" นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน "
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
รายชื่อผู้ประกอบการ
รายชื่อ "ร้านถูกใจ" จังหวัดนครศรีธรรมราช
สินค้าเกษตร / สถิติสินค้าเกษตร
ราคาผักและผลไม้ตลาดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
Link ส่วนราชการ
เอกสารเผยแพร่
สำหรับเจ้าหน้าที่กรม


ราคาสินค้าข้าวเปลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำสัปดาห์ที่  1  เดือน  กรกฎาคม  2557

 
                                                                                                                บาท / ตัน

ชนิด

1 กค.57

2 กค.57

3 กค.57

4 กค.57

ข้าวเปลือกเกี่ยวสด (ความชื้นไม่เกิน25%)                                                                                                                                  
ราคา ณ ที่นา

 

 5,600

 5,600

  5,600 

ราคา ณ หน้าโรง

6,000

 6,000

 6,000

ข้าวเปลือก (ความชื้นไม่เกิน 15%)

ราคา ณ ที่นา

 

6,580

 6,580

 6,580

 

ราคา ณ หน้าโรง

 

7,050

 7,050

 7,050

 

 ปรับปรุงข้อมูล  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  2557


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


                

          

          

   

                

                                         

 

 

 

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชั้น 2 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-6541 แฟกซ์ 0-7534-5931 , 0-7534-7358 e-mail address : nakhonsi@dit.go.th , nakhonsi_55@hotmail.co.th