กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
บริการ
กระดานข่าว
 รหัสกระทู้ 20906
  หัวข้อคิดเห็น : ทบทวนพิจารณาร้านธงฟ้าขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีร้านธงฟ้าประชารัฐนั้นผู้ร้องตั้งขอสังเกตดังนี้
1. ร้านที่เป็นนิติบุคคลและร้านชุปเปอร์มาเก็ต เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่เช่นร้านที่เมืองนครนายก อยู่ตรงข้ามโลตัส ร้านที่เมืองเชียงราย จ เชียงราย กำลังซื้อต่อวันมากอยู่แล้ว แต่ได้รับการเข้าร่วม บิ๊กชี ยังสามารถใช้ได้ในส่วนเงินสด
2 ร้านชำที่มีขนาดเล็กทั้งร้านที่เป็นธงฟ้าและไม่ได้เป็น ไม่สามารถต่อสู้กับร้านใหญ่ที่ได้เข้าร่วม ขายปกติร้านตา ยาย ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว การเปรียบเทียบราคากับร้านชำเล็กก็อาจเปรียบเทียบยากอยู่ถ้าเข้าใจ ขอเพียงร้านติดป้ายราคาชัดเจน
3 การกระจายตัวของร้านควรเป็นร้านชำตามหมู่บ้าน ในแต่ละจังหวัดระยะห่างพอสมควร น่าจะตอบโจทย์นโยบาย บัตรสวัสดิการได้ดีกว่า
_ ร้านใหญ่โต ชุปเปอร์มาเก็ต นิติบุคคล ร้านเหล่านี้ สต้อกสินค้ากำลังซื้อมากอยู่แล้วเราควรให้โอกาสร้านเล็กๆเขาอยู่ได้ สู้ได้ (ไม่รวยกระจุกจนกระายเกินไป)
_ควรมีร้านจากรัฐ กระทรวงเองแต่งตั้ง ขายนำส่งสินค้าที่จำหน่าย ทั่วประเทศ ราคาจะเป็นมาตรฐานสำหรับร้านชำ ขายสินค้าที่จำเป็นประเภทเดียวกัน อาจจะออกในรูปแบบเครดิต รายเดือน ห้ร้านชำ เหล่านี้ กรณีเงินไม่พอ

ขอแสดงความนับถือ
ร้านธงฟ้าเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึง
  โดย : Nong
  วันที่ : จ. ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 20:42 น.

 ความคิดเห็นที่ : 1

 เรียน คุณศุภพิชญ์ นันทะชัย

         ได้ส่งคำถาม และความคิดเห็นของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วค่ะ

                    ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ
วันที่ตอบ : อ. ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24 น.

 ความคิดเห็นที่ : 2

เรียน  คุณศุภพิชญ์ นันทะชัย  ดังนี้

1. ร้านที่เป็นนิติบุคคลและร้านชุปเปอร์มาเก็ต เป็นร้านที่มีขนาดใหญ่เช่นร้านที่เมืองนครนายก อยู่ตรงข้ามโลตัส ร้านที่เมืองเชียงราย จ เชียงราย กำลังซื้อต่อวันมากอยู่แล้ว แต่ได้รับการเข้าร่วม บิ๊กชี ยังสามารถใช้ได้ในส่วนเงินสด

          ตอบ : ร้านที่เป็นนิติบุคคลอยู่ในเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 2) จึงไม่เป็นการกระทำผิดเงื่อนไขแต่อย่างใด


2 ร้านชำที่มีขนาดเล็กทั้งร้านที่เป็นธงฟ้าและไม่ได้เป็น ไม่สามารถต่อสู้กับร้านใหญ่ที่ได้เข้าร่วม ขายปกติร้านตา ยาย ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว การเปรียบเทียบราคากับร้านชำเล็กก็อาจเปรียบเทียบยากอยู่ถ้าเข้าใจ ขอเพียงร้านติดป้ายราคาชัดเจน

          ตอบ : กรมการค้าภายใน ได้จัดอบรมและเชื่อมโยงการเพิ่มศักยภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพ อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่ โดยให้ความรู้ด้านบริหารจัดการร้าน การสั่งซื้อสินค้า ความรู้เรื่องการบริหารภาษี การจัดทำบัญชี การใช้ระบบ POS ควบคุมการบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สั่งซื้อสินค้าที่ขายดี สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ให้บริการโลจิสติกส์ ซี่งในเป้าหมายของโครงการฯ ต้องการให้ร้านธงฟ้าประชารัฐซื้อสินค้าในราคาพิเศษเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในราคาที่เหมาะสม อาจใกล้เคียงหรือเท่ากับร้าน Modern Trade แต่สิ่งที่แตกต่างจากห้าง Modern Trade คือ ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนสามารถนำสินค้าไปวางจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


3 การกระจายตัวของร้านควรเป็นร้านชำตามหมู่บ้าน ในแต่ละจังหวัดระยะห่างพอสมควร น่าจะตอบโจทย์นโยบาย บัตรสวัสดิการได้ดีกว่า 

          ตอบ : กระทรวงพาณิชย์ได้รับสมัครร้านค้าทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมโครงการเป็น “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งในภูมิภาคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีถึงระดับตำบล โดยพัฒนาร้านค้าโชห่วยที่มีอยู่เดิมในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งรับสมัครต่อไปและมีแผนจะให้มีร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วถึงทุกตำบลเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรได้


_ ร้านใหญ่โต ชุปเปอร์มาเก็ต นิติบุคคล ร้านเหล่านี้ สต้อกสินค้ากำลังซื้อมากอยู่แล้วเราควรให้โอกาสร้านเล็กๆเขาอยู่ได้ สู้ได้ (ไม่รวยกระจุกจนกระายเกินไป)

          ตอบ : กรมการค้าภายในได้พัฒนาศักยภาพร้าน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านธงฟ้าประชารัฐที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสพัฒนา โดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และมี บสย. เป็นผู้คำประกันเงินกู้ให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม และราคาถูกเป็นพิเศษเท่ากับรายกลางหรือใหญ่ได้ กรมการค้าภายในจะลงนามความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนและแหล่งเงินทุนพัฒนาร้านธงฟ้าประชารัฐให้เข้มแข็งต่อไป


_ควรมีร้านจากรัฐ กระทรวงเองแต่งตั้ง ขายนำส่งสินค้าที่จำหน่าย ทั่วประเทศ ราคาจะเป็นมาตรฐานสำหรับร้านชำ ขายสินค้าที่จำเป็นประเภทเดียวกัน อาจจะออกในรูปแบบเครดิต รายเดือน ห้ร้านชำ เหล่านี้ กรณีเงินไม่พอ

          ตอบ : ส่วนราชการมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้ ไม่ถูกเอาเปรียบ รวมทั้งเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม จึงไม่มีนโยบายในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐ ส่วนด้านเครดิต กรมฯ ได้ร่วมกับเอกชนสนับสนุนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ผู้ตอบ : กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพและธงฟ้าประชารัฐ
วันที่ตอบ : พ. ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51 น.
ข้อความคิดเห็น
* ชื่อ :
อีเมล์ :
* ข้อความคิดเห็น :
ไฟล์แนบ :
* รหัสภาพ :