พบความไม่เป็นธรรมทางการค้า โปรดแจ้ง สายด่วนธงฟ้า 1569
how can people cheat reasons women cheat women want men
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
แนะนำจังหวัดตราด
แผนยุทธศาสตร์การค้าภายในจังหวัดตราด
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
มาตรการควบคุมสุกร
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงตลาดปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด
โครงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า-ราคาประหยัด
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
รายชื่อร้านอาหารและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า...ราคาประหยัด
ผลไม้จังหวัดตราด
download แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
คู่มือบริการประชาชนประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างจังหวัดตราด

ลำดับที่

      ชื่อธุรกิจ         

เจ้าของกิจการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

ตราดตั้งง่วนเซ่ง

นายสมเกียรติ   เรืองรัตนตรัย

49-53 ถ. สุขุมวิท  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ตราด 23000

0-3951-1047

2

ตราดมั่นคง

นายพิพัฒน์   ฤกษ์สหกุล

23/1  ม. 4  ถ. ตราด - คลองใหญ่ ต. ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-3959-5094

3

หจก.ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง

 -

945 ถ.ตราด - คลองใหญ่  ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-3951-1528

4

หจก.ตราดเกษมศาสตร์ค้าวัสดุ

 -

18-18  ถ.สุขุมวิท   ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000

0-3952-1314

5

เรืองรัตน์วัสดุก่อสร้าง

 -

273  ถ.สุขุมวิท  ต.วังกระแจ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000

0-3951-1408

6

เปี๊ยกค้าวัสดุ

 -

151  ม. 4  ต.หนองเสม็ด  อ.เมือง  จ.ตราด 23000

 

7

ครึ่งราคาค้าไม้

นายธรรมนพ   สุเนตร 

71/1  ม. 1  ต.หนองเสม็ด   อ.เมือง  จ.ตราด  23000

0-3959-3191

8

หน้าเมืองโลหะกิจ

นายอรุณ  ทรรศนะเลิศวิไล

ถ.สุขุมวิท  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000

0-3953-1949

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
322/1 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด หมู่ 5 ถ.ดอนจวน-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0 3951 2711,0 3952 3945 แฟกซ์ 0 3952 0359 e-mail address : trat@dit.go.th