คำขวัญกรมการค้าภายใน "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานการค้าภายใน" ค่านิยมกรมการค้าภายใน "ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางการค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เปิดเผยโปร่งใสใส่ใจให้บริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม"
how can people cheat open women want men
having a medical abortion blog.gobiztech.com i want to have an abortion
should i tell my girlfriend i cheated blog.zycon.com cheat on my girlfriend
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
cheat on husband how women cheat My girlfriend cheated on me
women who like to cheat site unfaithful spouse
walgreens deal codinginterview.net coupons free
rite aid coupon code nin.je rx drugs coupons
what is an abortion like abortion pill what is an abortion like
second trimester abortion abortion pill late term abortions
cialis 60mg shouldersofgiants.co.uk celecoxib 100mg
dutasteride 0.5mg link vibramycin pill
print at cvs usingprogramming.com online cvs coupons
discount prescription drug cards viagra savings and coupons viagra coupon card
prescription discount coupons coupons for viagra 2016 discount prescription drug cards
coupon viagra site prescription drugs coupons
drug prescription card modelosguayaquil.com drug coupon
lisinopril and tamsulosin lisinopriland.net lisinopril and tamsulosin
erectiepil apotheek viagra pillen kruidvat dokter online viagra
lilly cialis coupon prescription drug coupons cialis coupon lilly
ibuprofen 800 ibuprofen dosierung ibuprofen nebenwirkungen
aldactone avis read aldactone compendium
target softair go target rent
cyclogyl 1 eye drops open cyclogyl for iritis
pet prescription discount card cialis.com coupons discount coupon for cialis
nurofen femme nurofen rhume nurofen prix
cialis manufacturer coupon 2016 open coupon for cialis
พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ทำเนียบผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
หมวดน่าสนใจอื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
สถิติราคา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยโสธร
แนะนำกรมการค้าภายใน
สาระน่ารู้
แนะนำสำนักงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
ประวัติข้าวหอม
กิจกรรมการดำเนินงาน

 

รูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์และ มีดอกบัวอยู่ใต้ฐาน

 

รูปสิงห     หมายถึง   สัญลักษณ์ในการตั้งเมืองยโสธร คือ บ้านสิงห์ท่าเดิม กับบ้านสิงห์โคก      โดยจากพงศาวดาร   เมืองยโสธร
รูปพระเจดีย  หมายถึง พระธาตุพระอานนท์ซึ่งเป็นที่เคารพ กราบไหว้ของชาวยโสธร               และเมืองใกล้เคียง
ได้ยกฐานะอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรเพื่อสืบประวัติจึงคง รูป "ดอกบัว" ไว้เป็นอนุสรณ์
 

ยโสธร   เป็นจังหวัดซึ่งแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนล่าง ด้านทิศเหนือติดกับแนวเทือกเขาภูพาน ส่วนทางใต้ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำชีไหลผ่านเป็นระยะทางถึง 110 ก.ม. จังหวัดยโสธรมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 531 ก.ม. และเป็นจังหวัดที่มีงานประเพณีเซิ้งบั้งไฟโดยจัดอย่างใหญ่โตทุกปี ประมาณกลางเดือน ๖ ด้วยความร่วมมือ สนับสนุนของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มีพื้นที่ ๔๑๖๑.๗ ตร.ก.ม. แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ คือ  อำเภอเมืองยโสธร  อำเภอมหาชนะชัย  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม   อำเภอป่าติ้ว   อำเภอค้อวัง   อำเภอทรายมูล   และอำเภอไทยเจริญ

 

 

อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ จังหวัดยโสธร   ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ระหว่างเส้นแวงที่ 104 และ
105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ 552 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 4,161.664
ตร.กม. หรือ ประมาณ 2,601,040 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

                     

อาณาเขต 
        

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ    จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
         ทิศใต้                   ติดต่อกับ    จังหวัดศรีสะเกษ 
        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ     จังหวัดร้อยเอ็ด


