กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
คลังความรู้

 

กรมการค้าภายใน 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

1.การดูแลตามกฎหมาย                     
       1.การดูแลตามกฎหมาย
- พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
  พ.ศ. 2542
       - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542  
2.กรอบการดูแล
       2.กรอบการดูแล
- ราคาเหมาะสมเป็นธรรม         - คุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ฉลาก สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตราย
- ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง         - ธุรกิจขายตรง
- สินค้าไม่ขาดแคลน         - ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
3.สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน
        3.สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน
- สายด่วน 1569         - สายด่วน 1166

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ที่มา