" นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน "
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
รายชื่อผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตร / สถิติสินค้าเกษตร
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
Link ส่วนราชการ
สำหรับเจ้าหน้าที่กรม


ราคาสินค้าข้าวเปลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประจำวันที่  ......................


 
                                                         

                           
รายการ        ราคา/ตัน        
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด (ความชื้นไม่เกิน 25%)  
ราคา ณ ที่นา  
ราคา ณ หน้าโรง

 

ข้าวเปลือก (ความชื้นไม่เกิน 15%)  
ราคา ณ ที่นา  
ราคา ณ หน้าโรง  
  

   หมายเหตุ         หมดฤดูการเก็บเกี่ยว                 


 

       

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

                                                                         

                

                                         

 

 

 

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชั้น 2 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-6541 แฟกซ์ 0-7534-5931 , 0-7534-7358 e-mail address : nakhonsi@dit.go.th , nakhonsi_55@hotmail.co.th