                   
 ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
            
อำเภอคำเขื่อนแก้ว     23          กิโลเมตร 
            อำเภอมหาชนะชัย      41          กิโลเมตร 
            อำเภอค้อวัง                 70          กิโลเมตร 
            อำเภอป่าติ้ว                 28          กิโลเมตร 
            อำเภอเลิงนกทา          69          กิโลเมตร 
            อำเภอกุดชุม                37          กิโลเมตร 
            อำเภอทรายมูล            18          กิโลเมตร

 

แผนที่ตัวเมืองจังหวัดยโสธร

 
 
 แผนที่จังหวัดยโสธร

 
การปกครองแลประชาชนมีการปกครองทั้งหมด
9 อำเภอ รวม  78  ตำบล 862  หมู่บ้าน  ดังนี้...
 
                         1. อำเภอเมืองยโสธร 17 ตำบล 183 หมู่บ้าน
                         2. อำเภอกุดชุม 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
                         3. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล 112 หมู่บ้าน
                         4. อำเภอป่าติ้ว 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน
                         5. อำเภอมหาชนะชัย 10 ตำบล 102 หมู่บ้าน
                         6. อำเภอเลิงนกทา 10 ตำบล 139 หมู่บ้าน
                         7. อำเภอทรายมูล 5 ตำบล 53หมู่บ้าน
                         8. อำเภอค้อวัง 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
                         9. อำเภอไทยเจริญ 5 ตำบล 48ห มู่บ้าน
                    ประชากรจำนวนประชากรทั้งสิ้น 552,714 คน
                     เป็นชาย 277,538 คน เป็นหญิง 275,176 คน
 
ข้อมูลทางกายภาพ
 

ลักษณะภูมิประเทศ                     ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธรมีพื้นที่เป็นรูป พระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ำชีไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัดสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงอย ู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 227 ฟุต มีพื้นที่เป็นภูเขาบางส่วนทาง ตอนเหนือของจังหวัดอยู่ใน เทือก
เขาภูพาน เขต อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม สภาพดินทั่วไปเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำการเกษตรไม่ค่อยดีนัก
         
     ลักษณะภูมิอากาศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.1 - 41.1 C

 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาต

 


             จากการสำรวจพบแร่โปแตส และเกลือหิน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอ
คำเขื่อนแก้วแต่มีปริมาณน้อยไม่พอที่จะนำมาจัดการในเชิงพาณิชย์ได้ สภาพของดินประกอบด้วยดินที่มีชื่อทางธรณีวิทยาว่า ดินโคราช ดินร้อยเอ็ด ดินยโสธรมีลักษณะเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และ สภาพบางแห่งมีสภาพดินเค็มปนอยู่ด้วย


             แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำชี ต้นน้ำเกิดจาก เทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร สำหรับจ.ยโสธร แม่น้ำชีไหลผ่านท้องที่ อ.เมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำมูลในเขต อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีและไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป แม่น้ำชีจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี และยังมีน้ำอื่นอีก คือ
           
ลำเซบาย ไหลผ่าน อ.เลิงนกทาอ.ป่าติ้วไหลลงสู่แม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
          
 ลำโพง ไหลผ่านอำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว มีเฉพาะฤดูฝน
          
 ลำทวน เป็นบึงขนาดใหญ่ อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร
          
 ห้วยตับเต่า เป็นลำห้วย มีน้ำขังเฉพาะฤดูฝน อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร
        
   ลำยัง เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กมี เฉพาะฤดูฝน อยู่ในเขต อ.เมืองยโสธร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัย พื้นฐาน (การศึกษา)

ตาราง แสดงจานวนโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

อำเภอ

จำนวนสาขาธนาคารกรุงไทย

ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา

เมืองยโสธร

1

1. โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี
2. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
3. โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
4. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา
5. โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
6. โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
7. โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
8. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร

คำเขื่อนแก้ว

0

1. โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

ทรายมูล

0

1. โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
2. โรงเรียนทรายมูลวิทยา

ไทยเจริญ

0

1. โรงเรียนคำเตยวิทยา
2. โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม

ป่าติ้ว

0

1. โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
2. โรงเรียนศรีฐาน กระจายศึกษา

