" นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน "
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
รายชื่อผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตร / สถิติสินค้าเกษตร
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
Link ส่วนราชการ
สำหรับเจ้าหน้าที่กรม


ราคาสินค้าข้าวเปลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประจำวันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  


 
                                                         

                          
ข้าวเปลือก (ความชื้นไม่เกิน 15%)        ราคา/ตัน        
ข้าวขาว

 8,000 - 8,500

ข้าวเล็บนก

 12,000 - 12,500

ข้าวเฉี้ยง

 11,500 - 12,000

ข้าวสังหยด (เหมา)

 11,000

ข้าวปทุมธานี 1

 9,500 - 10,000

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ

9,500


   

   หมายเหตุ         หมดฤดูการเก็บเกี่ยว                 


 

       

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

      



                                                                 


 

  



 

                

                                         

 

 

 

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชั้น 2 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-6541 แฟกซ์ 0-7534-5931 , 0-7534-7358 e-mail address : nakhonsi@dit.go.th , nakhonsi_55@hotmail.co.th