ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
ทะเบียนมันสำปะหลัง/ข้าว
คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดขอนแก่น
ข้าวเปลือกนาปี 2556/57
โครงการรับจำนำข้าว
รายงานการประชุม
เกี่ยวกับกรม แบบฟร์อม แผนที่
สินค้าเกษตร
ภาพประกอบกิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ค้าสินค้าต่างๆ
รวมลิงค์กระทรวงต่างๆ
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ราคาน้ำมันวันนี้
ข้อมูลกฎหมายของกรมการค้าภายใน 7 ฉบับ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
 
 
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
 
โรงสีขนาดใหญ่
 
ลำดับ
ชื่อกิจการ
ชื่อผู้บริหาร
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์(043)
1
บจก.ขอนแก่นไทยสงวน2521 นายเอี่ยม พูลนิติพร 113/4-6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
221311, 253533
2
หจก.โรงสีข้าวทวีภัณฑ์ (ฮะฮงขอนแก่น) นางอังคณา โอฬารอร่ามกุล 278 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
221533, 221791
3
หจก. โรงสีธัญญทิพย์ขอนแก่น  
นายสมชาย ยิ้มศิริ นายสมาร์ท ยิ้มศิริ
68/1-3 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
221292
 
4
บจก.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น(1995) นายสมศักดิ์ สุริยะภูมิ 333 ม.3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
236460, 238986
5
บจก.โรงแป้งมันขอนแก่นพืชผง นายวรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร 681/4-5 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
223180
6
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด  
นายวัฒน์ศักดิ์ จังจรูญ นายเกรียงศักดิ์ สิริหัตถกิจ
50 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
237028,342891
7
หจก.โรงสีไฟกรุงทอง นายสุรพล พัศวจิตติภักดี ม.9 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
237233
8
บจก.ชัยมงคลรุ่งเรืองการเกษตร นายปกรณ์ ลีศิริกุล 175 ม.9 บ.เลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
221422,224213
9
โรงสีข้าวขอนแก่นรวมภัณฑ์ นายสันติ โอฬารอร่ามกุล 64/7-9 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
226414
10
บจก.โรงสีเลียงฮงไชย  
นายสมศักดิ์ ตั้งพิทักษ์กุล
182 ม.14 ถ.แจ้งสนิท ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
329871,329930
11
บจก.โรงสีไฟบุญแสงไทย  
นายทวี กิตติสุวรรณ
129 ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
272209, 374064
12
เรืองศิริ  
นายชัยวุฒิ เรืองชัยจตุพร
131/1 ม.22 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
272312,272026
13
หจก.เกษตรสินอุตสาหกรรม นางกิ่งแก้ว เกษตรสิน 377/1 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
273649
14
หจก. ธัญญศิริ นางสุวรรณ อินทรกำแหง 149 ม.22 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
272465
15
 บจก.เอี่ยมพิทักษ์   นายสมศักดิ์ ตั้งพิทักษ์กุล 127 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
329930
16
หจก.โรงสีเมืองพลค้าข้าว นายชัย เลิศวงศ์คณากุล 36 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.ในเขตเทศบาล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120  
414042
17
บจก.โรงสีข้าวแสงตะวัน นางลินนา พลพิพัฒนพงศ์ 27/3-4 ถ.รามราช ต.ในเขตเทศบาล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120  
414057
18
หจก. โรงสีไฟธัญญเจริญเมืองพล นายธงชัย ธัญญเศรษฐ์ 135 ม.1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120  
415398
19
หจก.โรงสีข้าวชัยรุ่งเรืองเมืองพล น.ส.มนัสนันท์ ธัญญเศรษฐ์ 69 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.เก่างิ้วอ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120  
414180
20
โรงสีข้าว ป. ณัฐตพล จำกัด นายประโยชน์ เรืองสุขอุดม 167 ม.9 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120  
414088,414880
21
บจก.ชุมแพเมืองทองการเกษตร นายทวี ชาตะมีนา 799/13 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  
311283
22
หจก.แหลมทองชุมแพ  
นายทวี ชาตะมีนา
123 ม.13 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  
311216
23
 หจก.โรงสีไฟมีชัย นายมีชัย ศิริธนชัย 161-163 ม.18 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  
311116,311220
24
หจก.โรงสีไฟสหชัยชุมแพ นายนรินทร์ อรุณเดชาชัย 182 ม.20 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  
311140
25
หจก.โรงสีน้ำพองไฮ้พืชผล นางอรุณทิพย์ ตั้งพิทักษ์กุล 150 ม.10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140  
431223
26
หจก.โรงสีเลี่ยงเซ่งไถ่ นายธีรศักดิ์ กาญจน์วิเศษศรี ม.10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140  
431402
27
หจก.โรงสีกระนวน นายสงวน ศรีรุ้งพาณิชย์ 410 ม.11 ถ.กระนวน-ยางตลาด ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170  
251032,251308
28
หจก.โรงสีทวีแสงไทยหนองเรือ นายชอ ทวีแสงสกุลไทย 9 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210  
333001-2
29
หจก.แสงวัฒนา นายวิเชียร คุณกิตติ 4 ม.1 ถ.อาสาผดุง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280  
221410

โรงสีขนาดกลาง

ลำดับ
ชื่อกิจการ
ชื่อผู้บริหาร
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
1

นางมณี หล้าศักดิ์

นางมณี หล้าศักดิ์

74 ม.7 บ้านโพธิ์ชัย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 -

2
โรงสีข้าวสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มขอนแก่นอโศก โรงสีข้าวสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มขอนแก่น 13 ม.5 ต.โนนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
3
อรุณมงคล อรุณมงคล 2145-46 ม.1 ถ.สุนทรพิพิธ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 221722

4
นายบัวลอง ขันลุน นายบัวลอง ขันลุน 62 ม.7 ต.หนองจิก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 -

5
นายสำลี สีมาจันทร์ นายสำลี สีมาจันทร์  29 ม.1 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

 -

6
นายกว้าง คำวิชา นายกว้าง คำวิชา  513 ม.2 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

 -

7
นายไสว ผ่องแผ้ว นายไสว ผ่องแผ้ว 66 ม.5 บ้านนาเรียง ต.หนองกุง อ.หนองกุง จ.ขอนแก่น 40140

 -

 
 
 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00131719
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1018/1-2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0941 แฟกซ์ 0-4322-3334 e-mail address : khonkaen@dit.go.th