,.6 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วันที่ยื่น : 8 มีนาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
2400.00
0 0130122/2559
มว.050/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่ตรวจ : บจ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น สาขาโพธิ์ทอง(035)
ที่ตั้ง : 77/1 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
วันที่ยื่น : 8 มีนาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1500.00
0 0130166/2559
มว.064/2559
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พี พี เอส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
456 ซ.โชติวัฒน์ 3 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่ตรวจ : บจ.ไทย-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้ง : 92/3 ม.5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วันที่ยื่น : 18 เมษายน 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
900.00
0 0130199/2559
มว.076/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง : 50 ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
วันที่ยื่น : 17 พฤษภาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
150.00
0 0130200/2559
มว.075/2559
ผู้ยื่นคำขอ : นาย ธีระ เชาวน์ไว
249/78 ม.5 ซ.- ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานที่ตรวจ : กมลกานต์ เลิศสิริพรรณ
ที่ตั้ง : 88 ม.5 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
วันที่ยื่น : 17 พฤษภาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
300.00
0 01030249/2559
มว.262/2559
ผู้ยื่นคำขอ : สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนวังขนาย
99 ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สถานที่ตรวจ : สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำกัด
ที่ตั้ง : 99 ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 28 ธันวาคม 2559
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
300.00
0 01030505/2560
มว.213/2560
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท สุขการช่าง จำกัด
11/8 ม. 8 ซ.บัวขาว ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สถานที่ตรวจ : นายละเอียด ไข่เจียว
ที่ตั้ง : 141 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
วันที่ยื่น : 14 กันยายน 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
250.00
0 01030521/2560
มว.225/2560
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
19/79 ม.18 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สถานที่ตรวจ : 4-05-08-03 บจ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม(น้ำมันเต็มลิตร)
ที่ตั้ง : 97/1 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วันที่ยื่น : 20 กันยายน 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
1500.00
0 01030710/2560
มว.309/2560
ผู้ยื่นคำขอ : บริษัท พี พี เอส อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
456 ซ.โชติวัฒน์ 3 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่ตรวจ : บจ.พลับพลาไชย พลังงาน
ที่ตั้ง : 555 ม.4 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วันที่ยื่น : 22 ธันวาคม 2560
วันที่นัดตรวจ : รอการอนุมัติ
ชื่อผู้ตรวจ :
8000.00
12
    
 
 
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
อาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี เลขที่ 9/21 หมู่ 4 สุพรรณ-บางลี่ (ถนนเลียบคลองวัดป่าฯ)
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-960366
โทรสาร : 035960377
อีเมล : cbwmsuphanburi@gmail.com
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์อยู่
13
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
03247
(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Google Chrome
และรับรองการแสดงผลบน Mobile Devices
สงวนลิขสิทธ์ 2559 โดย กรมการค้าภายใน
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