ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
ทะเบียนมันสำปะหลัง/ข้าว
คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดขอนแก่น
ข้าวเปลือกนาปี 2556/57
โครงการรับจำนำข้าว
รายงานการประชุม
เกี่ยวกับกรม แบบฟร์อม แผนที่
สินค้าเกษตร
ภาพประกอบกิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ค้าสินค้าต่างๆ
รวมลิงค์กระทรวงต่างๆ
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ราคาน้ำมันวันนี้
ข้อมูลกฎหมายของกรมการค้าภายใน 7 ฉบับ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
 
 
 
  รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว 
 

ลำดับที่

ชื่อประกอบพาณิชยกิจ

 

ประเภท

กำลังผลิต

สถานที่ประกอบพาณิชยกิจ

ชื่อผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบ

ตัน/24 ชม.

 

การค้าข้าว

 
       อำเภอเมือง        

1

  บ.ขอนแก่นไทยสงวน 2521   นายเอี่ยม   พูลนิติพร

โรงสีใหญ่

80

  113/4-6 ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง   อ. เมือง
    จำกัด         จ.ขอนแก่น  40000   โทร 043-221311, 043 -225353

2

  หจก.โรงสีข้าวทวีภัณฑ์   นายประสิทธิ์  โอฬารอร่ามกุล

โรงสีใหญ่

80

  278 ม.3 ถ.มิตรภาพ   ต.เมืองเก่า  อ.เมือง
    (ฮะฮงขอนแก่น)    

 

  จ.ขอนแก่น  40000   โทร 043-221533,043-221794

3

  หจก.โรงสีธัญญทิพย์ขอนแก่น   นายสมชาย  ยิ้มศิริ

โรงสีใหญ่

120

  68/1-3 ถ.กลางเมือง   ต.ในเมือง   อ. เมือง
      นายสมาร์ท  ยิ้มศิริ  

 

  จ.ขอนแก่น  40000   โทร043- 221292

4

  บ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น   นายสมศักดิ์  สุริยะถูมิ

โรงสีใหญ่

100

  333  ม.3  ต. บ้านเป็ด   อ.เมือง
    (1995) จำกัด   นางศรีสอางค์  นิติวรคุณาพันธุ์       จ.ขอนแก่น  40000    โทร 043- 236460,043-238986

5

  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร-   นายวัฒน์ศักดิ์  จังจรูญ

โรงสีใหญ่

25

  50  ม. 14   ถ.มิตรภาพ  ต. ศิลา   อ. เมือง

 

  ขอนแก่น จำกัด   นายเกรียงศักดิ์  ศิริหัตถกิจ       จ.ขอนแก่น  40000  โทร 043 -342819-20

6

  หจก.โรงสีไฟกรุงทอง   นายสุรพล  พัศวจิตภักดี

โรงสีใหญ่

120

  ม.9  ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด   ต. พระลับ
            อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-237233

7

  บ.ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร   นายปกรณ์  สีศิริกุล

โรงสีใหญ่

120

  175   ม.9  บ.เลิงเปือย  ต.พระลับ  อ.เมือง
    จำกัด         จ.ขอนแก่น  40000   โทร  0043-221422,043-224213

8

  โรงสีข้าวขอนแก่นรวมภัณฑ์   นายสันติ  โอฬารอร่ามกุล

โรงสีใหญ่

50

  64/7-9  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง   อ.เมือง
            จ.ขอนแก่น  40000 โทร 043-226414

9

  บ.เคซีรุ่งเรืองการเกษตร จก.   นายชัยศิริ  สีศิริกุล

โรงสีใหญ่

250

  163  ม.4  ถนนขอนแก่น-เชียงยืน  ต.บึงเนียม
            อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โทร 043 - 221422, 043-224213

10

  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร   นายประสิทธิ์  พลพุฒ

โรงสีใหญ่

24

  160  ม.14   ถ. มิตรภาพ    ต.ศิลา
    หนองหวาย จำกัด           อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

11

  โรงสีข้าวสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม   น.ส.แก่นขวัญ  นาวาบุญนิยม

