เนียบจังหวัดนครปฐม

                ประจำปี 2550

 

               = ส่วนราชการ

                      = หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

                     = องค์กรภาคเอกชน

สำนักงานจังหวัดนครปฐม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์  : www.nakhonpathom.go.th

อีเมล์ :  nakhonpathom@moi.go.th

โทร/โทรสาร0-3434-0003-4

 

 

สารบัญ

                                                                                                                                     หน้า

                  1.   กระทรวงมหาดไทย                                                                                                    1 – 10

                  2.   กระทรวงการคลัง                                                                                                       11 - 12

  3.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                   13 - 14

                  4.   กระทรวงกลาโหม                                                                                                         15

                  5.   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                           16          

                  6.   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                                 16                          

                  7.   กระทรวงคมนาคม                                                                                                        17

                  8.   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                    18  

                  9.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     18 - 19     

10.   กระทรวงพาณิชย์                                                                                                       19  - 20

                11.   กระทรวงพลังงาน                                                                                                         20

                12.   กระทรวงยุติธรรม                                                                                                       20 - 21

                13 .  กระทรวงแรงงาน                                                                                                          22   

                14.   กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                     23

                16.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                   23 - 26

                17.  มหาวิทยาลัย                                                                                                                  26 - 27                  

18.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                      28

19.  กระทรวงสาธารณสุข                                                                                 28 - 30  

                20.  สำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                                  30

                21.  สำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                                  31

 

 

 

 

  หน้า

21.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                                                          32 - 35

22.   กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                  35

23.   หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี                                                                         36

24.   หน่วยราชการอิสระ                                                                                                    36 - 37

25.   รัฐวิสาหกิจ                                                                                                                    38 - 39

26.   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.)                                                       40 - 42

27.   องค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                          43 - 44

28.   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม                                                                                   45

29.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม                                                                45

30.  คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนครปฐม                                   46 - 47

31.  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม                                  48 - 50

32.   ธนาคารพาณิชย์                                                                                                              51

33.   สมาคม  สโมสร ชมรม                                                                                 52 - 53

34.  สถานที่พักแรม                                                                                                                 54

35.  สถานที่ท่องเที่ยว                                                                                                              55                           

36.  สนามกอล์ฟ                                                                                                                      56       

 

§§§§§§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดนครปฐม

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

    นายปรีชา    บุตรศรี

 

 

0-3434-0000

สป.มท.60011, 60111

 

0-3434-0005

สป.มท.60014

 

0-3434-0225

สป.มท.60001

 

08-9203-0422

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (1)

    นายนเรศ    วงศ์สวัสดิ์

 

 

0-3434-0001

สป.มท.60012, 60112

 

0-3434-0001
สป.มท.60010

 

0-3434-0227

สป.มท.60003

 

08-9203-1749
08-1376-0168

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (2)

    นายขจรศักดิ์    สิงโตกุล

 

 

0-3434-0002

สป.มท.60013, 60113

 

0-3434-0002
สป.มท.60116

 

 

0-3425-0226

สป.มท.60002

 

08-9203-1765

 

รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม
    พ.อ. อาภรณ์    จันทรวิภาค

 

 

-

 

-

 

-

 

08-1858-8877

ปลัดจังหวัดนครปฐม

    นายกฤติพงษ์    คงแข็ง

 

 

0-3434-0028

สป.มท.60030, 60035

 

0-3434-0030

 

 

0-3425-7721

 

 

08-9254-8718

08-1897-3151

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม

    นายวิเชียร    จันทรโณทัย

(สนง.จังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6  ต.ถนนขาด 
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)
   

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60020

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60026

 

 

สป.มท.60126

 

08-9203-4054

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัด

    นายทวีศักดิ์    สุขสมัย 
(สนง.จังหวัดฯ   ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6  ต.ถนนขาด
 อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

 

 

0-3434-0003-4
สป.มท. 60023

 

 

0-3434-0003-4
สป.มท. 60026

 

 

 

สป.มท.60127

 

 


08-9203-4173

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัด

    นายสันติธร    ยิ้มละมัย
(สนง.จังหวัดฯ   ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6  ต.ถนนขาด 
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

 

 

0-3434-0003-4
สป.มท. 60029

 

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60026

 

 

-

 08-9203-4174

 

 

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัด

     นายวัฒนาพร    วีระอมรกุล

(สนง.จังหวัดฯ   ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6  ต.ถนนขาด
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

 

0-3434-0003-4

สป.มท. 60126,
60127

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60026

 

-

 

08-1763-7676

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด

    นายจินดา    ทวีปัญญายศ

(สนง.จังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัด 99 ม.6  ต.ถนนขาด 
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

 

0-3434-0003-4
สป.มท. 60021

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60026

 

 

-

 

08-9521-6802

หัวหน้าตรวจสอบภายใน 

    นางประภาพร    บุญเส็ง
(สนง.จังหวัดฯ   ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6  ต.ถนนขาด
อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000)

 

0-3434-0003-4
สป.มท. 60025

 

0-3434-0003-4
สป.มท.60026

 

-

 

08-9022-3991

จ่าจังหวัดนครปฐม

    นายเกียรติพงษ์    ทิพเสนา

(ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด  99 ม. 6 
ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3434-0029
สป.มท.60035

 

0-3434-0029

 

-

 

08-1695-1548

ป้องกันจังหวัดนครปฐม 

   นายนรินทร์   ทรงนิพิฐกุล

(ที่ทำการปกครองจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  99 ม. 6 
ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)


0-3434-0030
แจ้งเหตุ 198

สป.มท.60034

 

-


-


08-4099-0047

เสมียนตราจังหวัดนครปฐม 

   นางสาวทัศนา   ช่างกลึงเหมาะ
(ที่ทำการปกครองจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด 99 ม.6
ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3434-0031

สป.มท. 60036

 

-

 

-

 

-

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

    นายสถาพร   วัฒนานุสิทธิ์

 (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ  ศาลากลางจังหวัด 
99 ม.6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.dpt.go.th

อีเมล์  Nakhonpathom@pwd.go.th

 

0-3434-0048
0-3434-0050

สป.มท. 60092,
60
097, 60053,
60190

 

0-3434-0050

 

0-2434-3876

 

08-4003-2320

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

    นางคำนึง   ภู่พงศ์

(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัด  99 หมู่ 6
ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.nakhonpathom.cddweb.com

 

0-3434-0023 ต่อ 1

0-3434-0024 ต่อ 0

สป.มท.60056,
60156

 

0-3434-0023

ต่อ 7

 

0-3232-3841

 

08-4874-0597

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม

    นายกิตติกรณ์   เทพอยู่อำนวย

(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ  103  หมู่ 5 
ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.cdpm4.com/npt/anewweb

 

 

0-3434-0233
0-3434-0230

 

 

 

0-3434-0230

0-3434-0241

 

 

 

-

 

 

08-9969-6734

ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

    นายพุทธดำรงค์   คุณารักษ์

(สนง.ท้องถิ่นจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  99 ม.6 ต.ถนนขาด
อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

 

0-3434-0027
0-3434-0047
สป.มท.60039,
60088

 

0-3434-0027

 

0-2814-3200

 

08-1911-3372

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม

    นายสุพจน์    สุวรรณโชติ

 

 

(สนง.ที่ดินจังหวัดฯ  2  ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.dol.go.th

 

0-3425-7704

ธุรการ 0-3425-4181

0-3424-1591 ต่อ 26

11,12

สป.มท. 60454,
60554

 

0-3425-7704

 

 

-

 

-

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาสามพราน

    นายวิกรม    หวังศิริ

(สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาสามพราน   544  ม.1   ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี  ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110)

 

0-3423-2846

 

0-3423-2850

 

-

 

-

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สาขาบางเลน

    นายนิกร   สตันยสุวรรณ

(สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาบางเลน   หมู่ 5  ถ.สายบางเลน –
บางปลา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130)


0-3423-4807
ธุรการ 0-3423-4805

 

0-3423-4805

 

-

 

08-1330-8942

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สาขากำแพงแสน
    นางสุดจิต    แก้วพรหม
(สนง.ที่ดินจังหวัด สาขากำแพงแสน  ถ.พลดำริห์  ต.ดอนข่อย  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)


0-3435-1373 ต่อ 106
ธุรการ 0-3435-1373
ต่อ 101


0-3435-1373


0-3423-0042


08-9254-1515

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สาขานครชัยศรี
    นายวิศิษฏ์   ลิมป์ธีระกุล

(สนง.ที่ดินจังหวัด สาขานครชัยศรี  40/3  หมู่ 1 
ถ.บรมราชชนนี  ต.ขุนแก้ว  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120)


0-3433-2128
ธุรการ 0-3423-2677
0-3423-2741


0-3423-2128


-


08-1314-1626

 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3

    นายสามารถ    ฉิมแก้ว

 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 


0-3425-1969

ธุรการ 0-3424-2855

สป.มท. 60440, 60443

 


0-3424-2855
ต่อ 60466
, 60455

 


-

 


08-1483-3502

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7

    นายสมเกียรติ    อุดมเรณู

(ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7   9  หมู่ 2  ถ.เพชรเกษม

ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000) 
อีเมล์   m00070001@dopa_go.th

 

0-3427-5052
0-3424-4012

 

0-3424-2878

 

0-3427-5052

 

08-9145-2055

นายอำเภอ

 

 

 

 

นายอำเภอเมืองนครปฐม

    นายโชคชัย    เดชอมรธัญ

(ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ  30 ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

 

0-3425-8411

0-3425-9715
สป.มท.60437

 

0-3425-9715

 

0-3425-8412

 

08-1867-1533
08-1810-4270

นายอำเภอสามพราน

    นายยงยุทธ    นาคจรุง

(ที่ว่าการอำเภอสามพราน  1 หมู่ 7  ต.สามพราน 
อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110)

เว็บไซต์ : www.samprans.com

 

0-3431-1065

0-3432-7007

 

0-3431-1065
0-3432-7565

 

-

 

08-1867-1543

08-1929-4953

นายอำเภอนครชัยศรี

    นายสมชาย   อรรถธรรมสุนทร

(ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี    7  หมู่ 1 ต.นครชัยศรี  
อ.นครชัยศรี
  จ.นครปฐม 73120)

 

0-3433-2248

0-3433-1475

 

0-3433-1475

 

0-3433-1474

 

08-1867-1539

08-1848-7652

นายอำเภอบางเลน

    นายอมรฤทธิ์   เอมะปาณ

(ที่ว่าการอำเภอบางเลน  1/1  หมู่ 8   ถ.พลดำริห์  ต.บางเลน
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130)

 

0-3435-1120
0-3430-1960

 

0-3435-2063

0-3435-1413

 

0-3439-1120

 

08-1867-1546

 

