ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ >>> 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
คำสั่งที่ 172/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบกรมการค้าภายใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการค้าภายใน
แผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการสร้างกรมการค้าภายในใสสะอาด
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์กรมการค้าภายในใสสะอาด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการค้าภายใน
คำสั่งที่ 139/2548 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมการค้าภายใน
คำสั่งที่ 123/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรมการค้าภายใน
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการประมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction)
Web Board แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
 ผู้รับผิดชอบ: อภิระพล อัฐนาค
อีเมล์: apirapona@dit.go.th
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2507-5987Link ราชการใสสะอาด

ประเทศไทยใสสะอาด ก.พ. พาณิชย์ใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)