ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

บริการ
บริการด้านเครื่องชั่งตวงวัด
จำนวนผู้เข้าชม :

การประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัด

* ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
          การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด และ การให้บริการชั่ง ให้ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ที่มีอำนาจในจังหวัดที่สถานที่ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ตามแบบ ชว. 001
แบบแจ้งการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยดังนี้
(1) แบบ ชว. 001 (มี 2 หน้า) แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง พร้อมเอกสารประกอบการแจ้งดังนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือร้านค้า)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือร้านค้า)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท) อายุไม่เกิน 1 ปี (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • บทบัญญัติที่ให้อำนาจในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมาย)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ทำการแทน)

สำหรับการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า และซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ต้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวด้วย
(2) แบบ 4 ตัวอย่างเครื่องหมายเฉพาะตัว (เฉพาะการผลิต นำเข้า หรือซ่อม)
หลักฐานประกอบการพิจารณาสถานที่ เฉพาะการผลิต หรือซ่อม
(3) บัญชีเครื่องมือเครื่องใช้
(4) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสัญญาเช่า (ในกรณีเช่า) ถ้าเป็นเจ้าของอาคารเองใช้สำเนาโฉนดที่ดิน 
(5) แบบคำขอให้ตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่งตวงวัด (มี 2 หน้า) (เฉพาะการผลิต,ซ่อม)

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ (ปีละ) มีดังนี้
การผลิต เครื่องชั่ง 1,000 บาท เครื่องตวง 500 บาท เครื่องวัด 500 บาท
การนำเข้า เครื่องชั่ง 2,000 บาท เครื่องตวง 1,000 บาท เครื่องวัด 1,000 บาท
การขาย เครื่องชั่ง 400 บาท เครื่องตวง 200 บาท เครื่องวัด 200 บาท
การซ่อม เครื่องชั่ง 400 บาท เครื่องตวง 200 บาท เครื่องวัด 200 บาท


 

 * ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม
          เฉพาะผู้ผลิต มาตรวัดปริมาตรน้ำ เครื่องวัดความยาว มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ และเครื่องชั่งสปริง โดยใช้แบบ ชว. 002 และเอกสารประกอบด้วยดังนี้
(1) แบบ ชว. 002 (มี 2 หน้า) แบบคำขอเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พร้อมเอกสารประกอบคำขอดังนี้
 • สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัด
 • รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (แผนผังพื้นที่ห้องปฏิบัติการและแผนที่สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตเครื่องชั่งตวงวัด)
 • รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ (แบบมาตราและใบรายงานผลการสอบเทียบ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่กำหนด)
 • รายละเอียดบุคลากร (รายชื่อบุคลากรที่ได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากกรมการค้าภายใน)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ทำการแทน)

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ตรวจสอบและให้คำรับรองเอง ปีละ 5,000 บาท
ขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาตที่ผลิตขึ้น
(2) แบบคำขอทำการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542* ขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขายหรือจำหน่าย
          การสั่งเครื่องชั่งตวงวัดจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย ก่อนนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรได้ ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักชั่งตวงวัด เพื่อออกหนังสือให้ด่านศุลกากรปล่อยเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร แบบแจ้งประกอบด้วยดังนี้
(1) ชว.1 คำร้องขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตดังนี้

 • สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • สำเนาใบขนส่งสินค้า (Bill of leading หรือ Airway bill หรือ Air parcel post)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือห้างฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสำหรับบุคคลต่างด้าว (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าที่ได้รับอนุญาตเข้าเมือง (Passport) (กรณีที่เป็บบุคคลต่างด้าว)
 • สำเนาภาพถ่าย หรือ Catalogs ของเครื่องชั่งตวงวัดที่ขออนุญาตนำเข้า
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี ในกรณีนำเข้ามาใช้เอง) หรือสำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการนำเข้าเครื่องชั่งตวงวัด

(2) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ทำการแทน) พร้อมติดอากรแสตมป์ (ติดอากร 10 บาท ต่อ 1 ครั้ง หรือติด 30 บาท ใช้ตลอดปี)

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรแล้ว ต้องนำเครื่องชั่งตวงวัดมารับการตรวจสอบและให้คำรับรองภายในระยะเวลา 30 วัน (กรณีเครื่องชั่งตวงวัดนำมาใช้ในทางการค้า) หรือตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อยกเว้นการให้คำรับรอง (กรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการยกเว้นการให้คำรับรองตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 หรือเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่นำมาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือในครัวเรือน)* ขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
          เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ การคำนวณภาษี และการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดก่อนนำไปใช้ในทางการค้าดังกล่าว แบบคำขอตรวจสอบและให้คำรับรอง ประกอบด้วยดังนี้
(1) แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง ใช้กรณีนำเครื่องชั่งตวงวัดมาตรวจสอบที่สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต
(2) แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง (นอกสถานที่) ใช้กรณีขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในสถานที่ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดติดตั้งอยู่
(3) แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง (นอกสถานที่ กรณีที่เป็นมาตรวัดน้ำมัน) ใช้กรณีขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในสถานที่ซึ่งมาตรวัดน้ำมันติดตั้งอยู่ และระบุว่ามาตรวัดนั้นซ่อม หรือหมดอายุคำรับรอง
(4) แบบคำขอทำการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ใช้กรณีผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544)* ขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อยกเว้นการให้คำรับรอง
          เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการยกเว้นการให้คำรับรองตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ที่ให้ยกเว้นการให้คำรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 หรือเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่นำมาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือในครัวเรือน แบบคำขอประกอบด้วยดังนี้
(1) แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อยกเว้นการให้คำรับรอง ใช้กรณีนำเครื่องชั่งตวงวัดมาตรวจสอบที่สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต
(2) แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อยกเว้นการให้คำรับรอง (ขอพิจารณาเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่) ใช้กรณีขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกที่ทำการของทางราชการ

* แจ้งตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ขาย และซ่อมส่วนประกอบของส่วนชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก (ชั่งหัวอ่าน) 
          การผลิต นำเข้า ขาย และซ่อมส่วนประกอบของส่วนชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก ก่อนที่จะนำไปใช้กับเครื่องชั่ง ต้องแจ้งข้อมูลคุณลักษณะของส่วนประกอบของส่วนชั่ง แบบแจ้งประกอบด้วยดังนี้
(1) แบบแจ้งตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก พร้อมเอกสารประกอบการแจ้งดังนี้

 • รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ำหนัก
 • แคตตาล็อก แบบ รูป คู่มือการใช้งาน
 • รายละเอียดอื่นๆ (ระบุ)
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ทำการแทน)
คุณเข้ามาเป็นคนที่
01174929
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361