แนะนำกรมการค้าภายใน
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยเพื่อสุขภาวะเพื่อรองรับการเปิดประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
การกำกับดูแลราคาสินค้าฯ
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
Download แบบฟอร์มกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบ E-mail
สำนักงานการค้าภายใน 75 จังหวัด
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
สินค้าเกษตร
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
 
บทบาทหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
1. ศึกษา วิเคราะห์ภาวะตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาและอุปสงค์อุปทานของสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อประเมินสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาภายในจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจในจังหวัด เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการใช้อำนาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

3. ดำเนินการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนองค์การประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

4. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างให้การประกอบการเป็นไปอย่างมีจริยธรรม

5. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามภาวะการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในพื้นที่และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระบบหรือวิธีการที่ทางราชการกำหนด

6. ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐกิจการตลาดให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรรวมทั้งจัดการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดกลาง ตลาดข้อตกลง เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7. วางแผนและดำเนินงานพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้ระบบการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.)

8. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และสถาบันการค้าในพื้นที่รวมทั้งดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถทางธุรกิจและสถาบันการค้าให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนตามนโยบายของทางราชการ

9. ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องชี้และประเมินภาวะแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

10. ติดตามและร่วมประเมินผลโครงการของกรมการค้าภายในที่ดำเนินการในพื้นที่

11. จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของกองหรือสำนักหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00040367
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
อาคารสำนักงานพาณิชย์ ขั้น 2 549/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3631-3196, 0-3622-3867 แฟกซ์ 0-3622-3867,0-3623-0661 e-mail address : saraburi@dit.go.th