กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
ช่องทางติดต่อราชการ (กรมการค้าภายใน) สำหรับประชาชน กรณีอยู่ระหว่างมาตรการ Work Form home Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ
คำถาม : กระทรวงพาณิชย์มีหลักการในการดูแลราคาสินค้าอย่างไร
คำตอบ :

 การดูแลราคาสินค้าเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งได้ยึดครองตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้รัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม และได้กำหนดกรอบนโยบายในการดูแลสินค้า คือ

 
       - ราคาสินค้าต้องเป็นธรรม
       - มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
       - ปริมาณครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามที่ระบุไว้
       - ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน