กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมการค้าภายในเริ่มจัดโครงการยกย่องบุคลากร คน.ต้นแบบ เมื่อปี 2554 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อองค์กร ทั้งนี้ กรมมีจุดมุ่งหมายจากโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ที่มา