มหาชนะชัย

0

1. โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
2. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ค้อวัง

0

1. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

เลิงนกทา

1

1. โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
2. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
3. โรงเรียนเลิงนกทา
4. โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
5. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
6. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาตาราง สถิติแสดงระดับการศึกษาของประชากรในจังหวัดยโสธร

อำเภอ

อายุ
14 - 50 ปี
ไม่รู้หนังสือ

จบการศึกษา

ป.6

ม.ต้น

ม.ปลาย

สูงกว่า

เมืองยโสธร

949

2,234

14,379

2,075

1,039

กุดชุม

1,281

1,410

2,472

819

545

คำเขื่อนแก้ว

24

1,409

5,462

1,887

582

ทรายมูล

15

562

766

413

229

ไทยเจริญ

13

693

1,346

529

204

ป่าติ้ว

2,929

1,000

1,866

860

245

มหาชนะชัย

14

1,030

5,583

3,045

1,538

ค้อวัง

3

549

321

134

55

เลิงนกทา

75

1,971

3,959

1,685

710

รวม

5,303

10,858

36,154

11,447

5,147

 

ปัจจัยพื้นฐาน (โรงพยาบาล)
ตาราง รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดยโสธร

ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

โทรศัพท์(045)

โรงพยาบาลยโสธร

28 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง ยโสธร 35000

โทรศัพท์.712-580-1
โทรสาร. 712-373

โรงพยาบาลกุดชุม

อ.กุดชุม ยโสธร

 

โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35170

791-135

โรงพยาบาลค้อวัง

อ.ค้อวัง ยโสธร 35170

797-

 

  

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  และโบราณสถานที่สำคัญ 

 

 

สวนสาธารณะพญาแถน  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
 
 

 
นอกจากนี้ สวนสาธารณะพญาแถน ยังมี
ความสำคัญ คือ กำหนดให้เป็นสถานที่จุดบั้งไฟ
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของชาวจังหวัดยโสธร
เป็นสถานที่แข่งขันเรือสั้นประเพณี และเป็น
สถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ในทุกๆปี
 
 

      ภูพริก   เป็นภูเขาเตี้ย ๆ สภาพพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์
มีพันธุ์ไม้ต่างๆขึ้นอยู่จำนวนมาก บางชนิดเป็นไม้หายาก เหมาะในการพัฒนา  เป็นแหล่งทัศนศึกษาในเรื่องพันธุ์  ไม้ป่า  ตั้งอยู่บ้านทองสัมฤทธิ์ ตำบลกุดชุม
ห่างจากตัว   อำเภอ ประมาณ   24 กิโลเมตร  เป็นถนนลูกรัง คดเคี้ยว

เป็นภูเขาลูกหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ห่างจากอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร โดยอาศัยเส้นทาง

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท และห่างจากตัวเมืองยโสธร ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร       
ลักษณะเป็นภูหินดาน บนสันภูเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของแมกไม้
เบื้องล่าง ความเขียวขจีของภูเขาลูกอื่น ๆ ตลอดจนหน้าผาอันสูงชันของ " ภูน้อย "
ด้านทิศตะวันออก เหตุที่เรียกว่า " ภูทางเกวียน "    เนื่องจากบนภูเขาลูกนี้มีร่องหิน
เป็นรอยขนานกันไป ๒ ร่อง ห่างกันประมาณความกว้างของเกวียน เมื่อสุดทางของ
ร่องหินจะเป็นสันนูนขึ้นขนานกันไป ปรากฎเป็นรูปเหมือนรอยเกวียน      
       นอกจากนี้ตามซอกหินหลายแห่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐาน
 
 


 


    ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง เขตอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรห่างจากอำเภอกุดชุม 16 กิโลเมตร   สาเหตุที่เรียกว่า
" ภูถ้ำพระ " เพราะ มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ล้วนแต่เป็น
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะทั่วไปของภูถ้ำพระ  เป็นเนินหิน
มีเพิงหิน ซึ่งพอจะประเมินได้ว่า คล้ายถ้ำภายใต้เพิงหิน จะเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้งที่แกะด้วยไม้หล่อด้วยทองคำ ทองเหลือง

