แนะนำจังหวัดสระบุรี
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตร
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
Download แบบฟอร์มกรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายใน 75 จังหวัด
สาระน่ารู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี .."พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม่งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"
บทบาทหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี


 
 1.ติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และกำกับดูแลผู้ประกอบการ

 2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งในการพิทักสิทธิของตนเอง และสนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาเป็นธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

 3.กำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  
  

 4.ส่งเสริมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าข้าว คลังสินค้า ไซโลห้องเย็นปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 

 5.ติดตามภาวะการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์สร้างระบบเตือนภัยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และประสานสนับสุนการดำเนินมาตราการการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่

 6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์ ขั้น 2 549/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3631-3196, 0-3622-3867 แฟกซ์ 0-3622-3867,0-3623-0661 e-mail address : saraburi@dit.go.th