โรงสีใหญ่

100

  43   ม.5   ต.โนนท่อน   อ.เมือง
    กลุ่มขอนแก่นอโศก         จ.ขอนแก่น  40000

12

  ลี้ฮั่วเฮง   นายอุดม  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

ขายส่ง

 -

  62/206 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
            จ.ขอนแก่น  40000 โทร.043-222167

13

  เด่นดีค้าข้าว   นางจารุวรรณ  นาราสัจจ์

ขายส่ง

    41/1-5   ม.4   ถ.ศรีจันทร์   ต.ในเมือง
            อ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000โทร 043- 236645

14

  ซุ่นฮวดเฮง   นายชาญชัย  วงศ์วีระวินิจ

ขายส่ง

    58-60  ถ.รื่นรมย์   ต.ในเมือง   อ.เมือง
            จ.ขอนแก่น  40000   โทร 043 -221722

15

  โซ่ทอง   นายวีระนันท์  โสภณรัตน์

ขายส่ง

    70/14  ม.4  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง
            จ.ขอนแก่น  40000  โทร 043 -238371, 043-237742

16

  แหลมทองค้าข้าว   นายสมชัย  อังศรีประเสริฐ

ขายส่ง

    400   ถ.หน้าเมือง   ต.ในเมือง    อ.เมือง
            จ.ขอนแก่น  40000   โทร 043 - 221440

17

  บ.เค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์  -   นายชัยศิริ  สีศิริกุล

ส่งข้าวไป

    163  ม.4  ถนนขอนแก่น- กาฬสินธุ์
    (2002 ) จำกัด  

จำหน่ายต่าง ปท.

    ต.บึงเนียม อ.เมือง  จ.ขอนแก่น โทร.043 - 221422
         อำเภอบ้านไผ่        

18

  บ.โรงสีเลียงฮงไชย จำกัด   นายสมศักดิ์  ตั้งพิทักษ์กุล

โรงสีใหญ่

60

  182 ม.14 ถ.แจ้งสนิท ต.แคนเหนือ  อ.บ้านไผ่
            จ.ขอนแก่น  40110  โทร 043-329871

19

  บ.โรงสีไฟบุญแสงไทย จำกัด   นายทวี  กิตติสุวรรณ

โรงสีใหญ่

40

  129  ม.1 ถ.แจ้งสนิท  ต.บ้านไผ่   อ.บ้านไผ่
              จ.ขอนแก่น  40110  โทร 043-272209

20

  เรืองศิริ   นายชัยวุฒิ  เรืองชัยจุตุพร

โรงสีใหญ่

60

  131/1 ม.22 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่  อ.บ้านไผ่
            จ.ขอนแก่น  40110  โทร 043- 272312

21

  บ.เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จก.   นายวิเชษฐ์  เกษตรสิน

โรงสีใหญ่

50

  677/1 ม.2  ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.บ้านไผ่
            จ.ขอนแก่น  40110   โทร 043- 273649

22

  หจก.ธัญญศิริ   นายสุวรรณ  อินทรกำแหง

โรงสีใหญ่

25

  149  ม.22  ถ.แจ้งสนิท   ต.บ้านไผ่
            อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น40110 โทร  043-272465

23

  บ.เอี่ยมพิทักษ์ จำกัด   นายสมศักดิ์  ตั้งพิทักษ์กุล

โรงสีใหญ่

150

  127 ม.3  ถ.แจ้งสนิท  ต.หินตั้ง   อ.บ้านไผ่
             จ.ขอนแก่น  40110   โทร 043-329930
         อำเภอพล        

24

  หจก.โรงสีเมืองพลค้าข้าว   นายชัย  เลิศวงศ์คณากุล

โรงสีใหญ่

70

  36 ถ.เสริมสวาสดิ์  ต.ในเขตเทศบาล  อ.พล
            จ.ขอนแก่น  40120   โทร 043- 414042

