แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

     
 (1).ผลสรุปแบบประเมิณความพึงพอใจ

  หัวข้อแบบสอบถาม
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
1. เพศ (ชาย 223 ราย),(หญิง 226 ราย)
 
2. อาชีพ(ข้าราชการ 163 ราย),(ธุรกิจส่วนตัว 86 ราย),(พนักงานหน่วยงานเอกชน 63 ราย),(นักเรียน/นักศึกษา 56 ราย),(อื่นๆ 77 ราย)
 
3. การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ มีความคล่องตัว
47
80
182
138
4. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว
53
103
194
88
5. ข่าวสารมีความทันสมัยเป็นปัจจบัน
66
70
172
124
6. สามารถ Download และรับข้อมูล ข่าวสารได้ยอ่างรวดเร็ว
0
131
190
115
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(เพิ่มเติมข้อมูล 75  ราย),(เพิ่มช่องทาง 41 ราย),(อื่นๆ 35 ราย)
 


  
(2).ผลสรุปแบบประเมิณความพึงพอใจคำถามปลายเปิด หัวข้อ

 ข้อแนะนำการใช้ข้อมูล
(1) ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายสินค้าแยกเป็นรายปี และรายเดือน
(2) ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายสินค้าแยกเป็นรายปี และรายเดือน
(3) หาหัวข้รับสมัครสอบแข่งขันไม่เจอ
(4) ควรมีระบบการค้นหาข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้
(5) ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงควรรวดเร็วกว่านี้เนื่องจากทุกวันจันทร์วิทยุประกาศแล้วแต่ประกาศจึงไม่มี
(6) ข้อมูลอัพเดทหน้าเวบในแต่ละเดือนช้า โทรติดต่อตามเบอร์ที่หน้าเวบสายไม่ส่างนานมาก
(7) ข้อมูลไม่ทันสมัย
(8) ช้าและไม่มีรายละเอียด
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) All of these articles have saved me a lot of haeadhces.
(22) Yeah, that's the teikct, sir or ma'am
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) ค้นหารายละเอียดข้อมูลไม่ได้(โครงการจำนำข้าว)
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) http://www.acunetix.com
(62) http://www.acunetix.com
(63) http://www.acunetix.com
(64) http://www.acunetix.com
(65) http://www.acunetix.com
(66) http://www.acunetix.com
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 
(76) ควรอัพเดรดสรุปการประชุมคณะอนุกรรมข้าวให้เป็นปัจจุบัน
(77) 
(78) 
(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(85) 
(86) 
(87) 
(88) เมื่อเปิดเอกสารเกี่ยวกับการให้ความรู้กับประชาชนเอกสารมักอ่านไม่ได้และทำให้เครื่องแฮ้ง และอ่านเอกสารไม่ได้อีก
(89) 
(90) 
(91) คอมพิวเตอร์
(92) 
(93) 
(94) 
(95) 
(96) 
(97) 
(98) 
(99) 
(100) 
(101) 
(102) 
(103) 
(104) 
(105) 
(106) 
(107) 
(108) 
(109) 
(110) 
(111) การร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแส้ เช่น ข้าวของราคาแพง
(112) 
(113) 
(114) 
(115) 
(116) 
(117) 
(118) 
(119) 
(120) 
(121) 
(122) 
(123) 
(124) 
(125) 
(126) 
(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 
(132) 
(133) 
(134) 
(135) 
(136) 
(137) 
(138) 
(139) 
(140) 
(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 
(146) 
(147) 
(148) 
(149) 
(150) 
(151) 
(152) 
(153) 
(154) 
(155) 
(156) 
(157) 
(158) 
(159) 
(160) หาข้อมูลยากมาก เมื่อเข้าไปพิมพ์หาในรายการค้นหาก็ขึ้นแต่เพียงว่า "ให้ระบุประเภท" ซึ่ง "ประเภท" ของประชาชนทั่วไปกัยของกรมการค้าหากเข้าใจไม่ตรงกันก็ควรระบุให้เลือกประเภทเลย ไม่ใช่กล่าวไว้เลื่อนลอย ไม่รู้ว่าจะให้ระบุแบบไหน ตัวอย่างก็ไม่มี สรุปว่าหาราคาสินค้าไม่เจอ
(161) 
(162) 
(163) 
(164) 
(165) 
(166) 
(167) 
(168) 
(169) 
(170) 
(171) 
(172) 
(173) 
(174) ไม่สามารถหาข้อมูลราคาสินค้าย้อนหลังได้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
(175) 
(176) 
(177) 
(178) http://www.acunetix.com
(179) http://www.acunetix.com
(180) http://www.acunetix.com
(181) http://www.acunetix.com
(182) http://www.acunetix.com
(183) http://www.acunetix.com
(184) http://www.acunetix.com
(185) http://www.acunetix.com
(186) http://www.acunetix.com
(187) http://www.acunetix.com
(188) http://www.acunetix.com