เป็นจำนวนมาก ใกล้ทางขึ้นจะมีซุ้มประตูอิฐก่อเป็น  "ภูโง" ชาวบ้านเรียก
ประตูโขง ซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือของ ภูถ้ำพระไปไกลประมาณ  ๑  กิโลเมตร   
 
 
 
         ภูถ้ำพระ เป็นพื้นที่ภูเขาขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่ทั่วไป ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ให้ความ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วย
หลายแห่ง มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมาย  เช่น  ถ้ำน้ำเกลี้ยง ถ้ำจันทร์ ลานหินน้ำซับ 
 มีหินซับซ้อน เสาหินลักษณะคล้าย แหล่งท่องเที่ยวภูผาเทิบ และมีจุดชมวิว
เป็นแหล่งธรรมชาต ิที่สวยงาม มีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยว
 
       ปัจจุบัน เหลือเพียงซากปรักหักพัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของ
ภูถ้ำพระ ที่ได้เล่าสืบทอดกันต่อมา  คือ หากชาวบ้านบริเวณ
นั้น  จะออกหาของป่าต้องมาที่ถ้ำแห่งนี้ เพื่อสักการะแล้วจะ
มีโชคในการทำมาหากินและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง และ ตามหลักฐานที่ค้นพบที่ประเทศอังกฤษ ยืนยันได้ว่า ณ
ที่ภูถ้ำ พระแห่งนี้เคยจับช้างเผือกได้ ๑ เชือก และ ได้นำขึ้น
ถวายพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เส้นทางเข้าสู่
ภูถ้ำพระ จากตัวเมืองยโสธร  เดินทางตามเส้นทาง ยโสธร - เลิงนกทา
และแยกเส้นทาง รพช.สายกุดชุม - หัวคู ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

 

 

  
ริมถนนแจ้งสนิท ด้านฝั่งทิศใต้ของลำน้ำทวน   (ทางหลวง
หมายเลข ๒๓) ภายในสวนสาธารณะพญาแถนเต็มไปด้วย
สิ่งสวยงาม มีเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ  มีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก   มีสวนสุขภาพ  และ
สวนหย่อม สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย หรือ ปฏิบัติิกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ในสวนหย่อมมีการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับนานาพันธุ์
และมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าไปพักผ่อน และ ทำ
กิจกรรมในทุกๆวัน เป็นสถานที่คนทุกเพศทุกวัยมารวม
ตัวกันทำกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์

 
 วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร เป็นวัดคู่บ้าน
คู่เมืองของยโสธร มาตั้งแต่สร้างเมือง(ล้านทาสิงห์เดิม ) โบราณสถานที่สำคัญ
ในวัดมี ๒ แห่ง คือ พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ และหอไตร
 

 

หอไตร   เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด หอไตรตั้งอยู่ตรงกลางสระทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุ ลักษณะแบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป
มีทางเดินโดยรอบติดกันใต้ชายคา บริเวณนี้เป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรม หีบ
พระธรรม เสลียงชั้นวางคัมภีร์ ซึ่งนำมาจากเวียงจันทน์ที่ซุ้มประตูและ บาน
ประตูไม้สลักลวดลายเครือเถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม    มีลวดลายการ
ตกแต่งฝาผนัง ซึ่งเป็นลักษณะผสมแบบภาคกลาง ทำให้กล่าวได้ว่าหอไตร
น่าจะสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓-๕ แห่ง กรุงรัตนโกสินทร

 
พระพุทธบุษยรัตน์ (เมือง) หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นศิลปสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตัก
กว้าง 1.9 นิ้ว เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร


ณ วัดมหาธาตุ  ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เป็น
 
 
  รูปดอกบัว     หมายถึง  สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่มี.ค.2515 อำเภอยโสธร     ขึ้นสังกัดกับจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 ก.พ.2515 
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
125 หมู่ 5 บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0-4558-6083 แฟกซ์ 0-4558-6083 e-mail address : yaso@dit.go.th