กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 กรมการค้าภายในมีความพยายามที่จะจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยได้บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ไว้ในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ที่มา