ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

โครงการประกันรายได้เกษตรกร
กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร
 
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๓-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๕ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๙-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๒-๑๙ กันยายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๕-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (29 สิงหาคม - 5 กันยายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (22-28 สิงหาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (15-21 สิงหาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (8-15 สิงหาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๕ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๗ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๓๐ พฤษภาคม- ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๖-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๙-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( ๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( ๔ -๑๑ เมษายน 2554)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (28 มีนาคม - ๔ เมษายน 2554)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (21-28 มีนาคม 2554)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (14-21 มีนาคม๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๗ มีนาคม๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๔ มกราคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๐ มกราคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๓ มกราคม ๒๕๕๔)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (๖ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (29 พฤศจิกายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (22 พฤศจิกายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (15 พฤศจิกายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (8 พฤศจิกายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (1 พฤศจิกายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (25 ตุลาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 18 ตุลาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 11 ตุลาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 4 ตุลาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 27 กันยายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 20 กันยายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 13 กันยายน 2553)
 •  
 • เกณฑ์กลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( 6 กันยายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 30 สิงหาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 23 สิงหาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 16 สิงหาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 9 สิงหาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 2 สิงหาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 26 กรกฎาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 19 กรกฎาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 12 กรกฎาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 5 กรกฎาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 28 มิถุนายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 21 มิถุนายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 14 มิถุนายน 2553
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 7 มิถุนายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 31 พฤษภาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 24 พฤษภาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 17 พฤษภาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 10 พฤษภาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 2 พฤษภาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 26 เมษายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 12 เมษายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 5 เมษายน 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (29 มีนาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (22 มีนาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 15 มีนาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (8 มีนาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 มีนาคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (16 กุมภาพันธ์ 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 กุมภาพันธ์ 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 16 มกราคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 มกราคม 2553)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 16 ธันวาคม 2552)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 ธันวาคม 2552)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (16 พฤศจิกายน 2552)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 พฤศจิกายน 2552)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (16 ตุลาคม 2552)
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ( 1 ตุลาคม 2552)
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01169480
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361