นายอำเภอกำแพงแสน

     นายประมณฑ์    สุจริต

(ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน  230 หมู่ 1  ถ.มาลัยแมน 
ต.ทุ่งกระพังโหม  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

 

0-3435-2063

0-3428-1102

0-3435-1086

 

0-3435-1413

03435-1086

 

0-3435-1112

 

08-1867-1549
08-9644-2166

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

นายอำเภอดอนตูม

    นายวิลาศ   ดะนุดิษฐ์

(ที่ว่าการอำเภอดอนตูม  หมู่ 1  ถ.เศรษฐวิถี   อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม  73150)

อีเมล์  m73040001@dopa.go.th

 

0-3423-8491

ธุรการ 0-3438-1121

 

0-3437-1506

 

0-3438-1122

 

08-1867-1557
08-1684-4533

นายอำเภอพุทธมณฑล

  นายสุจินต์    ไชยชุมศักดิ์

(ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล 199 หม่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

 

0-2441-9815 ต่อ 311

0-2441-9830

0-3429-7613

 

0-2441-0309

0-2441-9830

0-3429-7613

 

0-2441-9831

 

08-1867-1560

08-1208-0044

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

60/4 หมู่ 5 ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

เว็บไซต์  www.nkppao.org

อีเมล์  phayao_niahkaew@hotmail.com

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    นายพเยาว์     เนียะแก้ว

 

 

0-3425-7888

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-7722
0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3428-9902

 

08-1942-6985

08-9254-8779

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1

    นายประวัติ    หิรัญ

 

 

0-3425-7725

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3431-1124

 

08-1653-0508

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2

   นายสุรชัย   เติมคุนานนท์

 

 

0-3425-7723

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3435-1938

 

08-1941-9344

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    นายสังเวียน    นัดสูงวงศ์

 

 

 

0-3425-9694

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

-

 

-

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (1)

    นายธงชัย    ศิริเฑียรทอง

 

 

0-3425-9694

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3424-1949

 

08-1936-0032

กระทรวงมหาดไทย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (2)
     นายบัญชา       ปักษาทอง

 

 

0-3425-9694

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3433-1935

 

08-1840-4160

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    นายปรีชา   บริสุทธิ์

 

 

0-3425-4544

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3451-2235

 

08-1866-5911

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    นางพรเพ็ญ    สำเภาเงิน

 

 

0-3424-4050

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

-

 

08-1948-9958

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

    …………..……………ว่าง

 

 

0-3424-4053

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

-

 

-

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

    นายเรืองศักดิ์    วรหาญ

 

 

0-3424-4052

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3428-9393

 

08-1827-4549

ผู้อำนวยการกองคลัง

    นางปราณี    โรจนาธิโมกข์ 

 

 

0-3425-1949

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

0-3425-1269

 

08-9899-7316

ผู้อำนวยการกองช่าง

    นายอนุสรณ์     บุญกวิน

 

 

0-3424-4051

ธุรการ 0-3425-1171-2

0-3425-8871-2

 

0-3425-4544

0-3424-4053
0-3425-8556

 

-

 

08-1733-8007

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม

 (1  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

ตั้งแต่ 5 มกราคม 2549  ย้ายไปอยู่สถานที่(ชั่วคราว)
(โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ถ.ราชวิถี

ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

 

ธุรการ 0-3425-3850-4

ต่อ 0

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

    นายเสรินทร์    แก้วพิจิตร
เว็บไซต์ 
www.nkpcity.ocm
อีเมล์   tessaban @ nkpcity.com

 

0-3425-4700

 

0-3425-4705

 

-

 

08-1705-2158

08-6566-0210

ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม

    นายสุนทร    แก้วพิจิตร

 

0-3425-3855

 

-

 

-

 

08-1822-0022

รองประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม

    นายพัฒนะ    พงษ์ขวัญ

 

0-3425-4706

 

-

 

0-3424-1021

 

08-1584-6449

รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

    นายสถิตย์      ทวีนุช

    นายอุดมชัย   งามจารุกิจ
    นายสุเทพ     แสงเพลิง
    นางฉอ้อน     คุปตวัช

 

0-3425-4702

0-3425-4707

0-3425-4703

0-3425-4706

 

0-3425-4705

0-3425-4705

0-3425-4705

0-3425-4705

 

-

-

-

-

 

08-1849-9222

08-1880-2949

08-1763-4229

08-1941-6111

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

    นายถาวร    จันทร์กล่ำ

 

0-3425-4704

 

0-3425-4705

 

0-3425-8931

 

08-4124-0449

รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม

    นายศิริชัย     เสรีนนท์ชัย

 

0-3425-3850 ต่อ 12

 

0-3425-4705

 

-

 

08-9109-2936

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

    นางอุรกุล    ร่มกลาง

 

0-3425-3850-4 ต่อ 14

 

0-3425-4705

 

0-3425-9611

 

08-1739-3718

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

    นายสุรศักดิ์    ตั้งวิริยะสกุล

 

0-3425-3850-4 ต่อ 15

 

0-3425-4705

 

-

 

08-1870-4042

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

    นายศิรกุล    รอดประเสริฐ

 

0-3425-3850-4 ต่อ 50

 

0-3425-4705

 

-

 

08-1941-1717

ผู้อำนวยการส่วนการโยธาฯ

    นายชนพงศ์    สินธุวัฒนวิบูล

 

0-3425-3850-4 ต่อ 50

 

0-3425-4705

 

 

-

 

-

กระทรวงมหาดไทย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข

    นายชวลิศร์   เวชวงศ์วาน

 

0-3425-3850-4 ต่อ 26

 

0-3425-4705

 

0-3424-44062

 

08-9112-6756

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

    นายพินิจ   พุ่มชูแสง

 

0-3421-4563

 

0-3425-4705

 

0-3425-9734

 

08-1858-5911

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

    นางสาวทศนาถ    อุนทริจันทร์  (รกท.)

 

0-3425-3850-4 ต่อ 68

 

0-3425-4705

 

-

 

08-1986-3231

ผู้อำนวยการกองการประปา

    นายดุสิต    รติดัสกร

 

0-3425-3850-4 ต่อ 82

 

0-3425-4705

 

0-3425-9733

 

08-9056-6588

ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 1

    นางอรวรรณ    แขวงโสภา

 

0-3425-9706

 

0-3425-4705

 

-

 

08-1940-4438

ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 2

    นางสาวชมัยพร    ฉันเชิดฉายพันธ์

 

0-3424-2901

 

0-3425-4705

 

-

 

-

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1

    นายวัชระ   ม่วงชู

 

0-3425-9710

 

-

 

-

 

08-1858-2686

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2

    นายชลิต    ตุ้มทองคำ

 

0-3425-9711

 

-

 

-

 

08-1857-9202

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3

   นายประมวล    ลาภเจริญวงศ์

 

0-3425-9712

 

-

 

-

 

08-9836-1360

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4

    นายโสภณ    นาคศิริ

 

0-3425-9713

 

-

 

-

 

08-1456-7604

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5

    นายสมชาย    เปียถนอม

 

0-3425-0096

 

-

 

-

 

08-1763-1337

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

    นายเต็มเดช    เชตุพน

(วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ  137/4  ถ.ราชวิถี ซอย 7 
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

 


0-3425-0096

 

 


0-3425-0096

 


0-3430-5842

 


08-1858-7499

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
    นายสุนทร     เขียวทรัพย์

 

 

0-3424-4316

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สำนักงานเทศบาลตำบล

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ

    นายโสพนธิ์    ตันกิตติวัฒน์

 (สนง.เทศบาลตำบลฯ  243.5.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง
.นครปฐม 73000)

อีเมล์  prongmadua@hotmail.com

 

0-3438-7110
0-3437-7550

 

0-3437-7551

 

0-3425-0779

 

08-1880-8000

นายกเทศมนตรีตำบลธรรมศาลา

    นางประเทือง    หวลบุตตา


 
(สนง.เทศบาลตำบลฯ    41.4.ธรรมศาลา อ.เมือง
.นครปฐม 73000)

 

0-3439-5200

ต่อ 111- 112

ธุรการ 0-3439-5200

ต่อ 101, 102

 

0-3428-9861
 

 

0-3430-5700-1

 

08-1942-9102

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

    นายวิทยา   ศุภศิริโภคา

(สนง.เทศบาลตำบลฯ  999 ม.1 ต.ดอนยายหอม  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

 

0-3422-9118
0-3422-9622

 

0-3422-9619

 

-

 

08-1995-4568

นายกเทศมนตรีตำบลสามพราน

    นายไพบูลย์       ภุชชงค์

(สนง.เทศบาลตำบลฯ  98/19  หมู่ 7   ถ.เข้าอำเภอ
ต.สามพราน  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

อีเมล์ 5730616 @ thailacaladmin.go.th

 

0-3431-1962 ต่อ 201

ธุรการ  0-3431-1962

ต่อ 213

 

0-3432-4805

 

-

 

08-1857-2021

นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

     นายไพรวัลย์       กวยรักษา
(สนง.เทศบาลตำบลฯ 19/9 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน จ. นครปฐม    73160)

เว็บไซต์  www.tessabanomyai.go.th

 

0-2429-7131

0-2429-7006-10
ต่อ 100

 

0-2429-7133

 

0-2420-0085

 

08-5917-3201

นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

    นายไชโย    เหลืองมาตรฐาน

(สนง.เทศบาลตำบลฯ  2 หมู่ 1  ต.นครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120)

 

0-3433-2124 ต่อ 110

0-3433-2124 ต่อ 115

 

0-3433-2124

ต่อ 109

 

0-3423-0830

 

08-1880-5787

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพลู

    นายชุติมันต์    เจริญเชื้อ

 
(สนง.เทศบาลตำบลฯ 99/9 หมู่ 1  ถ.นครชัยศรี-ดอนตูม
ต.ห้วยพลู  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120)

 

0-3426-5030-2

ต่อ 100

ธุรการ 0-3426-5030-2

ต่อ 0, 104

 

0-3426-5030-2

ต่อ 115

 

0-3438-9346

 

08-1647-6475

 

กระทรวงมหาดไทย

 

 ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน

    นายอภิวัฒน์    เค้าภูไทย


 
(สนง.เทศบาลตำบลฯ  292/78-82  หมู่ 8  ต.บางเลน

อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130)

เว็บไซต์ : www.banglenmd.com

 

0-3439-1212 ต่อ 11

0-3423-4784

ต่อ 0

 

0-3430-2552

 

0-3423-4471

 

08-1857-6299

นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา

    นายสมพงษ์    ธรรมเจริญ

(สนง.เทศบาลตำบลฯ 1/1 หมู่ 8  ถ.พลดำริห์   ต.บางเลน    
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130)

 

0-3423-4901


0-3423-4901

 

0-3439-1606

 

08-1851-5363

นายกเทศมนตรีตำบลรางกระทุ่ม

    นายธวัตร์    ธรรมเจริญ

 (สนง.เทศบาลตำบลฯ  หมู่ 5  ต.บางภาษี    อ.บางเลน
จ.นครปฐม 73130)

