ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

ผู้บริหารกรม


 

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5484-5 โทรสาร 0-2547-5486
e-mail address :
Wiboonlasana@dit.go.th
นายสันติชัย  สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0-2547-5477  โทรสาร 02-547-5479
e-mail address :
Santichais@dit.go.th
นางสาวนพพร ลิ้นทอง
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5473 โทรสาร 0-2547-5480
e-mail address : Noppornl@dit.go.th
นายสุชาติ  สินรัตน์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5469 โทรสาร 02-547-5475
e-mail address : 
Sucharts@dit.go.th
นายอดุลย์  ยุววิทยาพานิชย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5471 โทรสาร 0-2547-5472
e-mail address :
Aduly@dit.go.th
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5470
e-mail address :
Sudasamorns@dit.go.th
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5476
e-mail address :
Vorapunp@dit.go.th
นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5469
e-mail address : Patayac@dit.go.th 
นางผกามาศ  ร่าเริงใจ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สำนักบริหารกลาง
โทร. 0-2547-5454
e-mail address : Pakamasr@dit.go.th

นางสาวเรวดี  วีระวุฒิพล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2547-5401
e-mail address : Rayvadeev@dit.go.th

นางสุมาลี  วาสิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
สำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
โทร. 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5415
e-mail address : Sumaleev@dit.go.th

นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
โทร. 0-2547-5380
e-mail address : Somsakk@dit.go.th

นายจรินทร  สุทธนารักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด
สำนักชั่งตวงวัด
โทร. 0-2547-4357 โทรสาร 0-2547-4356
e-mail address : Jarins@dit.go.th

  

นายศักดิ์ชัย  หัสมินทร์
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ
รักษาการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
สำนักชั่งตวงวัด
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Sakchaih@dit.go.th

นายทวีศักดิ์  จั่นแจ่ม
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
โทร. 0-2547-5468 โทรสาร 0-2547-5466
e-mail address : Taveesak_c@dit.go.th

นายวรวุฒิ  ทังสุภูติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Vorawut@dit.go.th

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
โทร. 0-2547-5364-5
e-mail address :   Chatchais@dit.go.th

นางวัชรี  รังสิพัชรายุธ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
โทร. 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5415
e-mail address : Vatchareer@dit.go.th

นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
โทร. 0-2547-5390, 0-2547-5392
e-mail address :
ittipongk@dit.go.th

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค
สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค
โทร. 0-2507-5501, 0-2507-5561โทรสาร 0-2507-6173
e-mail address : Wacharasak@dit.go.th

นางสาวฐิติมา  งามทวีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
โทร. 0-2547-5384 โทรสาร 0-2547-5387
e-mail address : Titiman@dit.go.th
นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่
สำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Sutatsaneer@dit.go.th
   นายอังคาร  พวงนาค
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Angkarn@dit.go.th
นางน้อยทิพย์  คำสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2507-5571 โทรสาร 0-2507-5578
e-mail address : Noithipk@dit.go.th

 

นางวรรณิภา  ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร.- โทรสาร -
e-mail address : Vannipap@dit.go.th

 

นายอำนวย  โพธาราม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร.- โทรสาร -
e-mail address : Amnuayp@dit.go.th

นางสาวภาวิไล  คำเพ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-2507-5982 โทรสาร 0-2547-5453
e-mail address : Pawilaik@dit.go.th

why people cheat my wife cheated on me now what how can people cheat

คุณเข้ามาเป็นคนที่
01610143
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361