กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook line@ MR.DIT Youtube Rss sitemap login คู่มือประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน TH TH EN
img_BannerMain
เกี่ยวกับกรม
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

 กรมการค้าภายในมีความพยายามที่จะจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้บรรจุแผนงาน/ โครงการในแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมการค้าภายในเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ได้แก่

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ที่มา