25

  บ.โรงสีข้าวแสงตะวัน จำกัด   นางลินนา  พลพิพัฒนพงศ์

โรงสีใหญ่

40

  27/3-4 ถ.รามราช ต.ในเขตเทศบาล  อ.พล
            จ.ขอนแก่น  40120     โทร 043- 414057

26

  หจก.โรงสีไฟธัญญเจริญ   นายธงชัย  ธัญญเศรษฐ์

โรงสีใหญ่

50

  135  ม.1  บ. หนองมะเขือ  ต.หนองมะเขือ
    เมืองพล         อ.พล จ. ขอนแก่น40120 โทร 043- 415398

27

  หจก.โรงสีข้าวชัยรุ่งเรือง   น.ส. มนัสนันท์  ธัญญเศรษฐ์

โรงสีใหญ่

50

  69  ม.9  ถ.มิตรภาพ   ต.เก่างิ้ว     อ.พล
    เมืองพล         จ.ขอนแก่น  40120  โทร 043- 414180

28

  บ.โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล จำกัด   นายประโยชน์  เรืองสุขอุดม

โรงสีใหญ่

70

  167 ม.9 ต.โจดหนองแก  อ.พล
            จ.ขอนแก่น 40120 โทร 043- 414088,414880
         อำเภอชุมแพ        

29

  บ.ชุมแพเมืองทองการเกษตร   นายทวี  ชาตะมีนา

โรงสีใหญ่

60

  799/13   ม.1  ต.หนองไผ่   อ.ชุมแพ
    จำกัด         จ.ขอนแก่น  40130   โทร 043 - 311283

30

  หจก.แหลมทองชุมแพ   นายทวี  ชาตะมีนา

โรงสีใหญ่

100

  123 ม.13 ถ.ชุมแพ-สีชมพู   ต.หนองไผ่
            อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น  40130 โทร.043 - 311216

31

  บ.แหลมทองชุมแพ 2001 จก.   นายทวี  ชาตะมีนา

ส่งข้าวไป

100

  123 ม.13 ถ.ชุมแพ-สีชมพู   ต.หนองไผ่
     

จำหน่ายต่าง ปท.

    อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น  40130
            โทร   043- 311216

32

  หจก.โรงสีไฟมีชัย   นายมีชัย  ศิริธนชัย

โรงสีใหญ่

80

  161-163 ม.18 ถ.มะลิวัลย์   ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ
            จ.ขอนแก่น   40130  โทร 043 -311116,043- 311220

33

  หจก.โรงสีไฟสหชัยชุมแพ   นายนรินทร์  อรุณเดชาชัย

โรงสีใหญ่

80

  182  ม.20   ถ.ชุมแพ-สีชมพู   ต.หนองไผ่
            อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น  40130 โทร.043 - 311216
         อำเภอน้ำพอง        

34

  หจก.โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล   นางอรุณทิพย์  ตั้งพิทักษ์กุล

โรงสีใหญ่

25

  150 ม.10 ต.หนองกุง  อ.น้ำพอง
            จ.ขอนแก่น   40140   โทร  431223

35

  หจก.โรงสีเลี่ยงเซ่งไถ่   นายธีรศักดิ์  กาญจน์วิเศษศรี

โรงสีใหญ่

100

  ม.10   ต.วังชัย   อ.น้ำพอง
            จ.ขอนแก่น  40140  โทร 043- 431402

36

  นายกว้าง  คำวิชา  

โรงสีกลาง

6

  513 ม.2 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
            จ.ขอนแก่น  40140

37

  หจก.บ้านข้ามไ-รซ์อินเตอร์เทรด   นายไพโรจน์  รักซ้อน

โรงสีใหญ่

200

  173 ม.9 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง
            จ.ขอนแก่น  40000 โทร.043-436378
         อำเภอหนองเรือ        

38

  หจก.โรงสีทวีแสงไทยหนอเรือ   นายชอ  ทวีแสงสกุลไทย

โรงสีใหญ่

30

  9 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ
            จ.ขอนแก่น 40210  โทร

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00131568
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1018/1-2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0941 แฟกซ์ 0-4322-3334 e-mail address : khonkaen@dit.go.th