กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 กรมการค้าภายในมีนโยบายในการที่จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้จัดทำคู่มือ "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" ซึ่งในคู่มือจะมีแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับของขวัญหรือรับประโยชน์ด้วย


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่มา