ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 6 (กิโลกรัม)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2549 28.60  35.11  39.80  40.03  37.65  37.24  39.00  48.68  56.75  46.79  30.84  27.50  39.00 
2550 27.50  32.80  37.50  37.50  36.28  34.83  38.53  43.17  50.75  49.09  39.64  31.03  38.22 
2551 32.70  37.75  36.12  37.58  37.50  37.50  43.69  54.25  58.07  46.57  33.60  32.50  40.65 
2552 34.60  40.11  46.14  52.17  52.50  52.50  52.50  55.00  67.27  61.31  50.36  47.50  51.00 
2553 49.00  61.00  64.32  66.32  67.50  65.46  67.50  72.75  70.21  56.75  47.73  49.18  61.48 
2554 62.75  81.84  88.48  85.00  64.03  70.11  88.63  119.55  97.39  85.00  71.36  65.50  81.64 
2555 71.50  69.17  90.24  105.00  95.00  95.00  142.73  155.50  129.50  88.18  70.91  66.39  98.26 
2556 72.95  93.68  109.76  115.00  115.00  115.00  122.14  135.00  122.62  100.68  80.95  81.94  105.39 
2557 89.09  108.95  129.52  124.17  103.42  94.05  95.36  123.03  126.82  104.20  77.50  72.50  104.05 
2558 75.00  109.38  123.57  123.33  105.56  95.00  114.05  131.50  116.82  110.71  84.52  83.00  106.04 
2559 86.88  93.88  112.39  131.47  117.22  111.82  105.00  112.73  112.73  100.50  89.09  88.75  105.21 
2560 91.50  81.97  76.41  79.06  66.79  62.05  73.82  77.50  105.83  -   -   -   79.44 

จำนวนผู้เข้าชม 1240212