ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

โครงการประกันรายได้เกษตรกร
 
 • ราคาซื้อขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2553/54 ในตลาดทั่วประเทศ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
 •  
 • กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร
 •  
 • เกณฑ์กลางอ้างอิงและอัตราชดเชย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูการผลิตปี 2553/54
 •  
 • ราคากลางอ้างอิงและอัตราชดเชยมันสำปะหลัง
 •  
 • รายชื่อโรงสีที่เปิดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53
 •  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก
 •  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2552/53 เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างมันสำปะหลัง
 •  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552/53 เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฉบับที่ 11)
 •  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูการผลิตปี 2553/54
 •  
 • ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อของรัฐบาลตามระดับความชื้นของข้าวแต่ละชนิด
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01166316
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361