 

0-3423-6179
0-3430-2609

 

0-3430-2609

 

0-3423-6261

 

08-1946-1869

นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

    นายปัญญา    รัตนวรรณพันธ์

 (สนง.เทศบาลตำบลฯ  199 หมู่ 6  ถ.เทศบาลซอย 7 
ต.บางหลวง  อ.บางเลน จ.นครปฐม  73190)

 

0-3439-9009
ธุรการ 0-3439-9
235

 

0-3439-9235

 

0-3439-9253

 

08-1880-6587

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน

    นายเกรียงไกร   ชูศิลป์กุล

(สนง.เทศบาลตำบลฯ    23   หมู่ 1  ถ.มาลัยแมน  
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

เว็บไซต์  www.kpscitymun.net

 

0-3435-1083 ต่อ 23
ธุรการ 0-3435-1083

ต่อ 28

 

0-3435-1083
ต่อ 24

 

-

 

08-1818-9515

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

    นายสมรัก    มีใจดี

 (สนง.เทศบาลตำบลฯ  219  หมู่ 1 ถ.เศรษฐวิถี
ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150)

 

0-3438-1129

 

0-3437-1505

 

-

 

 

08-1943-1300

นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา

    นางมาลินี   เลาหสุวรรณพานิช

 

(สนง.เทศบาลตำบลฯ 199/19 หมู่ 5  ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล  จ. นครปฐม  73170)

 

0-2889-2141-42
ต่อ 117
0-2889-2103

 

0-2441-0994

 

-

 

08-9895-8394

 

 

 

 

กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สรรพากรพื้นที่นครปฐม

    นางกัญญา   อัศวโกวิทกรณ์


 
(สนง.สรรพากรพื้นที่นครปฐม  71 ถ.เทศา 
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.rd.go.th

 

0-3425-8816

ธุรการ 0-3425-7337
ต่อ 119

0-3425-3908
ต่อ 120, 107

 

0-3425-3909

 

-

 

08-9254-4692

สรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1

    นางมรรษมน    คงบุญวิจิตร์

 (สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1 ถ.ทางเข้าอำเภอสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

เว็บไซต์  www.rd.go.th

 

0-3431-1937
0-3431-1937
0-3432-3860

 

0-3432-2344

 

-

 

-

สรรพากร  ภาค 6

    นายอนันต์    สิริแสงทักษิณ

 (สนง.สรรพากรภาค 6   65  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์    www.rd.go.th

อีเมล์  anant.si.@rd.go.th

 

0-3425-4196

ธุรการ 0-3424-2355

ต่อ 232

 

0-3425-4196

 

0-2279-9418

 

08-1649-9429

คลังเขต 1  พื้นที่ 2

    นายพิชิต    อุ๋ยตระกูล (รกท.)

 (สนง.คลังเขต 1 นครปฐม  1 ถ.ราชดำริห์ใน  
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์   Zone7@cgd.go.th

 

0-3425-4245

0-3425-4023

สป.มท. 60453

 

0-3425-4023

 

-

 

-

คลังจังหวัดนครปฐม

     นายทรงพจน์    นันทเกียรติ

(สนง.คลังจังหวัดฯ  ศาลากลางจังหวัด   99  หมู่ 6 
ต.ถนนขาด  อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.nakhonpathom.go.th/klang

อีเมล์  drongpnee@cgd.go.th

 

0-3434-0007

0-3434-0008-10
สป.มท.60057,
60065

 

0-3434-0008-10


0-3430-6244

 

08-1857-8302

สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม  1

    นางวรรณภา    พลอยประดิษฐ์

(สนง.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1    29 ถ.นวเขตใต้
ต.พระประโทน  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)
อีเมล์   Nakhonpathom area excise.go.th

 

0-3424-2244
ธุรการ 0-3425-8474

 

 

0-3425-8474

 

0-3425-8475

 

08-9789-0013

 

 

กระทรวงการคลัง

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2

    นางสุภาภรณ์   สงวนพันธุ์

(สนง.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2  95/59 หมู่ 7   ถ.ทางเข้าอ.สามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

 

0-3432-2232

 

0-3432-2234

 

-

 

08-1619-5426

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

    นายธีระชาติ    คงศิริวรกุล

(สนง.สรรพสามิตภาคที่ 7    29  ถ.นวเขตใต้  ต.พระประโทน  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www7.excise.go.th/index.htm

อีเมล์   excise-pakn7@excise.go.th

 

0-3425-4338

ต่อ 111

ธุรการ
0-3425-3070

ต่อ 101,102

 

0-3425-3070
0-3424-3193

 

0-3425-4339

 

08-1888-6641

ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

    นางนงลักษณ์    ขวัญแก้ว
(สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม  15-17  ถ.ราชดำเนิน ซอย 1
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์   rtnpt@treasury.go.th

 

0-3425-0943

สป.มท. 60463

 

0-3427-0342

 

-

 

08-1736-5964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

    นายอดุลย์    เสนากัสป์

(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  99  หมู่ 6  ต.ถนนขาด
อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ :  www.moac-info.net

อีเมล์ :  moac_npt@yahoo.com

 

0-3434-0037

ธุรการ 0-3434-0038
0-3434-0039
สป.มท. 60090,
60058

 

0-3434-0038

 

-

 

08-9784-2800

 

เกษตรจังหวัดนครปฐม

    นายพันทวี    ทองสุข

 (สนง.เกษตรจังหวัด  131 ถ.ทรงพล  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.nakhonpathom.doae.go.th

อีเมล์ :  nakhonpathom@doae.go.th

 

0-3425-4740

ธุรการ 0-3425-3992

 

0-3421-8756

 

-

 

08-1458-9882

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

    นายสุเมษ   เมธศาสตร์ (รกท.)

(สนง.ปศุสัตว์จังหวัด   68  ถ.ราชดำริห์ใน   ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  http://www.dld.go.th/pvlo_npt/

อีเมล์  pvlo_npt@dld.go.th

 

0-3425-0981 ต่อ 108

ธุรการ 0-3425-7705
ต่อ 101

 

0-3425-5412
0-3425-0981

ต่อ 102

 

0-3425-7090

 

08-9228-0785

ประมงจังหวัดนครปฐม

    นายสันติ    หร่มระฤก

(สนง.ประมงจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัด  99 หมู่ 6 
ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.fisheries.go.th

อีเมล์   fpo-nakhonpathom

 

0-3434-0035

0-3434-0036
สป.มท.60062

 

0-34234-0036

 

0-3425-9657

 

08-1652-6286

สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

    นายภุชงค์   คุ้มตระกูล


(สนง.สหกรณ์จังหวัด  97   ถ.เทศา  ซอย 5  ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : http://webhost.cpd.go.th/nakhonpathom

อีเมล์   cpd_nakronpatom@cpd.go.th


0-3424-4162  ต่อ 11

ธุรการ 0-3424-1632

0-3425-0809
0-3425-6638

สป.มท. 60458,

60558

 

0-3424-1285

0-3425-0809

 

-

 

08-1348-8605

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

    นางวรรณนภา    บุญสุข

(สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด   220/5  ถ.เทศา   ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์ 
nakhonpathom@alro.go.th

 

0-3424-2713

0-3425-0876

ธุรการ 0-3424-2713

0-3425-0876

 

0-3425-0876

 

-

 

08-1659-6708

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

    นางสาวยุพา    ทองช่วง


(สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ  ศาลากลางจังหวัดชั้น 4   
99  หมู่ 6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์  http://nakhonpathom.cad.go.th

อีเมล์ : cadnt@cad.go.th

 

0-3434-0040

ธุรการ 0-3434-0040-2
สป.มท. 60089, 60489

 

0-34234-0041

สป.มท.60089,

60489

 

0-3424-2651

 

08-9254-3664

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม

    นายวินัย    บุญเลิศเจริญศักดิ์

 

(สนง.โครงการชลประทานนครปฐม  149 หมู่ 16
ถ.มาลัยแมน   ต.ทัพหลวง   อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์    
pathom13@hotmail.com

 

ธุรการ 0-3426-1556
0-3429-0872

0-3426-1556
0-3426-2218

 

0-3429-0872
0-3426-2257
0-3426-2296

 

-

 

08-1889-2405

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

     นางรัชนีกร    ศรีผ่อง

 

(สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัด  พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนกระถินแดง) หมู่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน 
จ.นครปฐม  73140)

 

0-3435-3172
0-3420-4532

 

0-3420-4532

 

-

 

08-1711-1606

หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

    นายสุเมธ   วัฒนธรรม

 

 (สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  96 หมู่ 3  ถ.เทพนคร
ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

อีเมล์ :  npt01@ldd.go.th

 

0-3434-5189

0-3435-5186

 

0-3435-5186

 

-

 

08-1951-3720

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
ที่ 7

    นายประชุม    อินทรโชติ

(สำนักสุขศาสตร์สัตว์ฯ  70 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.dld.go.th/region 7

อีเมล์ : rg07_npt@dld.go.th

 

 

0-3425-0982

 

 

0-3425-7703

 

 

-

 

 

08-1852-5464

 

 

 

กระทรวงกลาโหม

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

    พลเรือโท  บรรยง    นิศามณีพงษ์

 

(กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  106 หมู่ 3 ถ.ไทยาวาส   ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170)

 

0-2889-3901

ธุรการ 0-2475-3650

 

0-2475-3613

 

-

 

-

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

    พลเรือโท  ไพโรจน์    แก่นสาร

 

 (สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  105 หมู่ 3  
ถ.ศาลายา-ไทยาวาส    ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม  73170)

เว็บไซต์ :  www.navv.mi.th/ians

อีเมล์  n-paisal@navy.mi.th

 

0-2441-9012

ธุรการ 0-2475-3414

 

0-2475-3414

 

-

 

-

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

    พลตรี  บุญสร้าง      มานะธรรม

 (กรมการสัตว์ทหารบก 94 หมู่ 3 ถ.ทหารบก ต.ธรรมศาลา
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)
   
เว็บไซต์  www.rta.mi.th./15800u/index

อีเมล์   15800u@rta.mi.th.

 

0-3424-2804

    0-3427-1153-5

ต่อ 5051,50514

 

0-3427-1153-5

 

0-3427-1153-5
ต่อ 50601

 

-

ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

    พลอากาศตรี  วิโรจน์    นิสยันต์

(ร.ร.การบิน กองบัญชาการฯ  1 ม.7  ถ.3294   ต.กระตีบ
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180)

เว็บไซต์  www.fts.rtaf.mi.th

สถานีวิทยุโรงเรียนการบิน
(ร.ร.การบิน กองบัญชาการฯ  ต.กระตีบ
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180)

 

 

0-34438-3600

ธุรการ
0-3438-3601-3
ต่อ 37403-5
0-3438-3600
0-3438-3601
ต่อ 38902, 37380

 

 

0-3438-3600

ต่อ 37013


 

-

 

 

0-3438-3600

 

-

 

 

08-1173-143708-1857-7193

สัสดีจังหวัดนครปฐม

    พันเอก  เสน่ห์    ลี้นิยม

 (ที่ทำการสัสดีจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  ม. 6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   http://61.7.155.2/sssdnpt

 

ธุรการ 0-3434-0022

สป.มท.60080

 

0-3434-0022

 

-

 

08-1819-9076

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ         
     นายพศวีร์   จิตวรพันธ์

(สนง.พัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  99 ม.6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)
เว็บไซต์    www.nakhonpathom.msociety.go.th
อีเมล์ : nakhonpthom@m_society.go.th

 

0-3434-0015

ธุรการ

0-3434-0015-17

0-3434-0153

สป.มท. 60052

 

0-3434-0015

 

0-2585-8257

 

08-1907-2890

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 4

    นางถนอมศรี     กุลวชิรา

(สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนฯ  452-454  ถ.เพชรเกษม
ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม 7300)

อีเมล์  :  tps04@hotmail.com

 

 

0-3427-5240

0-3424-41570-3427-5240

 

 

0-2526-192508-1989-8982

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม

    นายสรรเสริญ    ศรีวิบูลย์

(ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด   ศาลากลางจังหวัด  ม.6  ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์    www.tsnakhonpathom.cjb.net

อีเมล์  nakhonpathom@mots.go.th

 

 

ธุรการ 0-3434-0065
0-3434-0066
สป.มท.60094

 

 

0-3434-0065
0-3434-0066

 

 

0-3425-6541

0-3421-2528

 

 

 

08-9772-9543

08-9254-8721

ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคกลาง  เขต  1

    นายปรเมศวร์    อมาตยกุล

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคกลางเขต 1
ถ.แสงชูโต  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000)

เว็บไซต์    www.tat.or.th/central1
อีเมล์
   tatkan@tat.or.th

 

0-3451-1200

ธุรการ
0-3451-2500

สป.มท. 61167

 

 

0-3451-1200

0-3451-2500

 

-

 

08-1880-0648

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ   

     นายสาคร    หอมวัฒนวงศ์

 (การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด    27   หมู่ 7   ต.ห้วยจรเข้

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.sat.or.th/nakhonpathom
อีเมล์ nakhonpathom_@hotmail.com

 

 

0-3424-4367

ธุรการ 
0-3427-5742

 

 

0-3427-5742

 

 

0-3431-1946

 

 

08-1816-7604

 

 

 

กระทรวงคมนาคม

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

    นายสุรชัย   อุทัยวัฒนานนท์

0-3426-1014

0-3426-1011-3

-

08-9203-1361

(สนง.ขนส่งจังหวัดฯ 100  ม.8  ถ.มาลัยแมน  
.วังตะกู อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.nt_dlt.com

อีเมล์ : np_dlt@hotmail.com

ธุรการ 0-3426-1011-3

 

 

 

ขนส่งจังหวัดฯ สาขาอำเภอสามพราน

   นางรุษญา   ศิริทัพ
(สนง.ขนส่งจังหวัด สาขา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

 

0-2889-4980

ธุรการ 0-2482-1778-80

 

-

 

-

 

-

ขนส่งจังหวัดฯ  สาขาอำเภอกำแพงแสน

    นายขจร   หวังจิตต์

(สนง.ขนส่งจังหวัด สาขา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

 

0-3435-2059

ธุรการ 0-3435-1424

 

-

 

-

 

-

ผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม

    นายวิชา   บาลนคร

 (แขวงการทางนครปฐม  1190 ถ.เพชรเกษม   ต.สนามจันทร์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  : doh1351@doh.go.th

 

0-3425-8858

ธุรการ 0-3425-8856

 

0-3425-8855

 

0-3425-2137

 

08-1846-9140

ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรสาคร

    นายเสริมศักดิ์    หงษ์เงิน

(แขวงการทางสมุทรสาคร  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  74130)
เว็บไซต์ www.DOH 1131.GO.TH


0-2420-6821

0-2420-1406

0-2420-6822-3


0-2420-2367


-


08-1885-6644

ทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม

    นายประยุทธ   เรืองแก้ว

(สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดฯ  103 หมู่ 5  ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)
เว็บไซต์  www.dor.go.th/pathom/

อีเมล์ : nakhonpathom@dor.go.th

 

0-3434-0239

0-3434-0235-7

 

0-3434-0238

 

0-34340235-7
ต่อ 221

 

 

-

หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3
สาขานครปฐม
    นายประโยชน์   ทองภักดี
(สนง.การขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขานครปฐม  อาคาร อบต. ไร่ขิง (ชั้น 3) ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120)0-3432-76690-3432-7669-08-6533-1945

08-3679-6785

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สถิติจังหวัดนครปฐม

    นายอมรรัตน์    สุวรรณวงศ์

(สนง.สถิติจังหวัด  95-97  ถ.หน้าพระ  ต.ห้วยจรเข้  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  : www.nkpathom.nso.go.th
อีเมล์    
nkpathom@nso.go.th

 

0-3425-8424

ธุรการ  0-3424-1683

สป.มท. 60467, 60468

 

0-3425-8424

 

0-3421-2310

 

08-4012-3446

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

    นายสมพล    จันทร์งาม

 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม  หมู่ 7 ต.รางพิกุล
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140)

อีเมล์ s48451 @ metnet.tmd.go.thh

 

0-3435-1945

 

 

0-3435-1945

 

-

 

08-1916-9005


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

    นางสาวจารุภา    อยู่พูล

(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ชั้น 5  99 หมู่ 6  ต.ถนนขาด  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม   73000)

เว็บไซต์   nakhonpathom.mnre.go.th

อีเมล์  : nakhonpathom@mnre.go.th

 

0-3434-0025-6

สป.มท.60078

 

0-3434-0025-6

 

0-3427-5800

 

08-1752-0296

 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม

     นายวิทยา    เจริญชัยบัว

(สนง.ทรัพยากรน้ำจังหวัด 103 หมู่ 5 ต.ถนนขาด  อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000)

 

0-3434-0240

 

0-3434-0240

 

0-9800-5362

 

08-9800-5362

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้)

     นายไชยรัตน   ทองก้อน

(สนง.ป่าไม้จังหวัด 176  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

 

 

0-3424-2395

0-3425-8524

 

 

 

0-3425-8524-08-1570-8680

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

    นายสุวรรณ    นันทศรุต  

(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 220-222  ถ.ยิงเป้า

ต.สนามจันทร์   อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ :  www.reo05.mnre.com
อีเมล์  : re05npt@thai.com

 

0-3427-5339-40

ต่อ 106
ธุรการ  ต่อ 101

 

0-3427-5339

 

-

 

08-9969-1604

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการในพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 5

    นายวิทูร    เริ่มวิรัตน์

(สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5  ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  70110)

 

 

0-3234-4896
0-3221-1025

 

 

0-3221-1025
ต่อ 353--


กระทรวงพาณิชย์

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

พาณิชย์จังหวัดนครปฐม

    นางสาวนิสา    มัญญกูล

 (สนง.พาณิชย์จังหวัด   ศาลากลางจังหวัด   99  ม.6
 ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ww.moc.go.th/opscenter/nt2nt_main.htm

อีเมล์   nt_ops@moc.go.th


0-3434-0056

ธุรการ 0-3434-0053
0-3434-0054
สป.มท. 60098

 

0-3434-0055

 

-

 

08-1995-1516

 

หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐม

    นายศิริ    ภู่ศิริ

 (สนง.ประกันภัยจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5  99 ม.6 
ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  Nakhornpathom@doi.go.th

 

ธุรการ 0-3434-0060
0-3434-0061-63
สป.มท.60096

 

 

0-3434-0060

 

-

 

08-1174-8938

หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม

    นางพรรษวรรณ    จันทร์ดี

     (สนง.การค้าภายในจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด 99 หมู่ 6
ต.ถนนขาด  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์    www.dit.go.th
อีเมล์  
pathom@dit.go.th

 

0-3434-0059

ธุรการ 0-3434-0057

สป.มท.60099

 

0-3434-0058

 

0-3463-1046

 

08-9254-8631

 

กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม

    นายประทีป    หนูสวี

(สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด   706, 708   ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.dbd.go.th/sites/nakhonpathom/
index.phtml
?provin

อีเมล์   nakhompathom@dbd.go.th

 


0-3425-0620
0-3424-3652

 

 


0-3421-3529

 

 

-

 


08-9254-8650

หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม

    นายประเสริฐ    กาญจนโอภาส
 (สนง.สาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม  702, 704
 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3425-5804
ธุรการ  0-3424-3653

 

0-3424-3653

 

-

 

08-9254-8632

 

กระทรวงพลังงาน

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

พลังงานประจำจังหวัดนครปฐม

     ว่าที่ ร.ต. ธรรมนูญ   สินศรานนท์

(สนง.ธุรกิจพลังงานจังหวัดนครปฐม    ศาลากลางจังหวัดชั้น 4  99   ถ.บางเตย-ดอนยายหอม  หมู่ 6  ต.ถนนขาด   อ.เมือง
 จ.นครปฐม 73000)

 

08-1174-7877
08-6807-1002

สป.มท.60077

 

-

 

0-3432-3624

 

08-1174-7877

 

 

กระทรวงยุติธรรม

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

    นายนิพนธ์    ปัทมินทร์

 (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ 
13 หมู่ 13  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพแสน จ.นครปฐม 73140)

อีเมล์  sp7310@djop.moj.go.th

 

 

0-3437-5072

ธุรการ 0-3437-5010
ต่อ 16

 

 

0-3437-5011

ต่อ 12

 

 

-

 

 

08-9919-8274

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 7

    นางสุธาทิพย์    ศรีโหร

 (สนง.คุมประพฤติภาค 7   18/2-3  ถ.ทรงพล 
ต.ลำพยา  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

 

0-3424-3912

ธุรการ 0-3421-8748-9

สป.มท. 60512,60513

 

0-3424-3912
สป.มท.60513

 

0-3255-0321

 

08-1815-1391

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

    นางศรีจันทร์   เฉลิมเกียรติ

 (สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ  18-18/1  ถ.ทรงพล  ต.ลำพยา
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์ : www.probation.co.th

 

0-3425-4530 ต่อ 17
0-3425-0812

สป.มท. 60514,

60515

 

0-3425-0812

 

-

 

08-1909-0453

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์
ภูมิภาคที่ 7

    นายทรงธรรม   พูนเกษมทรัพย์

(สนง.บังคับคีและวางทรัพย์ฯ    2-2/1 ถ.พิพิธประสาท 
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

 

0-3421-2642

ธุรการ 0-3421-2640-1

 

 

0-3421-2642

 

 

0-3425-0897

 

 


08-1814-6447

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม

    นายอภิชาติ    ขุนเทพ

 (เรือนจำกลางนครปฐม   5  ถ.หน้าพระ  ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.correct.go.th/copndkt

อีเมล์ :  copnakt@correct.go.th

 

0-3421-3161
ธุรการ 0-3425-1972

ต่อ 102

สป.มท. 60481

 

0-3421-3161

 

-

 

08-1908-5656

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

    นายอุทาน   จิตจำนงค์

(สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ 710 ถ.เพชรเกษม  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

 

0-3425-6437

ธุรการ 0-3424-1895

 

0-3424-3905

 

 

-


08-1378-7627

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

    นางวิชชุดา     ชัยบัณฑิตย์  (รกน.)

(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

112  หมู่ 2  ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

 

 

0-3424-6259

0-3424-6260-2

 

 

0-3424-6258

 

 

0-3424-6272

 

 

08-1909-0958

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านกาญจนาภิเษก

   นางทิชา     ณ  นคร

(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านกาญจนาภิเษก
ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

 

 

0-3424-6256

 

 

-

 

 

-

 

 

-

กระทรวงแรงงาน

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

แรงงานจังหวัดนครปฐม

    นางสาวอุไร    ชีพอยู่ยืน

(สนง.แรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด  ม. 6  ต.ถนนขาด 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  :  nakhonpathom@mol.go.th

 

ธุรการ 0-3434-0045
0-3434-0046

สป.มท.60051

 

 

0-3434-0045

 

0-2282-7616

 

08-9254-5153

จัดหางานจังหวัดนครปฐม

    นางเตือนใจ   พงษ์สุวรรณ

(สนง.จัดหางานจังหวัด  69/89-90 หมู่ 8 ถ.นวเขต

ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.doc.go.th/nakhonpathom

อีเมล์ : poj_la@doc.go.th  

 

0-3421-3283-6

ธุรการ 0-3425-0861-2

ต่อ 21, 11

สป.มท. 60459

 

0-3421-3283
ต่อ 11, 18

 

-

 

08-9837-3262

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

    นายทองใบ    ทองคำ

(สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ศาลากลางจังหวัด        ม.6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  nkp@Labour.go.th


0-3434-0067
ธุรการ 0-3434-0067-9
ต่อ 101

สป.มท. 60050

 

0-3434-0067-69

ต่อ 105, 112

 

0-3425-7311

 

08-1853-2260

ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

    นางฉันทนา    ถิรพันธุ์เมธี

 

(สนง.ประกันสังคมจังหวัด    447/1  ถ.สวนตะไคร้

ต.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

อีเมล์ : Np.Nakhon@sso.go.th

 

0-3429-0731-4

ต่อ 106

ธุรการ 0-3429-0731-4
ต่อ 101

สป.มท. 60483

 

0-3425-0860

 

0-2421-7121

 

08-1846-7988

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

    นางปราณี   เหล่าหะเกียรติ


(ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  135 หมู่ 5  ต.ลำเหย      
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150)

เว็บไซต์  www.ntsdc.go.th

อีเมล์  nkpdsd@yahoo.com

 

0-3420-4701-2

ต่อ 110

 

0-3420-4699

 

0-2923-5664

 

08-1856-6927

 

 

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

    นางนงลักษณ์    เพ็งดิษฐ์


(สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด  หมู่ 6  ต.ถนนขาด  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์ : www.npt_cutture.arg

 

0-3434-0351

 

 

0-3434-0349

 

-

 

08-9254-8737

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระปฐมเจดีย์

    นางสาวอุษา      ง้วนเพียรภาค
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์  วัดพระปฐมเจดีย์-
ราชวรมหาวิหาร  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  ppc_museum@yahoo.com

 

0-3427-0300

ธุรการ 0-3424-2500

 

0-3424-2500

 

-

 

 

08-5184-7910

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

    นายชำนาญ   สอนซื่อ

 (สนง.เขตการศึกษานครปฐม เขต 1   161/4  หมู่ 5   ถ.เพชรเกษม 
.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.esanpt1.org

อีเมล์   webmaster@esanpt1.org

 


0-3424-3461

ธุรการ 0-3425-3879
0-3425-2931

 0-3425-4373

0-3430-65040-3424-346108-1692-0586

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

    นายจำนงค์     ยอดขำ

(สนง.เขตการศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี

อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120)

เว็บไซต์  www.cdunkp2.opg/

อีเมล์  of nkp2@thaimail.com

 

0-3433-3215

0-3433-1793 ต่อ 113

0-3433-1123


0-3433-2829


0-2803-0326


08-9836-2977

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

     นายสันทัด    สินธุพันธ์ประทุม

 (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  60 หมู่ 2.เพชรเกษม 
.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210)

เว็บไซต์   www.midtcp.go.th

 

 

0-3432-1285

0-3422-5400-2

ธุรการ 0-3432-1286
0-3432-1290

 

 

0-3422-5399

0-3432-1285

 

 

 

0-3422-5684

 

 

08-1806-8231

กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฯ

    นายสมพร    เสียงเพราะ

 (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฯ  140  หมู่ 7

.เพชรเกษม  ต.ธรรมศาลา  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.nfe.go.th/73

อีเมล์   nfe73@hotmail.com

 

 

0-3430-5637

0-3439-5104-5

 

 

 

0-3439-5105

 

 

-

 

 

08-1942-3175

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามพราน

    นางจุฑารัตน์   จีนประชา

 (ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอฯ  51  หมู่

.ไร่ขิง-ดอนหวาย  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73210)

 

 

0-3422-5196

 

 

0-3422-5196

 

 

0-3432-3451

 

 

08-1915-2155

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
    นายไชยรัตน์    ประดิษฐ์พัฒนชาญ

(วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 ม.3 ต.หนองดินแดง 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

 

0-3425-6605

 

 

0-3425-0881

 

 

-

 

 

08-4700-7782

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

    นางสาวอินดา    แตงอ่อน

(วิทยาเขตอาชีวศึกษาฯ    90  ถ.เทศา   ต.พระปฐมเจดีย์

.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   :  www.nc.ac.th
อีเมล์ 
:  nvc01@thaimail.com

 

0-3427-5069

0-3425-2790
0-3424-1853

 

0-3425-2790
ต่อ 127

 

 

0-3425-7132

 

08-1857-0057

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

    นายสมคิด    อ่วมเพ็ง

(วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม   2.เพชรเกษม  ต.พระประโทน
.เมือง จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์    http://www.nptc.ac.th

อีเมล์   nakornpathom.c@chaiyo.com

 

ธุรการ 0-3439-5093-5

ต่อ 119

 

0-3439-5093-5

ต่อ 110

 

0-3439-5093-5

ต่อ 131

 

08-1639-3147

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

    นายธงชัย   ชิวปรีชา
(ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์  364  หมู่ 5  ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170)

เว็บไซต์   www.mwit.mahidol.ac.th

อีเมล์  mwitschool@hotmail.com

 

0-2889-3734
0-2889-3624


0-2889-3703

 

-


08-1756-5997

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

    นายชัยรัตน์    เผดิมรอด

 (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  117/2.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   http://www.Phrapathom.ac.th

 

0-3425-2611

ธุรการ 0-3425-2613

0-3424-1657

 

0-3425-2611

 

-

 

08-1880-0140

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

    นางทิพวรรณ   ยิ้มสวัสดิ์

 (..ศรีวิชัยวิทยา  68  หมู่ 1.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.school.bed.go.th/srwichai

อีเมล์  esanpt0056@yahoo.com

 

0-3428-5040

ธุรการ 0-3424-2967

 

 

0-3425-1026

 

 

-

 

-

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

    นายสมบูรณ์    ตรีธนะกุล

(..สิรินธรราชวิทยาลัย  6/8  หมู่ 5  ถ.ยิงเป้าใต้

.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์  www.psc.ac.th

อีเมล์   esanpt0058@yahoo.com

 

0-3425-0948
ต่อ 101

ธุรการ  ต่อ 107, 108

 

0-3425-0949

 

0-3425-0948
ต่อ 201

 

08-1941-1779

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ

    นายวรพจน์   นาคนคร

(..ราชีนีบูรณะ  9  หมู่ 1.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์

.เมือง จ.นครปฐม 73000)
เว็บไซต์   www.rn.ac.th

อีเมล์  add:info@rn.ac.th

 

0-3425-8456
ต่อ 103

0-3425-8345

ต่อ 102

 

0-3425-8456

 

-

 

08-1911-8911

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

    นายธีรวัฒน์   บุญเพ็ง

(วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  99 หมู่ 5 ถ.ประชาอุทิศ
ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  7317
0)

 

03429-8425

 

03429-8425

 

-

 

-

้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า                   (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

    นายภูมิชัย     สุวรรณภูมิ

(วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ )
18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120)

เว็บไซต์ : www.nc.ac.th/~bkfl
อีเมล์ : bkf_@yahoo.com

 

 

ธุรการ 0-3427-7081

 

 

0-3427-7082

 

 

 

-

 

 

08-1705-0071

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(วัดไร่ขิง)

    นายอำพร    ทองนุช

 

(วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  58 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210)

เว็บไซต์ : wwwraikhing.com

อีเมล์ : m06 nakhonpathom_icc@mis.vec.go.th

 

0-3432-1283-4 ต่อ 105
ธุรการ
0-3432-1283-4 ต่อ 101

 

0-3432-1283-4
ต่อ 104

 

-

 

08-9919-7344

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 1

    นายชลิต      วิพัทนะพร

 

(ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา  1  อ.สามพราน

จ. นครปฐม    73110)

เว็บไซต์ : www.schoolcobec.go.th/cent_1


0-2429-7158
ธุรการ 0-2429-7159-60

 

0-2429-7158

 

-

 

08-1508-0991

 

มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

    ศาสตราจารย์  เกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ

(มหาวิทยาลัยมหิดล  999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4    ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170)

เว็บไซต์   www.mahidol.ac.th
อีเมล์  
PRESIDNT@mahidol.ac.th

 

0-2849-6000

ต่อ 6302

0-2849-6300-1

ธุรการ 0-2354-0999
0-2849-6000

 

0-2849-6330
0-2800-2909
0-2849-6211

 

-

 

-

รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

    ดร. สุวัฒน์         ทาสุคนธ์

 (มหาวิทยาลัยศิลปากร  6  ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  :   www.sa.ac.th

อีเมล์   :   tsuwat@su.ac.th

 

0-3425-5789

ธุรการ 0-3425-3840-45

0-3425-9310-19

ต่อ 2101

 

0-3425-5099

 

-

 

08-1942-1787

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

    ดร.ชวลิต   ฮงประยูร

(คณะเกษตร  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
1  หมู่ 6  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
.นครปฐม 73140)

เว็บไซต์  www.ku.ac.th

อีเมล์  agrthm@ku.ac.th

 

0-3435-1391
0-3428-1053-6

 

0-3435-1391

 

-

 

08-4709-1755

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศริสเตียน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง

(มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144  หมู่ 7 .พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

อีเมล์   janjira@christian.ac.th

เว็บไซต์   www.christian.ac.th

 

0-3422-9498

ธุรการ 0-3422-9480-7

ต่อ 1201-3

 

0-3422-9499

 

0-2448-1719

 

08-1838-4191

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัติ   กลิ่นงาม

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85  หมู่ 3  ถ.มาลัยแมน
.นครปฐม  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

อีเมล์  Rajabhat@msil.rinp.ac.th

 

0-3426-1037

ธุรการ 0-3426-1021-36
ต่อ 710, 799

 

0-3426-1048

 

-

 

08-1941-4082

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

    ผศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์   อัจฉริยะขจร

(57 หมู่ 1 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3427-0968-70

 

0-3427-0972

 

-

 

08-1820-3425

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตศาลายา

    รศ.ดร.อิสสรีย์    หรรษาจรูญโรจน์

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 96 หมู่ 3

ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม  73170)

เว็บไซต์ :www.salaya.rmutr.ac.th

อีเมล์ : salaya@rmut.ac.th

 

 

0-2889-5061
0-2889-4585-7

ต่อ 7001

 

 

0-2889-5014

 

 

-

 

 

08-1841-5239

 

 

 

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

    นายประสาร   ผลอาหาร

 

(สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด  99  หมู่ 6   ต.ถนนขาด  
.เมือง จ.นครปฐม   73000)

 

0-3434-0012

ธุรการ  0-3434-0011-2

สป.มท. 60061

 

-

 

-

 

08-9836-3176

หัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครปฐม
                

..............................................................(ว่าง)

(151/79 ถ.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

 


0-3427-0704

 

 

0-3427-0704

 

 

-

 

 

-

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

    นพ. สมจิตร    ศรีศุภร (สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ  170  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  Somjit_nk@hotmial.com

 

0-3425-0985

ธุรการ 0-3421-3279-80

0-3425-1548
0-3424-2092

สป.มท. 60465, 60496,
60485,60494-6

 

0-3425-1550

 

0-3427-0349

 

08-1857-7573

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

    นพ. พินิจ    หิรัญโชติ

 (โรงพยาบาลนครปฐม  196  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000)

อีเมล์  nkphosp@hotmail.com

 

0-3425-1552

ธุรการ 0-3425-4285
0-3425-4150-4
สป.มท.60464

 

0-3425-1553

 

0-3425-3198

 

08-1857-3727

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน

    นพ. สิทธิชัย    พัฒนสุวรรณ

 (โรงพยาบาลสามพราน  35/10  หมู่ 1  ถ.เพชรเกษม            ต.ท่าตลาด  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110)

เว็บไซต์ : wwwsampranhospital.com

 

ธุรการ  0-3431-1021
ต่อ 220

ธุรการ ต่อ 110, 220

 

0-3431-1021

ต่อ 110

 

0-3432-1998

ต่อ 126

 

08-1857-0968

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

(วัดไร่ขิง)

    นพ. ปานเนตร   ปางพุฒิพงศ์

 

(โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์   52  หมู่ 2  ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210)

อีเมล์  Metta  Pracharak @ hotmail.com
เว็บไซต์ www.metta.go.th

 

 

0-3432-1244
0-3432-1983-5

0-3422-5417-8

ต่อ 5119

ธุรการ ต่อ 0

 

 

0-3432-1243

 

 

0-3254-5456-68
ต่อ 7101

 

 

08-1911-8134

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

    นพ. สุนทร    เสรีเชษฐพงศ์

 

 (โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  2  หมู่ 2  ต.บางแก้วฟ้า

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120)

 

0-3427-7085-8
ต่อ 121

 

 

0-3438-9554-6

ต่อ 140

 

0-3438-9555
ต่อ 888, 501

0-3488-8501

 

08-1696-0124

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี

    นพ. ชาญวิทย์     ศุภประสิทธิ์

 (โรงพยาบาลนครชัยศรี    5  หมู่ 3  ต.นครชัยศรี 
อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120)

อีเมล์  Chaisrihospital@chaiyo.com

 

0-3433-1156

ต่อ 125, 120

 

 

0-3433-1030

 

0-3433-1174

 

08-1910-3949

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู

     นพ.คงเดช    ลีโทชวลิต
(โรงพยาบาลห้วยพลู  1/1  หมู่ 1  ต.ห้วยพลู  อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม  73120)

อีเมล์
:  wattanahos@thaimail.com


0-3438-9218
0-3438-9217
0-3438-9500


0-3438-9230

 

-

 

08-1943-8154

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน

    นพ. สมชาย    เจนลาภวัฒนกุล

 (โรงพยาบาลกำแพงแสน    47  หมู่ 4    ต.กำแพงแสน

อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140)

 

0-3428-1686-7

ต่อ 103, 132

 

0-3428-1686-7

ต่อ 160

 

0-3428-1686-7

ต่อ 121

 

08-1434-6080

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน

    นพ. ศิววงศ์    เหมือนลม้าย

 (โรงพยาบาลบางเลน  80  หมู่ 6  ถ.บางเลน-ดอนตูม

ต.บางเลน  อ.บางเลน  จ.นครปฐม 73130)

อีเมล์ : banglen_hos@yohoo.com

 

0-3439-1126 ต่อ 35

0-3432-1126

ต่อ 0, 29, 14

 

0-3423-4797

ต่อ 55

 

0-3439-2007

 

08-1834-8552

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม

    นพ. มนตรี    บุญญเลสนิรันตร์

 (โรงพยาบาลดอนตูม   183  หมู่ 5  ต.สามง่าม  อ.ดอนตูม

จ.นครปฐม 73150)

อีเมล์  :  Monbouny@dontumhospital.com

เว็บไซต์  : www. Dontumospital.com

 

0-3438-1465

ธุรการ 0-3438-1768
0-3438-1431

 

0-3438-1465

 

0-3438-1768

 

08-9836-4565

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล   

    นพ. วัฒนา    เทียมปฐม


 (โรงพยาบาลพุทธมณฑล   140  หมู่ 1  ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170)

 

0-2441-0330

0-2441-0890

ต่อ 13

ธุรการ ต่อ 10, 31, 32

 

0-2441-0330

0-2441-0890

ต่อ 33

 

 

0-2889-3466-67

 

08-1692-4818

 

สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

อัยการจังหวัดนครปฐม

    นายสมเจตน์    อำนวยสวัสดิ์

(สนง.อัยการจังหวัดฯ  4  ถ.หน้าพระ  ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www.nkpt.ago.go.th

อีเมล์ nkpt@ago.go.th

 

0-3425-9663

ธุรการ 0-3425-9665
0-3427-5789
0-3425-4366

 

0-3425-9663

 

-

 

08-1814-5558

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม

    นายสมใจ    โตศุกลวรรณ์

 (สนง.อัยการประจำศาลแขวงฯ    4   ถ.หน้าพระ
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์ nkpt-sum@ ago.go.th

 

0-3425-4368

ธุรการ 0-3425-4367

 

0-3425-4368

 

-

 

08-6981-1122

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

    นางภาวนา    ยิ่งวิริยะ

 (สนง.อัยการจังหวัด(แผนคดีเยาวชนและครอบครัว) 4  ชั้น 3  ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.nkpt-ju.ago.go.th

อีเมล์ :  nkpt-ju@ago.go.th

 

 

0-3424-3083

ธุรการ 0-3425-4180

 

 

0-3425-0930-08-9816-3435

 

สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

    นายวิทยา   ยิ่งวิริยะ

(สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7    86  ถ.เทศา 
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์    www.Judiciary.go.th/jor7

อีเมล์  nktjdr7.2@judiciary.go.th 

 

0-3425-0910

ธุรการ 0-3425-0913

สป.มท. 60511

60510

 

0-3425-0913

 

0-3425-1568

 

08-1828-4538

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม

    นางมนสิการ   ดิษเณร  วัชชวัลคุ

(อาคารศาลจังหวัดฯ  86  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www2.judiciary.go.th/nktc

อีเมล์ :  nktc7.1@judiciary.go.th

 

0-3425-5654
0-3425-0924-5                                                                                    

0-3425-0924 ต่อ228
สป.มท. 60505

 

0-3425-0923

 

-

 

08-1892-9702

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม

    นายสมชาย   พ่วงภู่

 (ศาลแขวงนครปฐม  86  ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000)

 เว็บไซต์   www2.judiciary.go.th/nktmc

อีเมล์  nktc7.2@judiciary.go.th

 

0-3425-0898

ธุรการ 0-3425-0900

สป.มท. 60507

 

 

0-3424-3441

 

0-3425-5011

 

08-1857-9054

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

    นายณัฐพร   สายสุวรรณ

 (ศาลจังหวัดฯ แผนคดีเยาวชนและครอบครัว   15  หมู่ 2
ต.หนองดินแดง  อ.เมือง .นครปฐม  73000)

เว็บไซต์    www.judiciary.go.th/nktjc

อีเมล์   nktj7.2@judiciary.go.th

 

 

0-3424-3698

ธุรการ
0-3420-0631-2

ต่อ 101

 

 

0-3424-4071

 

 

0-3427-0364

 

 

 

08-9844-9733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ชื่อ-สกุล

หมายเลยโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

    พล.ต.ท. วรพงษ์   ชิวปรีชา

                                     

(กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7     11/3  ถ.ขวาพระ

 ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  www:p7 police.go.th

อีเมล์   p7_work@yahoo.com

 

0-3425-1974

ธุรการ 0-3424-3751-9

สป.มท. 60476, 60477

 

0-3425-4507

 

-

 

08-9244-2222

ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

    พล.ต.ท. วณิช    สุริพลชัย

(กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7   
11/3  ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ
จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.p7.police.go.th/personnel

 

 

0-3425-1976

0-3424-3751-9

ต่อ 15,30
สป.มท.60570,
60571

 

 

0-3425-4507

 

 

-

 

 

-

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

    พล.ต.ต.โสภณ   พิสุทธิวงษ์

  (ตำรวจภูธรจังหวัด 16  ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.npt.police7.go.th

อีเมล์ :   p7_nakorn@yohoo.com


0-3424-2712

0-3425-3612

ธุรการ 0-3421-0209

0-3424-2282
สป.มท.60475

 

0-3421-0266

 

-

 

 

08-1812-9282

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

     พล.ต.ท.พงศพัศ    พงษ์เจริญ

 

(ร.ร.นายร้อยตำรวจ 90 ม.7  ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

เว็บไซต์  www. pca.ac.th

 

0-3432-1494

0-3431-110

ธุรการ 0-3431-2009

0-3431-1103

 

0-3431-1106

 

-

 

 

08-1929-1882

ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

    พ.ต.อ.สุชาติ    รุ่งเรือง   

  (โรงเรียนตำรวจภูธร  7    109  ถ.ข้างวัง  
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม
73000)

เว็บไ.ซต์  www.school.police7.go.th

 

0-3425-0986

ธุรการ 0-3424-2753

 

0-3425-4312

 

0-3425-1545

 

08-1807-9307

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ชื่อ-สกุล

หมายเลยโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1

กองกำกับการ 2

   พ.ต.ต.โกวิท   ม่วงนวล

   

(สถานีตำรวจทางหลวงฯ   111  ถ.เทศา  
ต.พระปฐมเจดีย์   อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์ : Hw21@police.go.th

 

 

0-3424-1426

ธุรการ 0-3421-1531
0-3424-1426
สป.มท.60470,60471

 

 

0-3421-1531

 

 

-

 

 

08-9202-0040

ผกก.สภ.อ.เมืองนครปฐม

    พ.ต.อ.ภาสกร    กลั่นหวาน

(สภ.อ.เมืองฯ   23   ถ.ขวาพระ   ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมืองฯ   จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : www.mnpt.police7.go.th

อีเมล์ : p7_muang@yahoo.com

 

0-3425-0944

ธุรการ 0-3424-2886
0-3424-2774

 

0-3425-0944

0-3424-2774

 

-

 

08-1943-8487

ผกก.สภ.อ.สามพราน

    พ.ต.อ.สุรศักดิ์   ปิ่นทอง


(สภ.อ.สามพราน   22 ม.7   ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

 

0-3431-1996

ธุรการ 0-3432-5191-3

ต่อ 136-7

 

 

0-3432-5195

 

0-3431-1996

 

08-1943-6071

ผกก.สภ.อ.นครชัยศรี

    พ.ต.อ.บุญส่ง   อัตวรอนันต์

(สภ.อ.นครชัยศรี  35 ม.1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120)

เว็บไซต์:  www.geocities.com/
nakhonchisripolice/index.htm
อีเมล์:  nakhonchisripolice@yahoo.com

 

0-3433-1804

ต่อ 301

ธุรการ 0-3422-7530

ต่อ 308

 

0-3422-7529

 

0-3433-1404

 

08-1647-7505

ผกก.สภ.อ.บางเลน

    พ.ต.อ.ไชยา   สุนทรกิจ

                                                     

(สภ.อ.บางเลน  246 ม.8   ถ.พลดำริห์ ต.บางเลน
อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130)

 

0-3430-1111

ธุรการ
 0-3439-1116

0-3430-1516-7

 

0-3439-1116

 

0-34-39-1116
ต่อ 501

 

08-1944-3115

ผกก.สภ.อ.กำแพงแสน

    พ.ต.อ. ฐานันดร์   นาคขำพันธ์

(สภ.อ.กำแพงแสน  494   ม.1   ถ.มาลัยแมน
ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

เว็บไซต์ : www.kpsand.police7.go.th

 

0-3435-1703
ธุรการ 0-3435-1219

ต่อ 101

 

0-3435-5446

 

-


08-7034-8534

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ชื่อ-สกุล

หมายเลยโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผกก.สภ.อ.ดอนตูม

    พ.ต.อ.นัยวัฒน์   ผะเดิมชิต

(สภ.อ.ดอนตูม   1/8 ม.1   ถ.ดอนตูม-นครปฐม
 ต.สามง่าม   อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150)

เว็บไซต์ : www.dtoom.police7.go.th

 

0-3437-1333

ธุรการ 0-3438-1772

 

0-3438-2006

 

-

 

08-1832-1614

ผกก.สภ.อ.พุทธมณฑล

    พ.ต.อ.สมเดช   ฐิตวัฒนะสกุล

 

(สภ.อ.พุทธมณฑล 47/47  หมู่ 5  ต.ศาลายา   
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

อีเมล์    monthon@police.go.th

 

0-2441-0739

ธุรการ 0-2441-9867

 

 

0-2441-0442

 

 

 

0-2441-9826

 

08-1637-0191

รอง ผกก.หน.สภ.ต.สามควายเผือก

    พ.ต.ท. วิทูรย์    พละสาร

 

(สภ.ต.สามควายเผือก  109   ม.4   ต.สามควายเผือก
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3428-9040-1

ธุรการ 0-3439-5500

 

0-3439-5500

 

-

 

08-9897-3061

รอง ผกก.หน.สภ.ต.โพรงมะเดื่อ

    พ.ต.ท. ชัยยุทธ    ถมยา

 

(สภ.ต.โพรงมะเดื่อ  18/9   หมู่  14   ถ.ทัพยายท้าว-บ้านยาง  ต.โพรงมะเดื่อ  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3437-7471-2

 

0-3437-7472

 

-

 

08-1658-6665

08-1085-9742

ผกก.สภ.ต.โพธิ์แก้ว

    พ.ต.อ.สุวิทย์    ชาวศรีทอง

 

(สภ.ต.โพธิ์แก้ว    99   ม.6   ต.ท่าตลาด 
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110)

เว็บไซต์ : www.phokaew.police.net

 

0-3431-1192 ต่อ 11

0-3432-2068 ต่อ 24

0-3432-2067

 

0-3432-2067

 

0-3432-2951

 

 

08-6677-8869

รอง ผกก.หน.สภ.ต.บางหลวง

    พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์    ชูนาค

 

(สภ.ต.บางหลวง  6  ม.10  ถ.บางหลวง-ท่าเสา 
ต.บางหลวง   อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190)

 

0-3439-9006

ธุรการ 0-3439-9008

 

0-3439-9008

 

-

 

08-7155-3939

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ชื่อ-สกุล

หมายเลยโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

รอง ผกก.หน.สภ.ต.กระตีบ

    พ.ต.ท. จตุพล    เมืองชู

 

(สภ.ต.กระตีบ  187  ม.7   ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140)

 

0-3438-3036

 

0-3438-3037

 

-

 

08-1736-5814

หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัดนครปฐม

    ด.ต.ไพทูรย์    สงวนทรัพย์

(หน่วยสันติบาลจังหวัดฯ  11  ถ.ขวาพระ 
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

 

0-3424-2643

สป.มท. 60479

 

0-3424-2643

 

0-3424-2643

 

-

สารวัตรกองกำกับการ 4  กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

    ร.ต.อ.เนรมิต    งามขำ

(กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1   11 ถ.ขวาพระ
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

 

 

0-3424-2643

สป.มท. 60479

 

 

0-3424-2643
สป.มท.60479

 

 

-

 

 

08-1639-4279

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

    นายถาวร    หุนตระกูล

 

(สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯ  หจก.ส่งเสริมธุรกิจ ชั้น 2
อาคาร
D   151/79 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

เว็บไซต์ : www.industry.go.th/min/intro/province/
nakhonpathom/index_co.htm/

อีเมล์  nakhonnathom@.m-industry.go.th

 

0-3425-0952

ธุรการ  0-3425-8899

ต่อ 0

สป.มท. 60493

 

0-3425-8899

0-3425-0953

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

     นางจุฬารัตน์    บุณยากร (รกท.)

(สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  25/25 หมู่ 6  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170)

เว็บไซต์   www.onab.go.th

อีเมล์   webrad@emisc.moe.go.th

 

ธุรการ 0-2441-4505

0-2441-4516
0-2441-4554

 

 

0-2441-4507

 

-

 

08-1919-1435

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา            จังหวัดนครปฐม

     นายภิญโญ      คชศิลา

 (สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   ศาลาหนึ่งร้อยปี
วัดห้วยจระเข้  447  ถ.พิพิธประสาท  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

จ.นครปฐม)

เว็บไซต์ : http://asia.geocities.com/npt.onab/

อีเมล์   pksila@thaimail.com

 


0-3424-4505

0-3424-4506

 

 


0-3424-4506

 


-

 


08-1986-2149

 

หน่วยงานอิสระ

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่   3

    ……………………………………(ว่าง)

(สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม       2/3  ถ.หลังพระ  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์    npt@oag.go.th


0-3425-3889

ธุรการ 0-3425-9241-3

ต่อ 0

มท. 60462, 60562

 

0-3425-9243

 

-

 

-

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

     นางสาวหทัยรัตน์   ยุภาศ
(สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฯ  15/13 
ถ.ราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000) 
เว็บไซต์ www.Crownproperty.or.TH

อีเมล์   CPB-NPT @ hotmail.com

 

0-3424-4245

0-3425-9614
0-3424-3736

 

0-3425-3735

 

0-2275-8734

 

08-1552-2158

 

 

 

 

หน่วยงานอิสระ

 

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครปฐม

    ดร.วิสุทธิ    วิทยฐานกรณ์

(ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัด  17/6 หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม  ต.ศรีษะทอง  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120)

อีเมล์    nccnp@hotmail .com

 

 

0-3433-8655

 

 

0-3433-8654

 

 

-

 

 

-

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

    นายเพิ่มพงษ์    ศรีประเสริฐศักดิ์

(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140)

อีเมล์    rdipps@nontri.ku.ac.th

 

 

0-3435-1399

ธุรการ 0-3428-1092

 

 

0-3435-1392

 

 

0-3435-1560

 

 

08-1919-1503

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

     ดร. จรินทร์   ชาติรุ่ง

(สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ
ถ.เทศา  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  :  www.nakhonpathom.ect.go.th

อีเมล์  :  nakhonpa@ect.go.th

 

0-3427-2377

0-3427-2378
สป.มท. 60490

 

0-3427-2378
0-3427-5716

 

0-3436-3127

 

08-1772-9644

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
    นายมาโนชญ์    วาจาบัณฑิตย์

(สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ   ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ
ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์  :  www.nakhonpathom.ect.go.th

อีเมล์  :  nakhonpa@ect.go.th

 

0-3427-2377-8
สป.มท.60490

 

0-3427-2378
0-3427-5716

 

0-3425-0816

 

08-1858-7274

หัวหน้าสำนักงานจัดประโยชน์และรักษา

องค์พระปฐมเจดีย์

    นายสุรเชน    จันทร์คูณ

(สนง.จัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ 
วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

 

0-3424-2143

 

 

0-3425-7629

 

 

-

 

 

08-1995-5577

 

 

รัฐวิสาหกิจ

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

    นายวันชัย   จงเจริญ

0-3433-9151

0-3433-9150

-

08-1808-1841

(สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3  9/1  หมู่ 1 
ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120)

0-3433-9140-5
ต่อ 33009

 

 

 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

    นายธรรมนูญ   จันทระ

0-3425-3011

0-3425-0803

0-3425-2307

08-1986-2570

(กฟภ.นฐ.   242/15  ถ.25 มกรา   ต.พระปฐมเจดีย์  
.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

ธุรการ 0-3424-3053
0-3424-3061

 

 

 

นายสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

    นายศักดิ์    ใจชุ่มพงษ์

0-3424-2305

-

-

-

(สถานีรถไฟจังหวัดฯ ถ.รถไฟ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม

    นายประวิทย์    เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

(สนง.ธ.ก.ส.จังหวัด  413 ถ.เทศา  ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000)

 

 

0-3421-2552

ธุรการ  03421-1081

 

 

0-3421-2553

 

 

-

 

 

-

ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจนครปฐม   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

    นายชรินทร์    พรรัตนกวี

(ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  28/29-30 ถ.ยิงเป้า

ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์   www.smebank.co.th

อีเมล์ : charin_porn@yohoo.com

 

 

 

0-3421-8661-2
0-3425-8405-6

 

 

 

0-3425-8405-6

0-3421-8663

 

 

 

-

 

 

 

08-9609-0950
08-1939-8362

ผู้จัดการสาขา   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     นายเฉลิมพล   นาเมืองรักษ์
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครปฐม  44/54-55 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120)


0-3433-3993-5
0-3433-1670-1


0-3433-993-5

 

-


08-1172-8260

 

 

 

 

 

รัฐวิสาหกิจ

 

ชื่อ – สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

บ้านพัก

มือถือ

ผู้จัดการประปา

     นายสุเทพ    ศิริสุข

(สนง.ประปาสามพราน การประปาส่วนภูมิภาค  204/5  หมู่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110)

เว็บไซต์ : www.pwa.co.th

อีเมล์ :   sutheps@pwa.co.th


0-3432-5601

0-3432-2681


0-3432-5602

 

-

 

08-1587-3255

หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนครปฐม

    นางสุวีรยา    จินดา

(สนง.เคหะชุมชนนครปฐม  66  หมู่ 1  ถ.เพชรเกษม

ต.ท่าตำหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120)


0-3433-2369


0-3433-2369

 

-


08-9386-8416

หัวหน้าสำนักงานบริการโทรคมนาคมนครปฐม

    นายพัฒนา  ณ  สงขลา
(สนง.บริการโทรคมนาคมฯ   80  ถ.ราชมรรคา 
ต.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000)

อีเมล์  
pattana.n@cattelecom.com

 

 

0-3425-4229
0-3425-4209

 

 

0-3425-4209

 

 

0-3425-1533

 

 

08-1350-1044

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม

    นายสมจิตร์    ไวเรืองศิริพงศ์

 

(ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม  14 ถ.เทศา  
ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000)

 

0-3425-1986
0-3425-8288
0-3424-2356

 

0-3424-2927

 

-

 

-

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม
(บริษัท ทศท.คอปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน)
     นายขจรศักดิ์    เอี่ยมโสภา

(บริษัท ทศท.คอปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน  141/101
.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000)

เว็บไซต์ : http:/www.tot.co.th
อีเมล์ : somsakma@tot.co.th0-3425-1070
ธุรการ 0-3425-1054

 

 

0-3425-4185

 

 

0-3222-2333

 

 

08-1948-1856

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สจ.)

 

 

ชื่อ - นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอเมืองนครปฐม

 

 

เขตที่  1   พ.ต.ท.ชาญ    ใจเย็น

0-3425-2025

60 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เขตที่ 2   นายสมพงษ์   ปิยนันท์จรัสศรี

08-1840-5000

151 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 3   นายธงชัย    ศิริเฑียรทอง

0-3424-1949
0-3421-9442
08-1936-0032

19 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 4   นายรัฐกร    เจนกิจณรงค์

08-1815-6666

44/28 ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 5   นายณรงค์   ทรัพย์สมบูรณ์

08-3427-2410
08-1192-7350

22 หมู่ 1 ต.บางแขม  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

เขตที่ 6   นายสุเทพ    บุญนิยม

0-3425-3144
08-1982-2342

344 หมู่ 7 ต.หนองดินแดง อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 7   นายสมศักดิ์    โตศรีพลับ

0-3425-5202
08-1947-3887

610/2  ถ.รถไฟตะวันตก ต.พระปฐม-เจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 8   นายอภินันท์    ศิริรังษี

0-3429-1291
08-1007-3567

79/1  หมู่ 6 ต.หนองงูเหลือม
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 9   นายแมน   มุ้ยมี

0-1434-3070

22  หมู่ 8  ต.ตาก้อง  อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 10   นายสุรพงศ์    นิ่มปุญญกำพงษ์

0-3425-5921
โทรสาร. 0-3425-4974
08-1857-5228

120  หมู่ 4  ต.สามความเผือก อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000

อำเภอสามพราน

 

 

เขตที่ 1   นางลีลนา    พลบุตร

0-3431-1719
08-1763-3886

9/2  หมู่ 6 ต.ท่าตลาด  อ.สามพราน
จ.นครปฐม  73110

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สจ.)

 

ชื่อ - นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอสามพราน

 

 

เขตที่ 2   นายสมชาย   มณีรัตน์

08-1870-8089
0-1844-7729

14/1  หมู่ 3  ต.คลองจินดา อ.สามพราน
จ.นครปฐม   73110

เขตที่ 3   นายเสริม   พัดเกร็ด

0-3432-1776
08-1890-7773

37 หมู่ 3 ต.หอมเกร็ด  อ.สามพราน
จ.นครปฐม  73110

เขตที่ 4   นายจักรพงษ์    ทิมมณี

08-1307-1174

1/4  หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม  73110

เขตที่ 5   นายนิวัติ    หิรัญ

08-1570-7044

9/2  หมู่ 6 ถ.โรงเหล็ก  ต.ท่าตลาด
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110

เขตที่ 6   นางวรรณา   ลอยเจริญ

08-1268-6884
0-2813-9572
08-6165-6803

3/4 หมู่ 1 ซ.เทียนดัด  ถ.เทียนดัด
ต.บ้านใหม่  อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110

อำเภอกำแพงแสน

 

 

เขตที่ 1   นายทรงพล   ชูศิลป์กุล

0-3435-1116
08-1828-9181

366 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม  73140

เขตที่ 2     นายปัญญวัฒน์   คชศิลา

08-6088-6233

-

เขตที่ 3   นายธงชัย  ศรีสุขจร

 

0-3425-9057

99/1 หมู่ 6  ต.ธรรมศาลา อ.เมือง
จ.นครปฐม  73000

เขตที่ 4   นายบัณฑิต    เล้าอรุณ

08-1814-2080
โทรสาร. 0-3437-5333

59  หมู่ 3  ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม  73140

อำเภอนครชัยศรี

 

 

เขตที่ 1   นาบัญชา   ปักษาทอง

0-3433-1935
โทรสาร. 0-3433-2995
08-1840-4160

42/1 หมู่ 4 ซ.โพธิ์เตี้ย ถ.เพชรเกษม
ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
73120

เขตที่ 2   นายชัชวาล   บุญอำไพ

0-3433-3741
08-1981-5743

40 หมู่ 4 ถ.สีมารัตน์พัฒนา ต.สัมปทวน
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

เขตที่ 3   นายสังเวียน   นัดสูงวงศ์

08-1803-4136
โทรสาร.0-3424-2112

5 หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม  73120

เขตที่ 4   นายบุญส่ง   นัดสูงวงศ์

08-9200-3855
โทรสาร. 0-3424-2112

5  หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม  73120

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (สจ.)

 

ชื่อ – นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอบางเลน

 

 

เขตที่ 1   นายประยงค์   ซังฮี้

08-1874-4127
08-1851-3426

15  หมู่ 8 ถ.ชลประทานสาย 1 ต.หินมูล
อ.บางเลน จ.นครปฐม  73130

เขตที่ 2   นายเกาศัลย์   แก้วยิ่งยงศ์

0-3424-1862
08-1861-9227

51  หมู่ 2  ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน
จ.นครปฐม  73110 หรือ

 

 

17  ถ.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

เขตที่ 3   นายเสฐียรพงษ์   รัตนภิรมย์

0-3427-6868
08-1868-5558

11/2  หมู่ 2 ถ.บางภาษี-ศาลายา
ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

อำเภอดอนตูม

 

 

เขตที่ 1   นายชรินทร์   ลี้ไพบูลย์

08-1858-4340
08-1736-4860

233/5  หมู่ 4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม  73150

เขตที่ 2   นายกฤษนะ   เนตรประจักษ์

0-3438-1519
08-1944-9692

64 หมู่ 1 ต.สามง่าม  อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม  73150

อำเภอพุทธมณฑล

 

 

เขตที่ 1   นายวินัย   วิจิตรโสภณ

08-1995-0020

93/3  หมู่ 5 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม  73170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

ชื่ออำเภอ

ตำบล

โทรศัพท์

ตำบล

โทรศัพท์

เมืองนครปฐม

 

 

 

 

 

ลำพยา

0-3427-1969

หนองงูเหลือม

0-3420-9400

 

ดอนยายหอม

0-3422-9586

บางแขม

0-3427-1406

 

ถนนขาด

0-3428-4040

วังเย็น

0-3424-8032

 

สระกระเทียม

0-3428-6754

สวนป่าน

0-3428-6437

 

ทัพหลวง

0-3420-9326

สนามจันทร์

0-3427-1156

 

บ้านยาง

0-3437-7394

สามควายเผือก

0-3428-9941

 

มาบแค

0-3420-3094

 

0-3439-5156

 

ตาก้อง

0-3420-2087

บ่อพลับ

0-3421-6330

 

ธรรมศาลา

0-3428-9739

หนองปากโลง

0-3429-0329

 

 

0-3428-9946

โพรงมะเดื่อ

0-3438-7013

 

ห้วยจรเข้

0-3428-4185

ทุ่งน้อย

0-3420-5510

 

หนองดินแดง

0-3428-6213

วังตะกู

0-3429-0436

 

พระประโทน

0-3428-9106

นครปฐม

0-3429-0593

สามพราน

 

 

 

 

 

คลองใหม่

0-3432-4776

คลองจินดา

0-3439-7060

 

กระทุ่มล้ม

0-2429-2270

ยายชา

0-3422-2970

 

หอมเกร็ด

0-3432-1948

ท่าตลาด

0-3422-5568

 

 

 

 

0-3422-5527

 

บางช้าง

0-3432-1314

ไร่ขิง

0-3422-5572-3

 

ท่าข้าม

0-3428-7529

บางกระทึก

0-3428-8420

 

 

0-3428-7437

 

0-3439-3634

 

สามพราน

0-3432-1441

ตลาดจินดา

0-3439-7054

 

 

0-3438-5111

ทรงคนอง

0-3431-8020

 

บางเตย

0-3428-8405

 

 

 

บ้านใหม่

0-3429-5242

 

 

 

 

0-3429-5300

 

 

นครชัยศรี

 

 

 

 

 

ขุนแก้ว

0-3433