กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมการค้าภายในตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตจึงได้บรรจุโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไว้ในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก จึงส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และอาจจะส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานได้ ดังนี้


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ที่มา