(189) http://www.acunetix.com
(190) http://www.acunetix.com
(191) http://www.acunetix.com
(192) http://www.acunetix.com
(193) http://www.acunetix.com
(194) http://www.acunetix.com
(195) http://www.acunetix.com
(196) http://www.acunetix.com
(197) http://www.acunetix.com
(198) http://www.acunetix.com
(199) http://www.acunetix.com
(200) http://www.acunetix.com
(201) http://www.acunetix.com
(202) http://www.acunetix.com
(203) http://www.acunetix.com
(204) http://www.acunetix.com
(205) http://www.acunetix.com
(206) http://www.acunetix.com
(207) http://www.acunetix.com
(208) 
(209) 
(210) ไม่ค่อยได้รับข้อมูล Update จะรู้ก็ใกล้หรือเลยงานแล้ว เตรียมตัวไม่ทันค่ะ
(211) 
(212) 
(213) 
(214) โทร1569 ไม่มีคนรับสาย
(215) 
(216) 
(217) 
(218) 
(219) 
(220) 
(221) 
(222) 
(223) 
(224) 
(225) 
(226) 
(227) 
(228) 
(229) 
(230) http://www.acunetix.com
(231) http://www.acunetix.com
(232) http://www.acunetix.com
(233) http://www.acunetix.com
(234) http://www.acunetix.com
(235) http://www.acunetix.com
(236) http://www.acunetix.com
(237) http://www.acunetix.com
(238) http://www.acunetix.com
(239) http://www.acunetix.com
(240) http://www.acunetix.com
(241) 
(242) 
(243) ข้อมูลที่ต้องการไม่มี มีแต่ข้อมูลที่ไม่ต้องการ เช่นการสมัครการเข้าเป็นผู้รับซื้อข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าว
(244) 
(245) 
(246) 
(247) 
(248) 
(249) 
(250) 
(251) 
(252) ในการสมัครสมาชิก ในช่องใส่หมายเลขบัตรประชาชนไม่ทำงาน
(253) 
(254) 
(255) 
(256) 
(257) 
(258) 
(259) 
(260) 
(261) 
(262) Q62B5d xallmsvotzok, [url=http://ndizxapfubwp.com/]ndizxapfubwp[/url], [link=http://puftcptcjqll.com/]puftcptcjqll[/link], http://moesmzvtbnts.com/
(263) 
(264) 
(265) 
(266) 
(267) 
(268) 
(269) 
(270) 
(271) 
(272) This site is like a calsrsoom, except I don't hate it. lol
(273) 
(274) 
(275) 
(276) Your answer lifts the ineltlingece of the debate.
(277) 
(278) 
(279) 
(280) 
(281) 
(282) 
(283) 
(284) 
(285) ไม่มีการปรับปรุงเวปไซด์
(286) 
(287) 
(288) 
(289) 
(290) หาราคาสินค้าควบคุมไม่เจอ
(291) 
(292) 
(293) 
(294) 
(295) 
(296) 
(297) 
(298) 
(299) 
(300) 
(301) 
(302) 
(303) http://www.acunetix.com
(304) http://www.acunetix.com
(305) http://www.acunetix.com
(306) http://www.acunetix.com
(307) http://www.acunetix.com
(308) http://www.acunetix.com
(309) 
(310) 
(311) 
(312) 
(313) เข้ามาจะหาหัวข้อต่อสัญญาร้านถูกใจหาไม่เจอหายากเมื่อประกาศให้มาต่อสัญญาที่เว็บไซด์แล้วควรขึ้นหัวข้อให้ชัดเจนเพื่อให้หาง่าย
(314) 
(315) 
(316) ระบบกรอกข้อมูลขออนุญาตขนย้ายปาล์มมีปัญหาบ่อย
(317) 
(318) ไม่มีการอัพเดทราคา ข่าวสารพืชผทางการเกษตรเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย น่าเกลียดมาก
(319) 
(320) 
(321) 
(322) การร้องเรียนไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก็น่าจะสามารถร้องเรียนได้
(323) 
(324) 
(325) 
(326) 
(327) 
(328) 
(329) 
(330) 
(331) 
(332) 
(333) 
(334) 
(335) 
(336) 
(337) มีข้อมูลไม่ครบถ่วน แย่มาก
(338) 
(339) 
(340) 
(341) 
(342) 
(343) 
(344) 
(345) 
(346) 
(347) 
(348) ควรปรับปรุงให้เนื้อหาเข้าใจง่ายมากขึ้น
(349) 
(350) 
(351) 
(352) 
(353) 
(354) 
(355) 
(356) น่าเว็บดูไม่เป็นทางการ เลิกทำตัววิ่ง การใส่แฟลช เลือกฟ้อนต์ให้ดีกว่านี้ ให้เป็นมตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ลองดูในเว็บรัฐของต่างประเทศเค้าจะทำได้ดูมีมาตรฐานกว่านี้
(357) 
(358) 
(359) 
(360) 
(361) 
(362) 
(363) 
(364) 
(365) 
(366) 
(367) 
(368) บุคคลในองค์กรต่างจังหวัดมีน้อยมาก ภาระกิจมากมายไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
(369) 
(370) 
(371) 
(372) 
(373) 
(374) 
(375) 
(376) 
(377) ข้อมูลไม่ทันสมัย และไม่ตอบสนองสถานการณ์จริงที่เ่กิดขึ้นในปัจจุบัน
(378) 
(379) 
(380) 
(381) 
(382) 
(383) 
(384) 
(385) 
(386) 
(387)