ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร มะม่วงดิบ - เขียวเสวย เบอร์ 0 (กิโลกรัม)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 57.50  57.50  47.75  30.66  17.38  -   -   -   -   -   -   -   42.16 
2540 -   49.11  42.50  33.67  21.63  -   -   -   -   -   -   -   36.73 
2541 -   -   37.50  37.50  37.50  37.50  -   -   -   -   -   -   37.50 
2542 -   -   40.00  33.61  27.50  27.50  27.50  -   -   -   -   -   31.22 
2543 -   40.00  40.00  33.28  16.00  20.23  -   -   -   42.50  42.50  42.50  34.63 
2544 42.00  42.50  42.50  35.46  34.56  35.12  -   -   45.00  37.70  36.50  39.39  39.07 
2545 47.50  -   30.82  19.39  19.00  23.48  27.50  -   -   -   -   -   27.95 
2547 -   -   37.08  21.53  14.00  19.71  37.50  -   -   -   -   -   25.96 
2548 -   -   27.50  25.25  23.29  27.50  -   -   -   -   -   -   25.89 
2549 -   -   39.00  30.79  27.50  27.50  -   -   -   -   -   -   31.20 
2550 -   -   -   34.38  32.50  35.12  37.50  -   -   -   -   -   34.88 
2551 -   43.33  40.12  32.78  33.03  38.21  -   -   -   -   -   -   37.49 
2552 -   -   50.00  34.63  30.75  -   -   -   -   -   -   -   38.46 
2553 -   47.50  41.48  36.62  43.06  52.50  -   -   -   -   -   -   44.23 
2554 -   44.50  37.28  44.26  28.89  42.50  -   -   -   -   -   -   39.49 
2555 -   -   44.29  37.21  43.45  47.50  -   -   -   -   -   -   43.11 
2556 47.50  53.42  50.83  39.72  42.00  47.50  -   -   -   -   -   -   46.83 
2558 -   -   55.00  45.83  36.39  43.89  -   -   -   -   -   -   45.28 
2559 -   -   63.13  52.94  50.00  50.00  -   -   -   -   -   -   54.02 
2560 -   65.94  60.33  54.06  51.79  49.77  52.50  -   -   -   -   -   55.73 

จำนวนผู้เข้าชม 1263444