กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 กรมการค้าภายในส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 

ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยได้จัดกิจกรรม/ โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตตามทำนองคลองธรรม รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ที่มา